close

หน้าแรก

menu
search

เผยแพร่ ราชกิจจานุเบกษาระเบียบมหาดไทยฉบับใหม่เน้นควบคุมดูแล การเบิกจ่าย-เก็บรักษาเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

schedule
share

แชร์

       เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

       โดยมีเนื้อความที่สำคัญ คือ การแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน และสอดคล้องกับระเบียบการเบิกจ่ายเงินของคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 69 และมาตรา 77 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 5 และมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537

       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงออกระเบียบไว้ มีการปรับปรุงใหม่ เช่น “ส่วนที่ 1 สถานที่เก็บรักษา” ข้อ 10 ให้ยกเลิกความในข้อ 20 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน ข้อ 20 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเก็บรักษาเงินที่จัดเก็บหรือได้รับไว้ในตู้นิรภัยซึ่งตั้งอยู่ในที่ปลอดภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตู้นิรภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ติดหรือตั้งไว้ในห้องมั่นคงหรือกรงเหล็ก หรือกรณี ไม่มีห้องมั่นคงหรือกรงเหล็กให้ติดหรือตั้งไว้ในที่มั่นคง และปลอดภัยภายในสำนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น

       หากมีจำนวนเงินสดที่เก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัยตามวรรคหนึ่ง ให้นำฝากธนาคารทั้งจำนวน ในวันทำการถัดไป กรณีเทศบาลตำบลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีพื้นที่ห่างไกล การคมนาคม ไม่สะดวกไม่สามารถนาฝากธนาคารได้เป็นประจำทุกวันให้เก็บรักษาเงินสดในตู้นิรภัยได้ และให้นำเงินสดดังกล่าวฝากธนาคารในวันทำการสุดท้ายของสัปดาห์กรณีที่มีความจำเป็นต้องให้เจ้าหน้าที่ไปจัดเก็บหรือรับชำระเงินนอกที่ตั้งสำนักงานปกติ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นกำหนดวิธีการรับเงินและเก็บรักษาเงินให้รัดกุมและเหมาะสม เมื่อเดินทางกลับถึง สำนักงานให้รีบนำฝากทันที”

       ข้อ 11 ให้ยกเลิกความในข้อ 22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
       “ข้อ 22 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินไว้ ณ สำนักงานอย่างน้อยสามคน ในจำนวนนี้ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังเป็นกรรมการโดยตำแหน่งหนึ่งคน และกรรมการเก็บรักษาเงินอื่นอีก อย่างน้อยสองคน การแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงินตามวรรคหนึ่ง ให้แต่งตั้งจากพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยให้คำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ เว้นแต่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีพนักงานส่วนท้องถิ่นไม่ครบจานวน ที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ ให้แต่งตั้งผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นเป็นกรรมการให้ครบจำนวนก็ได้”

 

19 ธันวาคม 2561

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

เสวนาเพื่อคนท้องถิ่น “ขับเคลื่อนเมืองน่าอยู่ คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ”

เสวนาเพื่อคนท้องถิ่น “ขับเคลื่อนเมืองน่าอยู่ คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ”

กรมส่งเสริมคุณสภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแล…

schedule
สช. รับสมัครคณะกรรมการฯ กลุ่มผู้แทน อปท.

สช. รับสมัครคณะกรรมการฯ กลุ่มผู้แทน อปท.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เปิดรับสมัคร คณะกรรมกา…

schedule
มหาดไทยชวนพร้อมใจสวมเสื้อเหลือง ร่วมพิธีฯ 13 ต.ค.

มหาดไทยชวนพร้อมใจสวมเสื้อเหลือง ร่วมพิธีฯ 13 ต.ค.

วันที่ 12 ตุลาคม 2562 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว…

schedule
เตรียมคัดเลือก! สถานศึกษา อปท.ดีเด่น ด้านป้องกัน เฝ้าระวัง แก้ปัญหายาเสพติด ปี 2562

เตรียมคัดเลือก! สถานศึกษา อปท.ดีเด่น ด้านป้องกัน เฝ้าระวัง แก้ปัญหายาเสพติด ปี 2562

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นออกหนังสือถึงผู้ว่าราชก…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]