close

หน้าแรก

menu
search

แก้ไขระเบียบ อปท.สามารถออกค่าใช้จ่ายช่วยเหลือประชาชน เกษตรกร – คนจน- ผู้ประสบภัยเพิ่ม เพิ่มความชัดเจนยิ่งขึ้นว่า อปท.ทำได้!!!

schedule
share

แชร์

       นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทย(มท.) ได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2562 เป็นต้นไป ซึ่งระเบียบดังกล่าวได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ให้ครอบคลุมสอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ของ อปท.และมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

      โดยจากเดิมการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.จะมี 3 กรณี ได้แก่ ด้านสาธารณภัย ซึ่งเป็นการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต อันเป็นการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้านป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ซึ่งเป็นการช่วยเหลือเมื่อเกิดโรคติดต่อหรือโรคระบาดขึ้นในพื้นที่ อปท. การแก้ไขระเบียบในครั้งนี้เป็นการเพิ่มเติมด้านการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย โดย อปท.สามารถให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ที่ประสบปัญหาเรื่องแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ทั้งในด้านการจัดหาหรือปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร หรือให้การสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการปรับปรุงแหล่งน้ำ หรือทำการเกษตร ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การสนับสนุนด้านการเกษตร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ซึ่งเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหา ในเรื่องของพืชผลการเกษตรจากการขาดแคลนน้ำ ให้มีผลผลิตมากขึ้น ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

      อีกทั้งการแก้ไขระเบียบอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญ คือ กรณีการเกิดเหตุไฟไหม้บ้านหลังเดียวนั้น ซึ่งไม่ใช่กรณีสาธารณภัย แต่เดิม อปท.สามารถช่วยเหลือได้ในด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ครอบครัวผู้ประสบความเดือดร้อน โดยใช้หลักเกณฑ์ของ พม.ซึ่งให้การช่วยเหลือได้ในอัตราครอบครัวละไม่เกิน 3,000 บาท และช่วยติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 ครั้งต่อครอบครัวต่อปีงบประมาณ ก็ได้มีการแก้ไขให้ อปท.สามารถให้ความช่วยเหลือได้ในด้านส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ครอบครัวผู้ประสบความเดือดร้อน กรณีเกิดไฟไหม้ที่ไม่เป็นสาธารณภัยได้ในอัตราเดียวกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัย กล่าวคือ สามารถให้การช่วยเหลือเป็นเงินหรือสิ่งของในการซ่อมแซมบ้านที่ถูกไฟไหม้ได้เท่าที่จ่ายจริง หลังละไม่เกิน 33,000 บาท ตามหลักเกณฑ์การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินของกระทรวงการคลัง

      นอกจากนี้ระเบียบดังกล่าว ได้มีการกำหนดระดับความช่วยเหลือของ อปท.ให้ชัดเจนขึ้น มิให้เกิดความซ้ำซ้อนหรือสับสนระหว่าง อปท.กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ในการช่วยเหลือกรณีเกิดสาธารณภัย และมีความจำเป็นต้องช่วยเหลือเพื่อเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย โดยกำหนดเป็น 2 กรณี คือ กรณีที่มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่เกิดภัย ให้ อปท.รายงานอำเภอ/จังหวัด หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณานำเงินทดรองราชการเพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย และกรณีที่ไม่ได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่เกิดภัย ให้ อปท.เสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ โดยไม่เกินหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดไว้นั่นเอง

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ด่านแรกฉลุย! พม. เคาะเบี้ยแรกเกิด – สูงอายุ – พิการ ถ้วนหน้า

ด่านแรกฉลุย! พม. เคาะเบี้ยแรกเกิด – สูงอายุ – พิการ ถ้วนหน้า

“วราวุธ” รมว.พม. นั่งหัวโต๊ะ อนุฯ ขับเคลื่อนสวัสดิการโด…

schedule
สส. หนุนแก้ พ.ร.บ. คืนอำนาจท้องถิ่นจัดสอบ ขรก.

สส. หนุนแก้ พ.ร.บ. คืนอำนาจท้องถิ่นจัดสอบ ขรก.

“พัฒนา สัพโส” สส. พรรคเพื่อไทย เสนอแก้ไขเพิ่มเติมร่าง พ…

schedule
ทม.ลพบุรี จับมือกรมอุทยานฯ แก้ปัญหาลิง

ทม.ลพบุรี จับมือกรมอุทยานฯ แก้ปัญหาลิง

กรมอุทยานฯ MOU ทม.ลพบุรี ไฟเขียวจัดระเบียบลิง บนพื้นที่…

schedule
กรมอนามัย หนุน อปท. ควบคุมกิจการบริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

กรมอนามัย หนุน อปท. ควบคุมกิจการบริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

กรมอนามัย สธ. สนับสนุน อปท. และ กทม. ออกข้อบัญญัติ/เทศบ…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]