close

หน้าแรก

menu
search

เห็นด้วยกันไหม ห้ามยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน ในเขตเทศบาล

schedule
share

แชร์

  เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 นายยงยศ แก้วเขียว นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย พร้อมกำนันผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้เดินทางไปที่ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อยื่นหนังสือเรื่อง การสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายกรัฐมนตรี ผ่านตัวแทนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

  นายยงยศ กล่าวว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทย มีประกาศยกฐานะท้องถิ่นเป็นเทศบาลมือง เทศบาลนคร ทำให้ในท้องถิ่นดังกล่าวไม่มีการเลือกตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เนื่องมาจากมีการใช้พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 4 มาตรา 12 และมาตรา 48 ส่งผลให้หลายพื้นมีการยกเลิกตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน และแพทย์ประจำตำบลไปแล้ว ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อบ้านเมืองและประชาชนชาวไทย

  นายยงยศ กล่าวต่อว่า ผลเสียหายที่เกิดขึ้นคือ 1.ทำให้ประชาชนเกิดความแตกแยกขัดแย้ง แบ่งแยกเป็นฝักฝ่าย เพราะว่าจะมีแต่การยึดประโยชน์ของพรรคพวกหรือกลุ่มการมืองกลุ่มฐานเสียงของนักการเมืองเท่านั้น ประชาชนจะไร้ที่พึ่ง 2. ทำให้ขาดตัวแทนที่จะคอยชื่อมโยงระหว่างภาครัฐและประชาชน ขาดการตรวจสอบถ่วงดุล หรือตรวจสอบจากหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค 3. ทำให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ เพราะว่าจะไม่มีหน่วยงานที่จะทำหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงภายในอีกต่อไป

  ด้วยเหตุดังกล่าวสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นตัวแทนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ทั่วประเทศที่มีความห่วงใยต่อประเทศชาติ ประชาชน และความมั่นคงของราชอาณาจักรไทยเป็นอย่างยิ่ง จึงขอให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนพิจารณายกเลิก พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 4  มาตรา 12 (วรรคสอง) และมาตรา 48 ทั้ง 3 มาตราเสีย เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงในการบริหารงานราชการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ราษฎร

  “ขอให้ส่วนราชการดำเนินการเลือกกำนัน ใหญ่บ้าน กลับเข้ามาใหม่ ในเขตเทศบาลที่ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง เทศบาลนคร และให้มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2552 รวมถึงเพิ่มข้อความต่อไปนี้ “การยกเลิกตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จะกระทำมิได้” ในกฎหมายด้วย” นายยงยศกล่าว

  นายยงยศยังกล่าวต่ออีกว่า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และสารวัตรกำนัน ทุกคนขอยืนหยัดเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นผู้ช่วยเหลือนายอำเภอในการรักษาความสงบเรียบร้อย อำนวยความเป็นธรรม เสริมสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในตำบล หมู่บ้าน เป็นผู้สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและภารกิจของกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม ประสานดูแลนำปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรไปสู่การแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์และผลดีแก่ราษฎร เป็นจุดเชื่อมสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว ยึดโยง ปกป้อง สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และหลอมรวมประชาชนให้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในสังคมต่อไป

 

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ชี้เป้า! มหาสงกรานต์ท้องถิ่น ชูเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใคร

ชี้เป้า! มหาสงกรานต์ท้องถิ่น ชูเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใคร

  เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 เพิ่มความพิเศษด้วยการเฉลิ…

schedule
เปิดตัว! โครงการ “1 ตำบล 1 ทนายความ” นำร่องอบต. 14 แห่ง

เปิดตัว! โครงการ “1 ตำบล 1 ทนายความ” นำร่องอบต. 14 แห่ง

สมาคม อบต. แห่งประเทศไทย จับมือ สภาทนายความฯ เปิดตัว “โ…

schedule
สร้างกรุงเทพฯ สู่ Learning City เรียนรู้ทุกที่ ทุกเวลา

สร้างกรุงเทพฯ สู่ Learning City เรียนรู้ทุกที่ ทุกเวลา

กทม. เปิดวิสัยทัศน์ตอบโจทย์การเรียนรู้ทุกมิติ สร้างกรุง…

schedule
หนุนท้องถิ่นป้องกัน – คุมไฟป่า นำร่อง 19 อปท. จังหวัดเชียงใหม่

หนุนท้องถิ่นป้องกัน – คุมไฟป่า นำร่อง 19 อปท. จังหวัดเชียงใหม่

ราชกิจจาฯ ออกประกาศ ก.ก.ถ. ด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]