close

หน้าแรก

menu
search

เทศบาลแม่เหียะ เปิดศูนย์ท้องถิ่นดิจิทัลแห่งแรกในประเทศไทย

schedule
share

แชร์

          สมาคมสันนิบาตเทศบาลฯ และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ ร่วมกับเทศบาลเมืองแม่เหียะ เปิดศูนย์ส่งเสริมทักษะและพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล “ระบบท้องถิ่นดิจิทัล” เพื่อสนับสนุนการบริหารงานและการให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบดิจิทัล พร้อมหนุนถ่ายทอดเทคโนโลยีปรับใช้ในการทำงานของหน่วยงานท้องถิ่นทั่วประเทศ

 

          สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(องค์การมหาชน) หรือ DGA ร่วมกับเทศบาลเมืองแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่  เปิดศูนย์ส่งเสริมทักษะและพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล ระบบท้องถิ่นดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการบริหารงานและการให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบดิจิทัล สอดคล้องตาม พ.ร.บ.ปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 โดยได้รับเกียรติจากนายสมชาย รังสิวัฒนศักดิ์ นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม ประธานคณะกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศและการท่องเที่ยว สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และนายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ รวมถึงคณะผู้บริหารที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการทำงานของหน่วยงานท้องถิ่นเข้าร่วม

 

          เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 นายสมชาย รังสิวัฒนศักดิ์ นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ทางสมาคมฯ มีนโยบายในการสนับสนุนสมาชิกของสมาคมฯ ทั่วประเทศ ให้มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการกระบวนงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การริเริ่มจัดตั้งศูนย์ฯ แห่งนี้ขึ้น จึงถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญที่จะช่วยผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลไปต่อยอดการพัฒนางานด้านการบริหารและบริการด้านต่างๆ เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนได้อย่างเหมาะสมต่อไป

 

เทศบาลแม่เหียะ เปิดศูนย์ท้องถิ่นดิจิทัลแห่งแรกในประเทศไทย

 

          นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม กล่าวว่า คณะกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศและการท่องเที่ยว สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เชื่อมั่นว่าหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก้าวสู่การให้บริการที่ทันสมัย รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและนำมาใช้อย่างฉับไวขึ้น จะสามารถตอบสนองต่อความคาดหวังของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้อย่างทันท่วงที และทางคณะกรรมาธิการฯ พร้อมสนับสนุนสมาชิกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ให้มีองค์ความรู้เพิ่มเติม เพื่อจะได้เลือกเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ตนเองมาเพื่อพัฒนาบริการต่างๆ ได้อย่างสอดคล้องตอบโจทย์การให้บริการสาธารณะอย่างเหมาะสม และเท่าทันกับสถานการณ์ของโลก

 

          โดยเฉพาะระบบสารบัญ เป็นสิ่งที่มีความสำคัญต้องการพัฒนาไปสู่ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อช่วยยกระดับการบริหารงานของผู้บริหาร ข้าราชการและลูกจ้าง ให้มีประสิทธิภาพและสามารถลดค่าใช้จ่ายประหยัดงบประมาณในระยะยาว ในอนาคตเรายังมีภารกิจอีกมากมายต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จากการศึกษาดูงานของศูนย์ส่งเสริมทักษะและพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล เทศบาลเมืองแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่ ก่อนหน้านี้ได้เล็งเห็นศักยภาพของการจัดการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ให้มีความหลากหลายทุกมิติ เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งต่อผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้า และประชาชน

 

          “คณะกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศและการท่องเที่ยวโดยสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล มีความมุ่งมั่นให้การสนับสนุนพัฒนาการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล เพราะในอนาคตมองว่ามีความจำเป็นอย่างมากที่ต้องอาศัยระบบการให้บริการดิจิทัลในการให้บริการในระดับท้องถิ่นสู่ท้องถิ่นดิจิทัลสอดคล้องนโยบายของรัฐบาลที่วางไว้” นายณรงค์ชัย กล่าว

 

เทศบาลแม่เหียะ เปิดศูนย์ท้องถิ่นดิจิทัลแห่งแรกในประเทศไทย

 

          นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศบาลเมืองแม่เหียะ กล่าวว่า มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเปิดศูนย์ส่งเสริมพัฒนาทักษะและพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัลขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทย โดยเชื่อมั่นว่าศูนย์ฯ แห่งนี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นได้ทั่วประเทศ ทั้งการจัดฝึกอบรม ถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะของระบบการทำงาน ติดตั้งระบบพร้อมใช้งาน รวมถึงการศึกษาวิจัยต้นแบบระบบบริหารงานและให้บริการประชาชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ นำไปใช้ในการบริหารงาน และบริการประชาชนในพื้นที่ให้ได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด ก้าวทันการพัฒนาของเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาตลอดเวลา

 

          ปัจจุบันทางศูนย์ส่งเสริมทักษะและพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล ได้ให้การอบรมคณะดูงานจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากทั่วประเทศ อาทิ การศึกษาในด้านของการใช้ระบบ E-office ,แพลตฟอร์มต่างๆเช่นการแจ้งคำร้องออนไลน์ ,การใช้ขอใบอนุญาตก่อสร้างไม่เกิน 150 ตารางเมตร จากงานบริการศูนย์บริการเป็นเลิศ Excellence Service Center ,งานด้านประชาสัมพันธ์การทำสื่อออนไลน์ รวมถึงงานด้านแผนที่ภาษีโดยการใช้ระบบ GIS เป็นระบบที่พัฒนาจาก Ltax3000 ฯลฯ

 

          ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหรือ DGA เผยว่าปัจจุบัน DGA เร่งดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล มุ่งมั่นนำภาครัฐทุกภาคส่วนสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลมาอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของการขับเคลื่อนท้องถิ่นดิจิทัลครั้งนี้จึงได้ร่วมกับ คณะกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศและการท่องเที่ยว โดยสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และเทศบาลเมืองแม่เหียะ ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มพัฒนาและใช้งานระบบบริหารงานและให้บริการประชาชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมอบโอกาสให้ DGA ได้ร่วมพัฒนาและขยายผลระบบให้บริการแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นได้นำไปใช้งาน เพื่อช่วยลดขั้นตอนการให้บริการและสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน และเป็นการยกระดับภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริง

 

เทศบาลแม่เหียะ เปิดศูนย์ท้องถิ่นดิจิทัลแห่งแรกในประเทศไทย

 

          ด้าน นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. กล่าวว่า ยินดีอย่างยิ่งที่ได้เห็นความตั้งใจ และความร่วมมือของหน่วยงานทั้งสามองค์กร ในการให้ความสำคัญกับการส่งเสริมทักษะเจ้าหน้าที่ของรัฐในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อีกทั้งยังได้เห็นความมุ่งมั่นในการนำระบบบริการทางดิจิทัล หรืออีเซอร์วิส eService บริการแบบเบ็ดเสร็จนำมาใช้บริการประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นหัวใจหลักสำคัญของการทำให้เกิดรัฐบาลดิจิทัลอย่างแท้จริง อีกทั้งยังสอดคล้องตาม พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 ซึ่งเป็นกฎหมายสำคัญที่มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกกับประชาชน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการให้บริการ

 

          สำหรับหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ที่จะถ่ายทอดผ่านศูนย์ส่งเสริมทักษะและพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัลนี้แบ่งเป็นภาคทฤษฎี : Digital Transformation (10%) ภาคปฏิบัติ : การอบรมเชิงปฏิบัติการในการใช้งานระบบท้องถิ่นดิจิทัลทั้ง 5 ระบบ (70%) และการศึกษาดูงาน:การใช้งานจริงที่เทศบาลเมืองแม่เหียะ จ.เชียงใหม่ (20%) ทั้งนี้ DGA มุ่งหวังว่าการดำเนินงานของศูนย์ฯ นี้จะเป็นจุดเริ่มต้นในการขยายองค์ความรู้ด้านการบริหารงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลไปสู่ทุกท้องถิ่นทั่วประเทศต่อไป

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

แซงทางโค้ง! ลุงชาญปาดบิ๊กแจ๊ส นั่งเก้าอี้นายก อบจ.ปทุมฯ

แซงทางโค้ง! ลุงชาญปาดบิ๊กแจ๊ส นั่งเก้าอี้นายก อบจ.ปทุมฯ

เมืองปทุมฯ ระอุ หลัง “ชาญ พวงเพ็ชร” ล้ม “บิ๊กแจ๊ส – พล.…

schedule
ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

“ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow”ภายใต้โครงการบูรณาก…

schedule
บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

ปี 66 ปริมาณขยะมูลฝอยในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นกว่าร้อยละ …

schedule
ศาล รธน. เคาะ! ห้ามผู้บริหารท้องถิ่นลง สว. หากออกไม่ถึง 5 ปี

ศาล รธน. เคาะ! ห้ามผู้บริหารท้องถิ่นลง สว. หากออกไม่ถึง 5 ปี

ศาลรัฐธรรมนูญ ลงมติเอกฉันท์ ผู้สมัคร สว. ต้องไม่เคยเป็น…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]