close

หน้าแรก

menu
search

แนวปฏิบัติ! การรื้อถอนสิ่งก่อสร้าง อปท.

schedule
share

แชร์

  จากกรณี องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ทรายแดง จังหวัดระนอง ได้หารือไปยังจังหวัดฯ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เนื่องจาก อบต.ทรายแดง ได้รับแจ้งจากแขวงทางหลวงว่า มีสิ่งปลูกสร้างล้ำเข้ามาในเขตทางหลวงเป็นระยะ 6 เมตร ส่งผลผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างทางหลวงบริเวณดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ จากการตรวจสอบพบว่า สิ่งปลูกสร้างที่ล้ำเข้าไปในเขตทางหลวง คือ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว ซึ่งเดิมใช้เป็นที่ทำการสภาตำบลทรายแดง และอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปัจจุบันไม่ได้ใช้ประโยชน์จากอาคารดังกล่าวแล้ว ตัวอาคารยังอยู่ในสภาพดี อบต.ทรายแดง จึงวางแนวทางใช้ประโยชน์จากอาคารเป็นศูนย์กู้ชีพและศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

  แต่จากการตรวจสอบเอกสารไม่มีหลักฐานยืนยันว่าอาคารก่อสร้างตั้งแต่เมื่อใด และไม่มีหลักฐานว่ามีการขออนุญาตแขวงทางหลวงก่อนการก่อสร้างอาคารแต่อย่างใด

  ซึ่งทางจังหวัดฯ ได้วางแนวทางปฏิบัติไว้ 2 แนวทาง คือ 1. อบต.ทรายแดง อาจดำเนินการรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้าง โดยดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  หรือ 2. อบต.ทรายแดง อาจดำเนินการรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้าง โดยดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 213 ข้อ 214 และข้อ 217

  ด้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ให้ความเห็นว่า หาก อบต. ทรายแดง สามารถรื้อถอนอาหารที่เป็นสินทรัพย์ของ อปท. ก็สามารถทำได้ โดยดำเนินการในลักษณะงานจ้างก่อสร้าง ทั้งนี้ กรมฯ ยังได้ส่งหนังสือขอความเห็นไปยังคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) เพื่อขอยืนยันความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง

  โดยเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการวินิจฉัยได้ส่งหนังสือแจงแนวทางฏิบัติการรื้อถอนสิ่งก่อสร้างไปยังกรมฯ โดยมีเนื้อหาส่วนสรุปว่า  1. หากการดำเนินการดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลัก หรือไม่มีผลกระทบต่อความปลอดภัย หรือไม่มีความจำเป็นต้องมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาดำเนินการ หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการจัดจ้างในลักษณะอื่นที่มิใช้งานการสร้างได้

  2. หากการดำเนินงานดังกล่าว มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลัก หรือมีผลกระทบต่อความปลอดภัย หรือมีความจำเป็นจะต้องมีการควบคุมดูแลการฏิบัติงานตลอดระยะเวลาดำเนินการหน่วยงานของรัฐจะต้องดำเนินการจัดจ้างในลักษณะงานก่อสร้าง

  ทั้งนี้ จากหลักการข้างต้น หากปรากฏข้อเท็จจริงว่า อบต.ทรายแดง จะต้องดำเนินการจำหน่ายพัสดุตามข้อ 213 ข้อ 214 และข้อ 219  ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการลงจ่ายออกจากบัญชีและทะเบียนตามข้อ 218 และข้อ 219 แล้วแต่กรณี ประกอบกับการรื้อถอน โครงสร้างของสิ่งก่อสร้างหรือสิ่งก่อสร้างทั้งหมดหรือบางส่วนออกไป ซึ่งเป็นอาคารที่ทำการสภา อบต.ทรายแดง และอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นงานก่อสร้าง ดังนั้น อปท. จะต้องถือปฏิบัติตามนัยหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 259 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยฉบับเต็ม

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

“ชาดา” ย้ำท้องถิ่นสามัคคีกันไว้ หลังเยือนขอนแก่นเปิดงานสัมมนาวิชาการฯ

“ชาดา” ย้ำท้องถิ่นสามัคคีกันไว้ หลังเยือนขอนแก่นเปิดงานสัมมนาวิชาการฯ

“ชาดา ไทยเศรษฐ์” รมช.มท. เปิดงานสัมมนาวิชาการ “ทิศทางอง…

schedule
Kick off 7,000 ท้องถิ่น โหลดแอป OCPB Connect ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภค

Kick off 7,000 ท้องถิ่น โหลดแอป OCPB Connect ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภค

“พวงเพ็ชร” Kick off 7,000 เทศบาล อบต โหลดแอป OCPB Conne…

schedule
จ่อตั้ง 3 หน่วยงานใหม่ เปลี่ยนชื่อ สถ. เป็น “กรมท้องถิ่น”

จ่อตั้ง 3 หน่วยงานใหม่ เปลี่ยนชื่อ สถ. เป็น “กรมท้องถิ่น”

มท.1 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวง…

schedule
3 ท้องถิ่นสุดเจ๋ง ผุดไอเดียกระทงรักษ์โลก

3 ท้องถิ่นสุดเจ๋ง ผุดไอเดียกระทงรักษ์โลก

กทม. – สุโขทัย – พิจิตร ผุดไอเดียกระทงดิจิทัลคลองโอ่งอ่…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]