close

หน้าแรก

menu
search

เพิ่มค่าเสี่ยงภัย พนักงานท้องถิ่น

schedule
share

แชร์

          ก.กลางเห็นชอบเพิ่มเงินพนักงานอปท. ปฏิบัติงานเสี่ยงภัย 1.5 -2.5 พันบาท พร้อมเคาะแนวปฏิบัติกรณีคนท้องถิ่นถูกคุกคามทางเพศ

          วันที่ 25 มิถุนายน 2564 นายปิยะ คังกัน ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เผยแพร่ข้อความในเฟซบุ๊กส่วนตัว “ปิยะ คังกัน” กรณีมติ ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. ในการประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.64 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบเกี่ยวกับการเพิ่มเงินสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

          1. ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เห็นชอบกำหนดประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ เพื่อให้พนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพตามลักษณะงานต่าง ๆ มีสิทธิได้รับเงินเพิ่ม โดยมีหลักการสรุป ดังนี้

 

          1.1 ให้พนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัย ต่อสุขภาพมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มฯ

          1.2 อัตราการจ่ายเงินเพิ่ม แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ตามลักษณะความเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ ดังนี้

                    (1) งานขุดลอกท่อระบายน้ำ ขับรถบรรทุกสูบ ดูดหรือขนถ่ายสิ่งปฏิกูล งานประจำรถสิ่งปฏิกูล อัตราเดือนละไม่เกิน 2,500 บาท

                    (2) งานขับรถบรรทุกเก็บขยะมูลฝอย เรือบรรทุกเก็บขยะมูลฝอย หรือรถตักขยะมูลฝอย และคนงานประจำรถและเรือขยะบรรทุกเก็บขยะมูลฝอย อัตราเดือนละไม่เกิน 2,000 บาท

                    (3) งานจัดเก็บ และกวาดขยะมูลฝอย รวมถึงผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์หรือหน่วยกำจัดขยะมูลฝอย อัตราเดือนละไม่เกิน 1,500 บาท

          1.3 วิธีการจ่ายเงินเพิ่มให้จ่ายตามระยะเวลาการปฏิบัติงานจริงที่สัญญาจ้างกำหนด และหากในเดือนใดมีวันที่ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามสัญญาก็ให้จ่ายเงินเพิ่มตามสัดส่วนจำนวนวันของเดือนนั้น

 

          2. ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เห็นชอบการใช้มาตรการทางการบริหารเพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินการทางวินัยและจริยธรรม เพื่อเป็นการกำกับดูแล แนะนำ ชี้แจง และส่งเสริมและพัฒนาความรู้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับมาตรการทางการบริหารที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดวินัยและจริยธรรม โดยเฉพาะการกระทำที่ไม่เหมาะสมในเรื่องชู้สาว การล่วงละเมิดทางเพศหรือการคุกคามทางเพศ รวมถึงการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการกระทำการดังกล่าว ด้วยการนำมาตรการทางการบริหารมาใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินการตามนัยมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 ที่ให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการฝ่ายพลเรือนประเภทต่าง ๆ ถือปฏิบัติตามมติ ก.พ. ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 อย่างเคร่งครัด โดยให้แจ้งแนวทางปฏิบัติให้ อปท. ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

 

          2.1 ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ต้องเร่งรัดการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะกรณีมีพฤติกรรมชู้สาว การล่วงละเมิดทางเพศหรือการคุกคามทางเพศ รวมถึงการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการกระทำการดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และให้นำมาตรการทางการบริหารที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดวินัยและจริยธรรมอย่างร้ายแรง ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 มาอนุวัติใช้ร่วมกับแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร งานบุคคลส่วนท้องถิ่น กล่าวคือ

 

                    (1) ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย ป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย และดำเนินการทางวินัยแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย โดยถือปฏิบัติตามขั้นตอนและภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ในประกาศ ก.กลาง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัยฯ อย่างเคร่งครัด

                    (2) กรณีมีการกล่าวหาโดยปรากฏตัวผู้กล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่า พนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ใดกระทำผิดวินัยโดยยังไม่มีพยานหลักฐาน ให้รีบดำเนินการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้นให้แล้วเสร็จโดยเร็ว หากผลการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้นปรากฏว่าผู้ใดกระทำผิดวินัย ให้รีบดำเนินการทางวินัยทันที และให้เร่งรัดการดำเนินการทางวินัยให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยเฉพาะเรื่องที่อยู่ในความสนใจของสาธารณชนหรือเรื่องที่มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของทางราชการ

                    (3) การนำมาตรการทางการบริหารที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงโดยการสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน และการสั่งประจำ อปท. ให้ถือปฏิบัติตามเงื่อนไขและขั้นตอนที่กำหนดไว้ในประกาศ ก.จังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัยฯ, มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการฯ หรือประกาศกำหนดการสั่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณีอย่างเคร่งครัด

 

          2.2 กรณีผู้บังคับบัญชาผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 24 ของประกาศ ก.กลาง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัยฯ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวโดยไม่สุจริต ให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย ในกรณีผู้บังคับบัญชาเป็นนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ถือว่าผู้นั้นไม่ปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่โดยถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ ตามนัยข้อ 24 วรรคสิบสอง ของประกาศ ก.กลาง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัยฯ ทั้งนี้ ให้เป็นหน้าที่ของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้กำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายแล้วแต่กรณีดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

 

          สำหรับรายละเอียดรอติดตามในประกาศฯและหนังสือแจ้งแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวต่อไป  แจ้งเป็นข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564

 

 

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

เปิดฉาก ท่าโขลงเกมส์ 2024 กีฬานักเรียน อปท. ครั้งที่ 38 สุดยิ่งใหญ่!

เปิดฉาก ท่าโขลงเกมส์ 2024 กีฬานักเรียน อปท. ครั้งที่ 38 สุดยิ่งใหญ่!

การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่…

schedule
“ท่าโขลงเกมส์” จัดใหญ่! ยกระดับมาตรฐานกีฬานักเรียน อปท.

“ท่าโขลงเกมส์” จัดใหญ่! ยกระดับมาตรฐานกีฬานักเรียน อปท.

เทศบาลเมืองท่าโขลง ประกาศความพร้อมจัดศึกกีฬานักเรียนองค…

schedule
“บิ๊กแจ๊ส” แจงเหตุลาออก! นายก อบจ.

“บิ๊กแจ๊ส” แจงเหตุลาออก! นายก อบจ.

“บิ๊กแจ๊ส” พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธาน…

schedule
24 เมษายน วันเทศบาล “ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

24 เมษายน วันเทศบาล “ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

กระทรวงมหาดไทยกำหนดให้วันที่ 24 เมษายน ของทุกปีเป็น “วั…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]