close

หน้าแรก

menu
search

เทศบาลแม่เหียะ เปิดศูนย์ท้องถิ่นดิจิทัลแห่งแรกในประเทศไทย

schedule
share

แชร์

          สมาคมสันนิบาตเทศบาลฯ และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ ร่วมกับเทศบาลเมืองแม่เหียะ เปิดศูนย์ส่งเสริมทักษะและพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล “ระบบท้องถิ่นดิจิทัล” เพื่อสนับสนุนการบริหารงานและการให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบดิจิทัล พร้อมหนุนถ่ายทอดเทคโนโลยีปรับใช้ในการทำงานของหน่วยงานท้องถิ่นทั่วประเทศ

 

          สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(องค์การมหาชน) หรือ DGA ร่วมกับเทศบาลเมืองแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่  เปิดศูนย์ส่งเสริมทักษะและพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล ระบบท้องถิ่นดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการบริหารงานและการให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบดิจิทัล สอดคล้องตาม พ.ร.บ.ปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 โดยได้รับเกียรติจากนายสมชาย รังสิวัฒนศักดิ์ นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม ประธานคณะกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศและการท่องเที่ยว สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และนายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ รวมถึงคณะผู้บริหารที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการทำงานของหน่วยงานท้องถิ่นเข้าร่วม

 

          เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 นายสมชาย รังสิวัฒนศักดิ์ นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ทางสมาคมฯ มีนโยบายในการสนับสนุนสมาชิกของสมาคมฯ ทั่วประเทศ ให้มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการกระบวนงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การริเริ่มจัดตั้งศูนย์ฯ แห่งนี้ขึ้น จึงถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญที่จะช่วยผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลไปต่อยอดการพัฒนางานด้านการบริหารและบริการด้านต่างๆ เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนได้อย่างเหมาะสมต่อไป

 

เทศบาลแม่เหียะ เปิดศูนย์ท้องถิ่นดิจิทัลแห่งแรกในประเทศไทย

 

          นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม กล่าวว่า คณะกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศและการท่องเที่ยว สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เชื่อมั่นว่าหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก้าวสู่การให้บริการที่ทันสมัย รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและนำมาใช้อย่างฉับไวขึ้น จะสามารถตอบสนองต่อความคาดหวังของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้อย่างทันท่วงที และทางคณะกรรมาธิการฯ พร้อมสนับสนุนสมาชิกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ให้มีองค์ความรู้เพิ่มเติม เพื่อจะได้เลือกเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ตนเองมาเพื่อพัฒนาบริการต่างๆ ได้อย่างสอดคล้องตอบโจทย์การให้บริการสาธารณะอย่างเหมาะสม และเท่าทันกับสถานการณ์ของโลก

 

          โดยเฉพาะระบบสารบัญ เป็นสิ่งที่มีความสำคัญต้องการพัฒนาไปสู่ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อช่วยยกระดับการบริหารงานของผู้บริหาร ข้าราชการและลูกจ้าง ให้มีประสิทธิภาพและสามารถลดค่าใช้จ่ายประหยัดงบประมาณในระยะยาว ในอนาคตเรายังมีภารกิจอีกมากมายต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จากการศึกษาดูงานของศูนย์ส่งเสริมทักษะและพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล เทศบาลเมืองแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่ ก่อนหน้านี้ได้เล็งเห็นศักยภาพของการจัดการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ให้มีความหลากหลายทุกมิติ เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งต่อผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้า และประชาชน

 

          “คณะกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศและการท่องเที่ยวโดยสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล มีความมุ่งมั่นให้การสนับสนุนพัฒนาการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล เพราะในอนาคตมองว่ามีความจำเป็นอย่างมากที่ต้องอาศัยระบบการให้บริการดิจิทัลในการให้บริการในระดับท้องถิ่นสู่ท้องถิ่นดิจิทัลสอดคล้องนโยบายของรัฐบาลที่วางไว้” นายณรงค์ชัย กล่าว

 

เทศบาลแม่เหียะ เปิดศูนย์ท้องถิ่นดิจิทัลแห่งแรกในประเทศไทย

 

          นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศบาลเมืองแม่เหียะ กล่าวว่า มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเปิดศูนย์ส่งเสริมพัฒนาทักษะและพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัลขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทย โดยเชื่อมั่นว่าศูนย์ฯ แห่งนี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นได้ทั่วประเทศ ทั้งการจัดฝึกอบรม ถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะของระบบการทำงาน ติดตั้งระบบพร้อมใช้งาน รวมถึงการศึกษาวิจัยต้นแบบระบบบริหารงานและให้บริการประชาชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ นำไปใช้ในการบริหารงาน และบริการประชาชนในพื้นที่ให้ได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด ก้าวทันการพัฒนาของเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาตลอดเวลา

 

          ปัจจุบันทางศูนย์ส่งเสริมทักษะและพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล ได้ให้การอบรมคณะดูงานจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากทั่วประเทศ อาทิ การศึกษาในด้านของการใช้ระบบ E-office ,แพลตฟอร์มต่างๆเช่นการแจ้งคำร้องออนไลน์ ,การใช้ขอใบอนุญาตก่อสร้างไม่เกิน 150 ตารางเมตร จากงานบริการศูนย์บริการเป็นเลิศ Excellence Service Center ,งานด้านประชาสัมพันธ์การทำสื่อออนไลน์ รวมถึงงานด้านแผนที่ภาษีโดยการใช้ระบบ GIS เป็นระบบที่พัฒนาจาก Ltax3000 ฯลฯ

 

          ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหรือ DGA เผยว่าปัจจุบัน DGA เร่งดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล มุ่งมั่นนำภาครัฐทุกภาคส่วนสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลมาอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของการขับเคลื่อนท้องถิ่นดิจิทัลครั้งนี้จึงได้ร่วมกับ คณะกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศและการท่องเที่ยว โดยสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และเทศบาลเมืองแม่เหียะ ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มพัฒนาและใช้งานระบบบริหารงานและให้บริการประชาชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมอบโอกาสให้ DGA ได้ร่วมพัฒนาและขยายผลระบบให้บริการแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นได้นำไปใช้งาน เพื่อช่วยลดขั้นตอนการให้บริการและสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน และเป็นการยกระดับภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริง

 

เทศบาลแม่เหียะ เปิดศูนย์ท้องถิ่นดิจิทัลแห่งแรกในประเทศไทย

 

          ด้าน นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. กล่าวว่า ยินดีอย่างยิ่งที่ได้เห็นความตั้งใจ และความร่วมมือของหน่วยงานทั้งสามองค์กร ในการให้ความสำคัญกับการส่งเสริมทักษะเจ้าหน้าที่ของรัฐในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อีกทั้งยังได้เห็นความมุ่งมั่นในการนำระบบบริการทางดิจิทัล หรืออีเซอร์วิส eService บริการแบบเบ็ดเสร็จนำมาใช้บริการประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นหัวใจหลักสำคัญของการทำให้เกิดรัฐบาลดิจิทัลอย่างแท้จริง อีกทั้งยังสอดคล้องตาม พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 ซึ่งเป็นกฎหมายสำคัญที่มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกกับประชาชน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการให้บริการ

 

          สำหรับหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ที่จะถ่ายทอดผ่านศูนย์ส่งเสริมทักษะและพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัลนี้แบ่งเป็นภาคทฤษฎี : Digital Transformation (10%) ภาคปฏิบัติ : การอบรมเชิงปฏิบัติการในการใช้งานระบบท้องถิ่นดิจิทัลทั้ง 5 ระบบ (70%) และการศึกษาดูงาน:การใช้งานจริงที่เทศบาลเมืองแม่เหียะ จ.เชียงใหม่ (20%) ทั้งนี้ DGA มุ่งหวังว่าการดำเนินงานของศูนย์ฯ นี้จะเป็นจุดเริ่มต้นในการขยายองค์ความรู้ด้านการบริหารงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลไปสู่ทุกท้องถิ่นทั่วประเทศต่อไป

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

สส. หนุนแก้ พ.ร.บ. คืนอำนาจท้องถิ่นจัดสอบ ขรก.

สส. หนุนแก้ พ.ร.บ. คืนอำนาจท้องถิ่นจัดสอบ ขรก.

“พัฒนา สัพโส” สส. พรรคเพื่อไทย เสนอแก้ไขเพิ่มเติมร่าง พ…

schedule
ทม.ลพบุรี จับมือกรมอุทยานฯ แก้ปัญหาลิง

ทม.ลพบุรี จับมือกรมอุทยานฯ แก้ปัญหาลิง

กรมอุทยานฯ MOU ทม.ลพบุรี ไฟเขียวจัดระเบียบลิง บนพื้นที่…

schedule
กรมอนามัย หนุน อปท. ควบคุมกิจการบริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

กรมอนามัย หนุน อปท. ควบคุมกิจการบริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

กรมอนามัย สธ. สนับสนุน อปท. และ กทม. ออกข้อบัญญัติ/เทศบ…

schedule
“LAMPHUN LEARNING CITY” ส่งเสริมการเรียนรู้ท้องถิ่น ลดช่องว่างการศึกษา

“LAMPHUN LEARNING CITY” ส่งเสริมการเรียนรู้ท้องถิ่น ลดช่องว่างการศึกษา

ทม.ลำพูน เปิดตัว “โครงการลำพูนเมืองแห่งประวัติศาสตร์และ…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]