close

หน้าแรก

menu
search

กกต.กำหนดแนวปฏิบัติ รับสมัครเลือกตั้งภาวะ “โควิด-น้ำท่วม”

schedule
share

แชร์

          สำนักงาน กกต.กำหนดแนวปฏิบัติ 5 ข้อ เตรียมเปิดรับสมัครรับเลือกตั้ง อบต. ระหว่างวันที่ 11-15 ต.ค. ในสถานการณ์ที่ยังมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 และในพื้นที่น้ำท่วม

 

          วันที่ 8 ตุลาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เผยแพร่กำหนดแนวทางการจัดการรับสมัครเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และกรณีเกิดอุทกภัย เนื่องจาก กกต. ได้เตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งเป็นไปตามแผนการจัดการเลือกตั้ง และประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.) และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายก อบต.) โดยระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 เป็นวันรับสมัครรับเลือกตั้ง

 

          แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังไม่คลี่คลาย ประกอบกับขณะนี้เกิดอุทกภัยขึ้นในพื้นที่หลายจังหวัด ส่งผลกระทบต่อการจัดการรับสมัครรับเลือกตั้งในช่วงเวลาดังกล่าว สำนักงาน กกต. จึงกำหนดมาตรการและแนวทางเพิ่มเติม เพื่อให้สำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดประสานการปฏิบัติกับ กกต.ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้อำนวยการ การเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งถือปฏิบัติ ดังนี้

 

          กรณีภายใต้สถานการณ์โควิด 1.การกำหนดสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้ง ต้องมีสถานที่กว้างขวาง ไม่น้อยกว่า 7 ตารางเมตร / 1 คน ตามจำนวนเจ้าหน้าที่รับสมัครและผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือในการรับสมัครทั้งหมด สถานที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดสถานที่ โต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์การรับสมัคร และห้องน้ำ ทุก 1 ชั่วโมง ตลอดระยะเวลาการรับสมัครรับเลือกตั้ง และจะต้องจัดที่นั่งให้มีการเว้นระยะห่างสำหรับเจ้าหน้าที่รับสมัครด้วยกัน และเว้นระยะห่างระหว่างเจ้าหน้าที่รับสมัครกับผู้สมัครรับเลือกตั้ง อย่างน้อย 1.5 เมตร

 

          2. จำกัดจำนวนคนที่เดินทางมาสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้ง เพื่อป้องกันคนมาชุมนุมรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก โดยให้ผู้สมัครมีผู้ติดตามไม่เกิน 2 คน หากมีจำนวนเกินกว่า 2 คน ให้อยู่ภายนอกห้องรับสมัคร หรือกรณีมีสื่อมวลชนหรือผู้สนใจมาสังเกตการณ์การรับสมัครรับเลือกตั้ง ให้จัดสถานที่นอกห้องรับสมัครรับเลือกตั้ง

 

          3. ให้มีจุดคัดกรองและเจ้าหน้าที่คัดกรอง โดยแต่งตั้งผู้ช่วยเหลือปฏิบัติงาน (อสม.) ทำหน้าที่คัดกรองและกำหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสวมหน้ากากอนามัย จัดให้มีเครื่องวัดอุณหภูมิและอุปกรณ์สำหรับล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลก่อนเข้าสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้ง โดยเคร่งครัด

          

          4.ให้เจ้าหน้าที่รับสมัครและผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือในการรับสมัครรับเลือกตั้ง สวมหน้ากากอนามัย สวม face shield และถุงมือยาง เพื่อลดการแพร่เชื้อ

          5. การจัดขบวนแห่ หรือการหาเสียง ณ บริเวณสถานที่รับสมัคร ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ กกต.ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2563 ซึ่งต้องไม่ขัดต่อตามแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

 

          ทั้งนี้ การรับสมัครรับเลือกตั้งในแต่ละวัน หากเจ้าหน้าที่คัดกรองมีการตรวจพบว่าผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งรายใดเคยเป็นผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือเคยมีประวัติใกล้ชิดผู้ป่วย หรือไม่ผ่านการตรวจอุณหภูมิ ให้แยกผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งรายนั้นไปยังสถานที่ที่จัดไว้โดยเฉพาะ เพื่อดำเนินการรับสมัครรับเลือกตั้งให้เป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการรับสมัครรับเลือกตั้ง

 

          ส่วนกรณีประสบปัญหาอุทกภัย ในพื้นที่ประสบปัญหาอุทกภัยซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบอันเป็นเหตุที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการรับสมัครรับเลือกตั้งตามประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล โดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประกาศกำหนดสถานที่รับสมัครเลือกตั้งใหม่ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลที่สามารถดำเนินการรับสมัครได้โดยสะดวก

 

          กรณีมีความจำเป็นและเพื่อความปลอดภัยอาจกำหนดสถานที่รับสมัครเลือกตั้งนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบลที่อยู่ภายในเขตอำเภอได้

 

กกต.กำหนดแนวปฏิบัติ รับสมัครเลือกตั้งภาวะ “โควิด-น้ำท่วม”

กกต.กำหนดแนวปฏิบัติ รับสมัครเลือกตั้งภาวะ “โควิด-น้ำท่วม”

 

 

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

“ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow”ภายใต้โครงการบูรณาก…

schedule
บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

ปี 66 ปริมาณขยะมูลฝอยในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นกว่าร้อยละ …

schedule
ศาล รธน. เคาะ! ห้ามผู้บริหารท้องถิ่นลง สว. หากออกไม่ถึง 5 ปี

ศาล รธน. เคาะ! ห้ามผู้บริหารท้องถิ่นลง สว. หากออกไม่ถึง 5 ปี

ศาลรัฐธรรมนูญ ลงมติเอกฉันท์ ผู้สมัคร สว. ต้องไม่เคยเป็น…

schedule
ปลดล็อคระบบงบฯ ท้องถิ่น ทลาย 5 ด่าน เพิ่มประสิทธิภาพ “รัฐไทย”

ปลดล็อคระบบงบฯ ท้องถิ่น ทลาย 5 ด่าน เพิ่มประสิทธิภาพ “รัฐไทย”

สส.ก้าวไกล ฉายภาพเส้นทางภาษีเทียบเงิน 100 บาท ถึงมือท้อ…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]