close

หน้าแรก

menu
search

เปิดบทสรุป 11 ข้อเสนอปฏิรูปด้านการปกครองท้องถิ่น จากคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการปกครองท้องถิ่น สปท.

schedule
share

แชร์

       การปฏิรูปด้านการปกครองท้องถิ่นถูกกำหนดให้เป็นด้านหนึ่งในการศึกษาและเสนอแนะเพื่อให้เกิดการปฏิรูป ซึ่งมีทั้งสิ้น ๑๑ ด้าน ตามมาตรา ๒๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ เพื่อให้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีความเหมาะสมกับสภาพสังคมไทย มีระบบการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม มีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพ ขจัดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

       เพื่อให้กลไกของรัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง สะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น การใช้บังคับกฎหมายอย่างเคร่งครัดและเป็นธรรม คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการปกครองท้องถิ่น สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ซึ่งรับผิดชอบในการศึกษาและจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการปกครองท้องถิ่น ได้ทำการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานเรื่องแนวทางการปฏิรูปการกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่นของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น สภาปฏิรูปแห่งชาติ เอกสารวิชาการ รายงาน การวิจัย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานและ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียจากการจัดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการกำหนด แนวทางการปฏิรูปประเทศด้านการปกครองท้องถิ่น 

       จากการศึกษาพบว่าปัจจุบันการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีปัญหาและ อุปสรรคหลายประการ ทั้งในเรื่องของรูปแบบโครงสร้างที่ไม่เหมาะสม ทำให้ไม่สามารถรองรับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การดำเนินการตามภารกิจอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีปัญหาความไม่ชัดเจน ซ้ำซ้อนระหว่างส่วนราชการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกัน ปัญหาในการบริหารงานบุคคล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความไม่เป็นเอกภาพ ความไม่โปร่งใสในการสอบคัดเลือก การทุจริตในการ สอบแข่งขัน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รวมทั้งกฎหมายเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นน้อย อาจเนื่องมาจากปัญหาเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่มีความยุ่งยากและในบาง เรื่องยังขาดกลไกที่จะส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น 

       นอกจากนี้ยังพบว่า…..องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสบปัญหาเรื่องการดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนมาจากส่วนราชการ ต่างๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันเนื่องมาจากความไม่พร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในด้านองค์ความรู้ บุคลากร และงบประมาณ ในการดำเนินการ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งองค์กรขับเคลื่อนนโยบายกระจายอำนาจขาดความจริงจัง ในการขับเคลื่อนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมาธิการฯ จึงเห็นว่าจำเป็นต้อง มีการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่นในหลายมิติ ซึ่งมีความสำคัญเร่งด่วนและสามารถสัมฤทธิผลการปฏิรูปได้ตาม กรอบแนวทางการปฏิรูปประเทศที่รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา กำหนด โดยจัดทำข้อเสนอแนะมีสาระสำคัญ ดังนี้ >>>

       ๑. การปฏิรูปรูปแบบ โครงสร้าง หน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำแนกเป็น ๓ กรณี ดังนี้ 
           ๑.๑ การปฏิรูปรูปแบบ โครงสร้าง หน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบทั่วไป โดยมีข้อเสนอในการปฏิรูปที่สำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ยกฐานะเป็นเทศบาลข้างต้นซึ่งอาจควบรวมกันเอง หรือควบรวมกับเทศบาลเมือง หรือควบรวมกับเทศบาลนคร หรืออาจควบรวมกัน เพื่อให้เป็นเทศบาลขนาดใหญ่ โดยให้มีความสามารถด้านรายได้ หรืองบประมาณและขนาดที่มีประสิทธิภาพในการบริหารงานเพื่อสนองตอบต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ปฏิรูปการเข้าสู่ตำแหน่ง การดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่งของผู้บริหาร สมาชิกสภาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้ง กำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเพิ่มเติมจากของเดิม 

       ปฏิรูปหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละระดับ มีอำนาจ หน้าที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน การแบ่งอำนาจหน้าที่ตามรูปแบบและประเภทขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ปฏิรูปการเงิน การคลัง และการงบประมาณ การพัฒนารายได้ การจัดเก็บรายได้ การจัดทำงบประมาณรายรับ-รายจ่าย การรักษาวินัยการเงินการคลังเพื่อให้มีศักยภาพในการดูแลประชาชน ในพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน รวมทั้งกำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและ แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ปฏิรูปการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ 

       โดยกำหนดอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท กำหนดให้มีการดำเนินการร่วมกันระหว่างองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น การมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นดำเนินการแทนได้การร่วมกันจัดตั้งสหการหรือองค์การที่เรียกชื่ออย่างอื่น การดำเนินกิจการนอกเขต รวมทั้งกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้ บุคคลใดหรือเข้าร่วมกับบุคคลใดหรือมอบให้ชุมชนใดหรือร่วมกับชุมชนใดกระทำกิจการที่เป็นหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ปฏิรูปการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร จัดการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปฏิรูปการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

       ทั้งนี้ เพื่อให้แนวทางการปฏิรูปโครงสร้างและอำนาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบทั่วไปดังกล่าวข้างต้น เกิดผลสัมฤทธิ์ เป็นรูปธรรม คณะกรรมาธิการฯ ได้เสนอให้มีการนำกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีจำนวนหลายฉบับและกระจัดกระจายอยู่ ได้แก่ พระราชบัญญัติสภาตำบลและ องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และพระราชบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มารวมไว้ในฉบับเดียวกัน ด้วยการจัดทำเป็นร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. …. และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ในการอ้างอิงและใช้กฎหมายดังกล่าวให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งปรับปรุงบทบัญญัติใน กฎหมายให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน 

           ๑.๒ การปฏิรูปรูปแบบ โครงสร้าง หน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบพิเศษ ซึ่งได้แก่ กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา โดยในส่วนของกรุงเทพมหานครได้เสนอให้มีการ ปรับปรุงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๒๘ โดยเสนอร่างพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพ มหานคร (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. …. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการสาธารณะและ การบริหารงานกรุงเทพมหานคร รวมทั้งเสนอให้มี “คณะกรรมการยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาเมืองหลวงและ ปริมณฑล” เพื่อแก้ปัญหาของกรุงเทพมหานครซึ่งไม่เพียงแต่จะส่งผลกระทบภายในพื้นที่เขตกรุงเทพ มหานคร และได้เสนอเพิ่มเติมกฎหมายให้มีคณะกรรมการประชาคมเขตซึ่งเป็นองค์กรภาคประชาชนทำหน้าที่ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติงานกับสำนักงานเขตในด้านการร่วมทำแผนพัฒนา การจัดทำงบประมาณและการดำเนินงาน โครงการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายรัฐธรรมนูญเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบไปยังจังหวัดโดยรอบกรุงเทพมหานครด้วย 

       ส่วนเมืองพัทยา ได้เสนอให้มีการปรับปรุงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยเสนอร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. เพื่อปรับปรุงให้ เมืองพัทยามีประสิทธิภาพในการจัดบริการสาธารณะการบริหารงาน และมีบทบาทอำนาจหน้าที่เหมาะสมกับ การเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ รวมทั้งให้มี“คณะกรรมการยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาเมือง ค พัทยาและท้องถิ่นโดยรอบ” ที่ประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นในเขตเมืองพัทยาและพื้นที่ ต่อเนื่องโดยรอบ และให้มีคณะกรรมการประชาคมเมืองพัทยาเช่นเดียวกับกรุงเทพมหานคร 

           ๑.๓ การปฏิรูปรูปแบบ โครงสร้าง หน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่หรือเมืองที่มีลักษณะพิเศษ โดยมีการจัดกลุ่มพื้นที่ที่อาจจัดตั้งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ พิเศษ ดังนี้ 
           (๑) กลุ่มเมืองขนาดใหญ่ที่มีภารกิจปกติตามอำนาจหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะโดยทั่วไป (General Function) 
           (๒) กลุ่มเมืองที่มีภารกิจพิเศษซึ่งต้องการอำนาจหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะที่มี ลักษณะเฉพาะ (Special Functions) และการบริหารจัดการรูปแบบพิเศษ เช่น กลุ่มเมืองการค้าชายแดน กลุ่มเมืองท่องเที่ยว กลุ่มเมืองประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม กลุ่มเมืองอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์พื้นที่สนามบิน สุวรรณภูมิและพื้นที่โดยรอบ และกลุ่มเมืองที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่มีศักยภาพที่สามารถยกระดับ เป็นมหานครได้

       คณะกรรมาธิการฯ ได้ศึกษากรณีของเทศบาลนครแม่สอดและเสนอแนวทางการบริหารงาน ของเทศบาลนครแม่สอด ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือเมืองที่มีลักษณะพิเศษ เพื่อปรับปรุง ประสิทธิภาพการบริหารงานของนครแม่สอดให้สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ และเห็นว่ารัฐควรให้การ สนับสนุนโครงการสำคัญที่แก้ไขปัญหาผลกระทบจากการเป็นเมืองที่มีลักษณะพิเศษและอยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลนครแม่สอดหรือ อปท.ที่มีลักษณะเป็นเมืองพิเศษ แต่เป็นโครงการที่เกินขีดความสามารถของเทศบาลนครแม่สอดโดยสนับสนุนงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นกรณีพิเศษ และส่งเสริมให้มีรายได้ เป็นของตนเองที่เพียงพอต่อภารกิจที่ตนต้องรับผิดชอบ และเมื่อได้มีการปรับปรุงกฎหมายขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นรูปแบบทั่วไปแล้วก็ควรที่จะได้มีการศึกษาเรื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่สมควรจะจัดตั้งเพิ่มขึ้น ในพื้นที่ใดหรือไม่อีกครั้งหนึ่ง 

       ๒. การปฏิรูปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น จำแนกเป็น ๒ กรณี ดังนี้ 
           ๒.๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไปและเมืองพัทยา โดยการปรับปรุง กฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กล่าวคือ ยกเลิกพระราชบัญญัติระเบียบ บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้มีพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. …. แทน โดยมีหลักการสำคัญรวม ๗ ด้าน คือ 

           (๑) ด้านโครงสร้างคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นให้มี เอกภาพและมาตรฐานเดียวกัน 

           (๒) ด้านระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น การสรรหาด้วย วิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น การสอบคัดเลือกและคัดเลือกตำแหน่งประเภท ประเภทบริหารท้องถิ่นและอำนวยการท้องถิ่น ให้ดำเนินการโดยคณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) เพื่อให้มีมาตรฐานการสรรหาข้าราชการส่วนท้องถิ่นเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ อีกทั้งเป็นการแก้ไขปัญหา การทุจริต การเรียกรับผลประโยชน์ และระบบอุปถัมภ์ 

           (๓) ด้านการพิทักษ์ระบบคุณธรรมท้องถิ่น โดยให้มี คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมท้องถิ่น (ก.พ.ถ.) 

           (๔) ด้านประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กำหนดมาตรฐานในการกำหนดโครงสร้างและอัตรากำลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละประเภท ควบคุม ภาระค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เสริมสร้างประสิทธิภาพของข้าราชการส่วนท้องถิ่น การสับเปลี่ยน บุคลากรระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

           (๕) ด้านการสร้างดุลยภาพการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

           (๖) ด้านสิทธิประโยชน์และการดำเนินการทางวินัย 

           (๗) ด้านคุณสมบัติและวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน คณะกรรมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

           ๒.๒ กรุงเทพมหานคร คณะกรรมาธิการฯ ได้พิจารณาพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร พ.ศ.๒๕๕๔ และได้มีข้อคิดเห็นในการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติดังกล่าวที่สำคัญ ได้แก่แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร และบุคลากรกรุงเทพมหานคร ปรับปรุงอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพ มหานคร และบุคลากรกรุงเทพมหานคร

           อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม….คลิก>>> https://drive.google.com/…/1b6adq-9li5b35jVV7KEwPQmCv…/view…

 

24 ธันวาคม 2561

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

แซงทางโค้ง! ลุงชาญปาดบิ๊กแจ๊ส นั่งเก้าอี้นายก อบจ.ปทุมฯ

แซงทางโค้ง! ลุงชาญปาดบิ๊กแจ๊ส นั่งเก้าอี้นายก อบจ.ปทุมฯ

เมืองปทุมฯ ระอุ หลัง “ชาญ พวงเพ็ชร” ล้ม “บิ๊กแจ๊ส – พล.…

schedule
ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

“ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow”ภายใต้โครงการบูรณาก…

schedule
บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

ปี 66 ปริมาณขยะมูลฝอยในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นกว่าร้อยละ …

schedule
ศาล รธน. เคาะ! ห้ามผู้บริหารท้องถิ่นลง สว. หากออกไม่ถึง 5 ปี

ศาล รธน. เคาะ! ห้ามผู้บริหารท้องถิ่นลง สว. หากออกไม่ถึง 5 ปี

ศาลรัฐธรรมนูญ ลงมติเอกฉันท์ ผู้สมัคร สว. ต้องไม่เคยเป็น…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]