close

หน้าแรก

menu
search

เตรียมคัดเลือก! สถานศึกษา อปท.ดีเด่น ด้านป้องกัน เฝ้าระวัง แก้ปัญหายาเสพติด ปี 2562

schedule
share

แชร์

          กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นออกหนังสือถึงผู้ว่าราชการทุกจังหวัด เพื่อแจ้งแนวทางการคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการด้านการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2562

          เนื่องจาก กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา จำนวน 76 จังหวัด โดยจัดสรรให้จังหวัดละ 100,000 บาท เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมด้านการป้องกัน เฝ้าระวัง การแพร่ระบาดยาเสพติดในสถานศึกษา อย่างเป็นรูปธรรม และยั่งยืน เพื่อให้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาปลอดภัยจากยาเสพติด

            ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุน และให้กำลังใจแก่สถานศึกษาที่มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไปในภายหน้า กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด พิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการด้านการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2562 จำนวน 1 แห่ง และส่งรายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับคัดเลือกภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกดังนี้

 1. ด้านการบริหารจัดการของสถานศึกษา
  • วางแผนพัฒนาสถานศึกษาและดำเนินการเพื่อการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • จัดวางระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนและเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
  • จัดการส่งเสริมการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมด้านยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติดในสถานศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน
  • พัฒนาครู ผู้บริหาร และบุคลากรให้มีความรู้และทักษะการปฏิบัติงานด้านยาเสพติดอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • มีส่วนร่วมและสนับสนุนกับทุกฝ่ายในการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
  • กำชับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดกิจกรรมทุกครั้ง ผ่านเว็บไซต์ http://nispa.nccd.go.th โดย โดยใช้ Username : thailo และ Password : y1rkmw อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยต้องมีผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาผ่านเกณฑ์เชิงคุณภาพเพื่อการป้องกัน และเฝ้าระวังในระบบการรายงานผลการดำเนินงานระบบสารสนเทศจังหวัด (NISPA)

   2. ด้านผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน

           นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจถึงโทษ และพิษภัยของสารเสพติด รู้จักหลีกเลี่ยง ป้องกันตนเองจากยาเสพติด และรู้จักใช้เวลาว่างในการพัฒนาตนเอง

 

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

เสวนาเพื่อคนท้องถิ่น “ขับเคลื่อนเมืองน่าอยู่ คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ”

เสวนาเพื่อคนท้องถิ่น “ขับเคลื่อนเมืองน่าอยู่ คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ”

กรมส่งเสริมคุณสภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแล…

schedule
สช. รับสมัครคณะกรรมการฯ กลุ่มผู้แทน อปท.

สช. รับสมัครคณะกรรมการฯ กลุ่มผู้แทน อปท.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เปิดรับสมัคร คณะกรรมกา…

schedule
มหาดไทยชวนพร้อมใจสวมเสื้อเหลือง ร่วมพิธีฯ 13 ต.ค.

มหาดไทยชวนพร้อมใจสวมเสื้อเหลือง ร่วมพิธีฯ 13 ต.ค.

วันที่ 12 ตุลาคม 2562 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว…

schedule
สถ. ย้ำ อปท. ดูแลวันสงกรานต์ เล่นน้ำปลอดภัย ปลอดเหล้า ไม่คุกคามทางเพศ

สถ. ย้ำ อปท. ดูแลวันสงกรานต์ เล่นน้ำปลอดภัย ปลอดเหล้า ไม่คุกคามทางเพศ

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]