close

หน้าแรก

menu
search

เทศบาลเมืองปากพนัง ลุยแจกครอบครัวละ 2 พันบาท ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

schedule
share

แชร์

  นายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง ได้ออกประกาศเรื่องการลงทะเบียนช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2561 ข้อ 12 ประกอบกับ หนังสือด่วนที่สุด ที่ นศ. 0023.5 /ว.2210 ลงวันที่ 16 เมษายน 2563 เรื่องซักซ้อมแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และหนังสือที่ นศ. 0023.5/ ว.2093 ลงวันที่ 10 เมษายน 2563 เรื่องซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 

  เทศบาลเมืองปากพนัง จึงได้กำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 เพื่อช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยจะให้ความช่วยเหลือเป็นเงินหรือสิ่งของไม่เกิน 2,000 บาท ต่อครั้งต่อครอบครัว แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน หรือได้รับผลกระทบจากมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด-19 ของรัฐบาลและจังหวัดนครศรีธรรมราช

  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิลงทะเบียน 1.) เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลเมืองปากพนัง ณ วันที่ประกาศ คือ 24 เมษายน 2563 2.) ผู้ที่มายื่นแบบคำขอลงทะเบียนต้องเป็นเจ้าของบ้าน หรือตัวแทนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเพียงคนเดียวเท่านั้นและกำหนดให้หนึ่งบ้านเลขที่เป็นหนึ่งครอบครัว 3.)เป็นแรงงาน ลูกจ้าง หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ 4.)เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 

  4.1)เป็นผู้ประกอบกิจการ และได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันวิกฤติการณ์แพร่ระบาดของโรคทำให้ต้องหยุดการประกอบกิจการ หรือไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ ส่งผลให้ขาดรายได้ หรือรายได้จากการประกอบอาชีพลดลง ส่งผลกระทบต่อรายได้ในการดำรงชีพ 4.2) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างในสถานประกอบการ ซึ่งถูกเลิกจ้าง ถูกพักงาน หรือลดเวลาทำงาน ทำให้ไม่ได้รับค่าจ้าง หรือได้รับค่าจ้างลดลง ส่งผลให้ขาดรายได้ หรือมีรายได้ลดลง ส่งผลกระทบต่อรายได้ในการดำรงชีพ 4.3) เป็นผู้มีฐานะยากจน ด้อยโอกาส ประกอบอาชีพด้วยความยากลำบากจากการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 ทำให้ประสบปัญหาในการดำรงชีพ 

  5.) ไม่เป็นผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ลูกจ้างประจำ ผู้รับบำนาญ จากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือธนาคาร หรือเอกชน หรือผู้ซึ่งได้รับค่าจ้างรายเดือนจากหน่วยงานของรัฐ นักพรต นักบวช 

  ซึ่งเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองปากพนังจะดำเนินการลงพื้นที่ให้บริการประชาชนในการรับลงทะเบียนและสำรวจข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2563 แบ่งพื้นที่ตามเขตเลือกตั้ง ดังนี้ เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วย ชุมชนรัตนาราม ต้นหาด สนามกีฬา ประชาพัฒนา บากฉนาก ชายน้ำ เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วย ชุมชนตลาด เสาธงทอง พรหมมานนท์ เขมวงศาราม ไผหั่ว รามประดิษฐ์ แพรกจูด สะพานใหม่ และเขตเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วย ชุมชนบ้านล่าง สระแก้ว สินสืบสุข คงคาสวัสดิ์ นาควารี วารีสวัสดิ์ หูล่อง ศรีสมบูรณ์ 

  สำหรับหลักฐานที่ใช้ประกอบการลงทะเบียน ประกอบด้วย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด สำเนาทะเบียนบ้าน ฉบับเจ้าบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด สำเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารอื่น โดยชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้ยื่นคำขอลงทะเบียน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด และหลักฐานอื่น ๆ ที่เห็นว่าใช้ยืนยันรับรองการประกอบอาชีพนั้น ๆ ที่ได้รับผลกระทบ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลเมืองปากพนัง โทร. 0 7551 7266 ต่อ 110 หรือกองสวัสดิการสังคม โทร. 0 7551 7266 ต่อ 302 

 

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

แปดริ้ว เร่งแก้วิกฤติ 8 ตำบล หลังน้ำเค็มทะลักไร้ประปาชุมชน

แปดริ้ว เร่งแก้วิกฤติ 8 ตำบล หลังน้ำเค็มทะลักไร้ประปาชุมชน

อบจ.ฉะเชิงเทรา หารือแก้ปัญหามวลน้ำเค็มที่ไหลทะลักเข้าสู…

schedule
ทม.ลำพูน ร่วมงาน “สงกรานต์ชนชาติไตสิบสองปันนา”

ทม.ลำพูน ร่วมงาน “สงกรานต์ชนชาติไตสิบสองปันนา”

เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมพิธีเปิดเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสาดน้…

schedule
เมืองพัทยา จับมือเอกชน MOU “ไม่ทอดซ้ำ” ท่องเที่ยวปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ

เมืองพัทยา จับมือเอกชน MOU “ไม่ทอดซ้ำ” ท่องเที่ยวปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ

เมืองพัทยาร่วมกับเอกชน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “ไ…

schedule
อบจ.หนองคาย หนุน อปท. บริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ระดับท้องถิ่น

อบจ.หนองคาย หนุน อปท. บริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ระดับท้องถิ่น

อบจ.หนองคาย เปิดประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินใน อปท. ระด…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]