close

หน้าแรก

menu
search

เปิดประเด็น สาระสำคัญต้องรู้ ร่างกฎหมายการเลือกตั้งท้องถิ่นฯ จะเลือกตั้งได้เมื่อไร, แบ่งเขตเลือกตั้งอย่างไร, เวลาเลือกตั้งท้องถิ่น ฯลฯ

schedule
share

แชร์

       หลังจากที่ ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) ได้ลงมติ ผ่าน ร่าง พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. …. หรือ ร่างกฎหมายการเลือกตั้งท้องถิ่นฯ ในวาระ 3 ซึ่งจะเป็นกฎหมายสำคัญในการจัดการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั่วไป โดยสิ่งที่เป็น สาระสำคัญ ที่มีความน่าสนใจ ประกอบไปด้วย ประเด็นต่อไปนี้

       เลือกตั้งท้องถิ่น จะเริ่มได้เมื่อไร 
       หลังจาก หลัง ร่าง พ.ร.บ.นี้ บังคับใช้ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เห็นสมควร โดย คสช. จะแจ้งให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ทราบและกำหนดให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่น และให้ประกาศและคำสั่งหัวหน้า คสช.(ม.141) ที่เคยออกประกาศเกี่ยวกับการงดการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นจำนวนทั้งหมด 7 ฉบับจะถูกยกเลิกไป อย่างไรก็ตามหาก คสช.สิ้นสภาพไปแล้วการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งแรกจะเกิดขึ้นโดยอำนาจของคณะรัฐมนตรี (ครม.)
นอกจากนี้ เลือกตั้งท้องถิ่น ครั้งต่อไป!!! มีสองลักษณะปกติ คือ สมาชิกสภาและผู้บริหารท้องถิ่นครบวาระการดำรงตำแหน่ง ให้จัดการเลือกตั้งภายใน 45 วันนับแต่วันที่ครบวาระ ลักษณะปกติที่สอง คือ สมาชิกสภาหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งตำแหน่งเพราะเหตุอื่นให้จัดเลือกตั้งภายใน 60 วันนับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่ง แต่ถ้าสมาชิกสภาฯ เหลือวาระการดำรงตำแหน่งไม่ถึง 180 วัน จะไม่จัดการเลือกตั้งก็ได้

       การประกาศผลการเลือกตั้งภายใน 30 วัน
       การประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ให้ กกต. ประกาศผลการเลือกตั้งภายใน 30 วันนับแต่วันเลือกตั้ง ในกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งไม่ได้สุจริตและเที่ยงธรรมให้ กกต. ดำเนินการสืบสวนหรือไต่สวนให้เสร็จ และประกาศผลการเลือกตั้งหรือจัดการเลือกตั้งใหม่ แต่ต้องไม่ช้ากว่า 60 วันนับแต่วันเลือกตั้ง

       จะกำหนดเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นอย่างไร 
       การแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้จัดให้มีประขาชนในแต่ละเขตเลือกตั้งใกล้เคียงกันมากที่สุด และพื้นที่ของแต่ละเขตเลือกตั้งต้องติดต่อกัน เว้นแต่บ้างพื้นที่ไม่อาจแบ่งเขตให้มีพื้นที่ติดต่อกันได้ (ม.19) สำหรับหลักการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น (ม.18) คือ

        การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ให้ถือเขตเป็นเขตเลือกตั้ง แต่ถ้าเขตใดมีจำนวนประชากรในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้งเกิน 150,000 คน ให้ กกต.แบ่งเขตนั้นออกเป็นเขตเลือกตั้งตามจำนวนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่พึงมี โดยแต่ละเขตต้องมีจำนวนประชากรใกล้เคียงกัน
การเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ. ให้ถืออำเภอเป็นเขตเลือกตั้ง แต่ถ้าอำเภอใดมีสมาชิกได้เกินกว่าหนึ่งคนให้แบ่งเขตอำเภอเป็นเขตเลือกตั้ง เท่ากับจำนวนสมาชิกที่จะพึงมีในอำเภอนั้น
การเลือกตั้งสมาชิก “สภาเทศบาลตำบล” ให้แบ่งเขตเทศบาลเป็นสองเขตเลือกตั้ง การเลือกตั้งสมาชิก “สภาเทศบาลเมือง” ให้แบ่งเขตเทศบาลเป็นสามเขตเลือกตั้ง การเลือกตั้งสมาชิก “สภาเทศบาลนคร” หรือการเลือกตั้งสมาชิก “สภาเมืองพัทยา” ให้แบ่งเขตเทศบาลหรือเขตเมืองพัทยาเป็นสี่เขตเลือกตั้ง และต้องมีจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลเท่ากันทุกเขตเลือกตั้ง
การเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. ให้ถือเขตหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง เว้นแต่กฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
ทั้งนี้ การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น ให้ใช้เขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นเขตเลือกตั้ง

       เวลาเลือกตั้งท้องถิ่น เปลี่ยนเป็น เลือกตั้งในระยะเวลา 08.00 – 17.00 น.
       เปิดการออกเสียงลงคะแนนตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. แต่ กกต. จะกำหนดเวลาการออกเสียงลงคะแนนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดเป็นอย่างอื่นก็ได้ แต่ต้องมีเวลาการออกเสียงลงคะแนนไม่น้อยกว่าเจ็ดชั่วโมง

       หากเกิดกรณี ผู้ลงสมัครคะแนนน้อยกว่า คะแนนไม่เลือกผู้ใด ต้องเลือกตั้งใหม่
       หลักเกณฑ์ในการชนะเลือกตั้ง “การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น” ให้ผู้สมัครซึ่งได้รับคะแนนเสียงมากที่สุดและมากกว่าเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด เป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นในเขตเลือกตั้งที่มีสมาชิกหนึ่งคน ให้ผู้สมัครซึ่งได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งมากที่สุดและได้รับคะแนนเสียงมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใดเป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นในเขตเลือกตั้งที่มีสมาชิกมากกว่าหนึ่งคน ให้ผู้สมัครซึ่งได้คะแนนเลือกตั้งมากที่สุดเรียงลำดับลงมาในเขตเลือกตั้งนั้นและได้รับคะแนนมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งตามจำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น หากมีผู้สมัครได้คะแนนเท่ากันให้ผู้สมัครที่ได้คะแนนเลือกตั้งเท่ากันจับสลาก
หากไม่มีผู้สมัครผู้ใดได้รับเลือกตั้ง เพราะเหตุที่ไม่ได้คะแนนมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกตั้งผู้ใด ให้จัดเลือกตั้งใหม่โดยผู้สมัครรับเลือกตั้งรายเดิมทุกคนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งที่จะจัดขึ้นใหม่ หากไม่มีคู่แข่งต้องได้คะแนนร้อยละ 10 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ในกรณีที่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่นเพียงคนเดียวในเขต หรือในกรณีที่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเท่ากับหรือน้อยกว่าจำนวนสมาชิกที่จะพึงมีในเขตนั้น ผู้สมัครจะได้รับเลือกตั้งต่อเมื่อได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนผู้มึสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น และมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด

       สามารถคัดค้าน ผลการเลือกตั้ง ได้หรือไม่ 
       ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือผู้สมัคร มีสิทธิยื่นคัดค้านต่อ กกต. ว่าการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง หรือที่ตนสมัครรับเลือกตั้ง มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยสามารถยื่นคัดค้านการเลือกตั้งได้ตั้งแต่วันประกาศให้มีการเลือกตั้งจนถึง 30 วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง ทั้งนี้ การคัดค้านเกี่ยวกับการนับคะแนนให้คัดค้านในระหว่างที่ยังนับคะแนนยังไม่เสร็จ หรือในกรณีคัดค้านการรวมคะแนน ให้คัดค้านก่อนประกาศผลการนับคะแนน

       ต้องมีการแต่งตั้ง กกต.ประจำ อปท.ดูแลการเลือกตั้ง
       ต้องมีกรรมการ กกต. แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจากข้าราชการและเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในจังหวัดที่เป็นเขตเลือกตั้งหรือในเขตอำเภอขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น และจะแต่งตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตจังหวัดหรืออำเภอจำนวนไม่เกินสองคนด้วยก็ได้ แต่ไม่ให้แต่งตั้งจากข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

“ชาดา” ย้ำท้องถิ่นสามัคคีกันไว้ หลังเยือนขอนแก่นเปิดงานสัมมนาวิชาการฯ

“ชาดา” ย้ำท้องถิ่นสามัคคีกันไว้ หลังเยือนขอนแก่นเปิดงานสัมมนาวิชาการฯ

“ชาดา ไทยเศรษฐ์” รมช.มท. เปิดงานสัมมนาวิชาการ “ทิศทางอง…

schedule
Kick off 7,000 ท้องถิ่น โหลดแอป OCPB Connect ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภค

Kick off 7,000 ท้องถิ่น โหลดแอป OCPB Connect ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภค

“พวงเพ็ชร” Kick off 7,000 เทศบาล อบต โหลดแอป OCPB Conne…

schedule
จ่อตั้ง 3 หน่วยงานใหม่ เปลี่ยนชื่อ สถ. เป็น “กรมท้องถิ่น”

จ่อตั้ง 3 หน่วยงานใหม่ เปลี่ยนชื่อ สถ. เป็น “กรมท้องถิ่น”

มท.1 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวง…

schedule
3 ท้องถิ่นสุดเจ๋ง ผุดไอเดียกระทงรักษ์โลก

3 ท้องถิ่นสุดเจ๋ง ผุดไอเดียกระทงรักษ์โลก

กทม. – สุโขทัย – พิจิตร ผุดไอเดียกระทงดิจิทัลคลองโอ่งอ่…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]