close

หน้าแรก

menu
search

เช็กชื่อ! ว่าที่นายกเทศมนตรีอย่างไม่เป็นทางการ

schedule
share

แชร์

          รายงานผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ ในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี วันที่ 28 มีนาคม 2564 ซึ่งจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ ทั้งในระดับ เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตำบล

ภาคเหนือ

1.จังหวัดเชียงราย 

          เทศบาลนครเชียงราย – นายวันชัย จงสุทธานามณี

2.จังหวัดเชียงใหม่

          เทศบาลนครเชียงใหม่ – นายอัศนี บูรณุปกรณ์

          เทศบาลเมืองแม่โจ้ – นายประหยัด ทรงคำ

          เทศบาลตำบลสันทรายหลวง – นายนที ดำรงค์

          เทศบาลตำบลป่าไผ่ – นายไชยยันต์ วิริยา

          เทศบาลตำบลสันนาเม็ง – นายโสภณ โกชุม

          เทศบาลตำบลสันพระเนตร – นายพิรุณ จักขุเนตร

          เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว – นายสมเกียรติ พรมเสน

          เทศบาลตำบลหนองจ๊อม – นายชัชวาล เล็กธำรงค์

          เทศบาลตำบลแม่แฝก – นายอาทิตย์ วงศ์ธีรบดี

          เทศบาลตำบลเมืองเล็น – นายสมบัติ เขื่อนแก้ว          

          เทศบาลตำบลสันป่าเปา – นายสุวัจน์ ณ วิชัย

          เทศบาลตำบลหนองแหย่ง – นายศุภชัย ศุภศิริ

          เทศบาลตำบลหนองหาร – นางสุพิศ เถียรทิม

          เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา – นายประพันธ์ ชัยอินตา

          เทศบาลตำบลสันมหาพน – ว่าที่ ร.ต.ปรีชา มาระกะ

          เทศบาลตำบลแม่แตง – ร.ต.ท.วีรวัฒน์ ภูเลื่อน

          เทศบาลตำบลจอมแจ้ง – นายยรรยง อุ่นใจ

          เทศบาลตำบลอินขิล – นายทิง วรวงษ์

          เทศบาลตำบลแม่หอพระ – ว่าที่ ร.อ.วิราช ธมา

          เทศบาลเมืองแม่เหียะ – ธนวัฒน์ ยอดใจ

          เทศบาลเมืองแกนพัฒนา – นายประพันธ์ ไชยอิน

          เทศบาลเมืองต้นเปา -ร.ต.วิโรจน์ โชติธนาภิรักษ์

          เทศบาลเมืองแม่โจ้ – ประหยัด ทรงคำ

          เทศบาลตำบลเวียงฝาง – ฐานิศร์ กมลรัตนา

3.จังหวัดน่าน 

          เทศบาลเมืองน่าน – นายสุรพล เธียรสูตร (คนเดิม)

4.จังหวัดพะเยา 

          เทศบาลเมืองพะเยา – สุมิตรา กัณฑมิตร 

5.จังหวัดแพร่ 

          เทศบาลเมืองแพร่ – โชคชัย พนมขวัญ

6.จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

          เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน – นายปกรณ์ จีนาคำ

          เทศบาลตำบลปาย – นายคณัสภูชิต แสนคำ

          เทศบาลตำบลขุนยวม – นายจำลอง จิโนเป็ง

          เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย – นายอาคม จำลองศักดิ์

          เทศบาลตำบลแม่สะเรียง – นายมนตรี บำรุงกิจ

          เทศบาลตำบลแม่ยวม – นายสงวน ศรีสวัสดิ์

          เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ – ว่าที่ พ.ต.เฉลิม ปิยะศิริวัฒน์

7.จังหวัดลำปาง 

          เทศบาลนครลำปาง – ดร.นิมิตร จิวะสันติการ

8.จังหวัดลำพูน 

          เทศบาลเมืองลำพูน – ประภัสร์ ภู่เจริญ

9.จังหวัดอุตรดิตถ์

………………………………………………………………………………………………    

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1.จังหวัดกาฬสินธุ์ 

          เทศบาลเมือง – นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม

2.จังหวัดขอนแก่น 

          เทศบาลนครขอนแก่น – นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์

3.จังหวัดชัยภูมิ 

         เทศบาลเมืองชัยภูมิ – นายธีวรา วิตนากร

4.จังหวัดนครพนม 

         เทศบาลเมืองนครพนม – นายนิวัติ เจียวิริยบุญญา

5.จังหวัดนครราชสีมา 

          เทศบาลนครนครราชสีมา – ประเสริฐ บุญชัยสุข

          เทศบาลเมืองปากช่อง – นายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ

          เทศบาลตำบลโนนไทย – เกียรติ สารีภาวงษ์

          เทศบาลตำบลโคกสวาย – ฐณเดช จุฑาจินดากุล

          เทศบาลตำบลบัลลังก์ – ร้อยตรีนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา

          เทศบาลตำบลพระทองคำ – กิตติศักดิ์ ตั้งศิริวิัวฒนาวงศ์ 

          เทศบาลตำบลสระพระ – ธนานนท์ ชูชื่น

6.จังหวัดบึงกาฬ 

7.จังหวัดบุรีรัมย์ 

          เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ – สกล ไกรรณภูมิ

          เทศบาลเมืองชุมเห็ด – ร.ต.ต.สมชายภิรมย์ชาติ

8.จังหวัดมหาสารคาม 

          เทศบาลเมืองมหาสารคาม – นายภาคิน  ติระพงศ์ไพบูรย์

9.จังหวัดมุกดาหาร 

          เทศบาลเมืองมุกดาหาร – นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์

10.จังหวัดยโสธร 

          เทศบาลเมืองยโสธร – นายณัฐพล นาคสุข

11.จังหวัดร้อยเอ็ด 

          เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด – นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์

12.จังหวัดเลย 

          เทศบาลเมืองเลย – นายฉัตรชัย ลีกระจ่าง

13.จังหวัดสกลนคร 

          เทศบาลนครสกลนคร – นายโกมุท ทีฆธนานนท์

          เทศบาลตำบลธาตุนาเวง – เสน่ห์ เพชรรุ่ง

          เทศบาลตำบลดงมะไฟ  – ณัฐพงษ์ ชุมปัญญา

          เทศบาลตำบลเชียงเครือ – ประเวช ไชยฮาด

          เทศบาลตำบลฮางโฮง – ลม แสนเขียว

          เทศบาลตำบลท่าแร่ – พงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุล

          เทศบาลตำบลเมืองทองท่าแร่ – สายทอง ลาลุน

          เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง – สุทัศน์ โคตรธรรม

          เทศบาลตำบลงิ้วด่อน – จำเนียร วงศ์กาฬสินธ์

          เทศบาลตำบลหนองลาด – ธงชัย เล็กอ่อน

          เทศบาลตำบลไฮหย่อง – สมชาย สัพโส

          เทศบาลตำบลนาใน – ชาติชาย โถตันคำ

          เทศบาลตำบลไร่ – ธานี ทองธิราช

          เทศบาลตำบลพอกน้อย – เสน่ห์ วจีสิงห์

          เทศบาลตำบลพรรณานิคม – ประสพโชค เทศรุ่งเรือง

          เทศบาลตำบลบัวสว่าง – วีระ ทุมกิจจะ

          เทศบาลตำบลวังยาง – สมคิด จันทร์มาลา

          เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ – เจริญ แก้วโงน

          เทศบาลตำบลพรรณานคร – สมยศ ศรีสะอาด

14.จังหวัดสุรินทร์ 

15.จังหวัดศรีสะเกษ 

16.จังหวัดหนองคาย 

          เทศบาลเมืองหนองคาย – นายอุรุยศ เอียสกุล 

          เทศบาลเมืองท่าบ่อ – นายกิตติศักดิ์ วรรณวิเชษฐ์

17.จังหวัดหนองบัวลำภู 

          เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู – นายอธิวัฒน์ นาวิศิษฏ์กร

18.จังหวัดอุดรธานี 

          เทศบาลนครอุดรธานี – นายธนดร พุทธรักษ์

19.จังหวัดอุบลราชธานี 

          เทศบาลนครอุบลราชธานี  – นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม

20.จังหวัดอำนาจเจริญ 

          เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ – ณัฐพงศ์ ตั้งสกุลพัฒน์

………………………………………………………………………………………………    

ภาคกลาง 

1.จังหวัดกำแพงเพชร 

2.จังหวัดชัยนาท 

3.จังหวัดนครนายก

          เทศบาลเมือง – นายศุภกฤษณ์ จัยสิทธิ์ 

4.จังหวัดนครปฐม 

          เทศบาลนครนครปฐม – นายเสรินทร์ แก้วพิจิตร

          เทศบาลเมืองนครปฐม – ณัทพงศ์ ถ้ำเพชร์

          เทศบาลเมืองสามควายเผือก – สุเทพ เถลิงศักดาเดช

          เทศบาลเมืองไร่ขิง – จำรัส ตั้งกระกูลธรรม

          เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม – ประเสริฐ อินทร์บำรุง

          เทศบาลเมืองสามพราน – ธรรมศักดิ์ จิระวิทยพงศ์

          เทศบาลตำบลบางเลน – วรพจน์ พวงแย้ม

5.จังหวัดนครสวรรค์ 

          เทศบาลนครนครสวรรค์  – นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ

          เทศบาลเมืองชุมแสง – ไชยา คลอวุฒินันท์

          เทศบาลเมืองตาคลี – เพลินพิศ ศรีภพ

6.จังหวัดนนทบุรี 

          เทศบาลนครนนทบุรี – นายสมนึก ธนเดชากุล

          เทศบาลนครปากเกร็ด – นายวิชัย บรรดาศักดิ์          

          เทศบาลเมืองบางบัวทอง – นางกาญจนา เจริญนนทสิทธิ์

          เทศบาลตำบลเสาธงหิน – นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์

          เทศบาลเมืองบางรักพัฒนา – ดร.กิจก้อง นาคทั่ง

          เทศบาลเมืองไทรม้า – จ่าสิบเอกมงคล อัศวนิโครธร

          เทศบาลเมืองบางศรีเมือง – ณัฏฐพร แสงบัว

          เทศบาลเมืองบางกรวย – สุรศักดิ์ วิชินโรจน์จรัล

          เทศบาลเมืองบางคูรัด – พิมพ์พัชชา หยิมการุณ

          เทศบาลเมืองพิมลราช – นายลำพอง นามพันธ์

          เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง – วิเชียร เจริญนนทสิทธิ์

          เทศบาลเมืองบางแม่นาง – ศศิธร นกทรัพย์

          เทศบาลตำบลเสาธงหิน – นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์

7.จังหวัดปทุมธานี 

          เทศบาลนครรังสิต –  ร.ต.อ.ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง

          เทศบาลเมืองบึงยี่โถ – นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์

          เทศบาลเมืองบางกระดี – นายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล

          เทศบาลเมืองปทุมธานี – พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์

          เทศบาลเมืองท่าโขลง – นายสุเทพ วงษ์แจ้ง

          เทศบาลเมืองคลองหลวง – นายเอกพจน์ ปานแย้ม

          เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ – นายสมชาย รังสิวัฒนศักดิ์ 

          เทศบาลเมืองบางคูวัด – นายวีระ กล่ำสนอง

          เทศบาลตำบลบ้านกลาง – นายสายัณ นพขำ

          เทศบาลตำบลบางพูน – นายอำนวย นาคบุรินทร์

          เทศบาลตำบลหลักหก – นายสมศักดิ์ งามแท้

          เทศบาลตำบลบ้านใหม่ – นายสมบูรณ์ ปานย้อย

          เทศบาลตำบลธัญบุรี – นายกฤษฎา หลีนวรัตน์

          เทศบาลตำบลเชียงราก – นายมานิตย์ แก้วพวง

          เทศบาลตำบลระแหง – นางสาววันเพ็ญ เจริญนนทสิทธิ์ 

8.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

          เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา – ว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล          

          เทศบาลเมืองอโยธยา – วุฒิชัย ด่านชัยวิจิตร

          เทศบาลเมืองผักไห่ – นายณีรนุช ศิริผล

          เทศบาลเมืองลำตาเสา – นางสมศรี พันธ์เจริญวรกุล

          เทศบาลเมืองเสนา – นายชัยวัฒน์ โอภาสสุวรรณ

          เทศบาลเมืองบ้านกรด – นายเสกสรร ไกรสดับ

9.จังหวัดพิจิตร 

10.จังหวัดพิษณุโลก 

          เทศบาลนครพิษณุโลก – นางเปรมฤดี ชามพูนท 

11.จังหวัดเพชรบูรณ์ 

12.จังหวัดลพบุรี 

          เทศบาลเมืองลพบุรี – นายจำเริญ สละชีพ.        

          เทศบาลเมืองเขาสามยอด – นางสายใจ เลิศวิริยะประภา

          เทศบาลเมืองบ้านหมี่ – นายจักรพันธ์ เหล่าวงษ์ไทย

13.จังหวัดสมุทรปราการ 

          เทศบาลนครสมุทรปราการ – นางประภาพร อัศวเหม

          เทศบาลเมืองปากน้ำฯ – นายชินพันธุ์ อภิเลิศธนาพงษ์

          เทศบาลเมืองแพรกษา – นายอิม แพหมอ 

          เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ – นายอำนวย บุญริ้ว

          เทศบาลเมืองพระประแดง – นางจิระพร วชิรเขื่อนขันธ์  ฃ

          เทศบาลเมืองลัดหลวง – โสภา มีสัมฤทธิ์

          เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย – สรรเกียรติ กุลเจริญ        

          เทศบาลเมืองบางแก้ว – ณัฐพงศ์ แตงสุวรรณ

14.จังหวัดสมุทรสงคราม 

15.จังหวัดสมุทรสาคร 

           เทศบาลนครสมุทรสาคร – นายชุมพล จันทร์จรัสวัฒนา

           เทศบาลนครอ้อมน้อย – นายบุญชู นิลถนอม

           เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน – นายนิวัฒน์ ขวัญบุญ

           เทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ – นายบัญชา ฤทธิศาสตร์

          เทศบาลตำบลท่าจีน – นายรงสรรค์ เจียระนัย

          เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก – นายสรวิชญ์ แซ่ลิ้ม

          เทศบาลตำบลนาดี – นายสุมิตร แผนทัต

          เทศบาลตำบลบางปลา – นายลือชา โพธิ์อบ

          เทศบาลตำบลคอกกระบือ – เผชิญ ม่วงกลม

          เทศบาลตำบลแคราย – นายสมบูรณ์ สุขผล

          เทศบาลตำบลดอนไก่ดี – นายวิชัย แตงเอี่ยม

          เทศบาลตำบลสวนหลวง – นายพลภวัฒน์ ชำนาญวาด 

          เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา – นายเทพรัตน์ ศรีนิเวศน์

          เทศบาลตำบลหลักห้า – นางชวัญดาว สุมนัส

 

16.จังหวัดสิงห์บุรี 

17.จังหวัดสุโขทัย 

          เทศบาลเมืองสุโขทัย – นายขนนค์ชัย ดอนพิมพา

          เทศบาลตำบลบ้านกล้วย – นายบรรพต สอนโต

          เทศบาลตำบลบ้านสวน – นายสุมิตร จงอัจฉริยกุล

          เทศบาลตำบลเมืองเก่า – นายสุทัศน์ เหมลักษณ์ไพโรจน์

          เทศบาลเมืองสวรคโลก – นายสมชาติ ลิมประพันธ์

          เทศบาลตำบลในเมือง – นายสำราญ หนุนนาค

          เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ – นายดุสิต ฉิมพลี

          เทศบาลตำบลคลองยาง – นายนรินทร์ ดื่นตา

          เทศบาลตำบลเมืองบางขลัง – นายชาตรี สุขแจ่ม

          เทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม – นายภาณุวิชญ์ จองป้อ

          เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ – นายภูริทัศน์ เครือคำอ้าย

          เทศบาลตำบลกลางดง – นายวรพจน์ ใจมูลวงค์

          เทศบาลตำบลกงไกรลาศ – นายไพทูรย์ ใบไม้

          เทศบาลตำบลทุ่งหลวง – นายแย้ม จิ๋วนายรายณ์

          เทศบาลตำบลบ้านโตนด – นายนิธี วุฒิสารเจริญ

          เทศบาลตำบลตลิ่งชัน – นายประเทือง นาราสิริวิมล

          เทศบาลตำบลลานหอย – นายจิตรกร ศิริพัฒนานุกุลชัย

          เทศบาลตำบลศรีสำโรง – นายวัจน์พล ศรชัย

          เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย – นายสมศักดิ์ พุ่มชื่น

          เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว – นางรุ่งอรุณ คำโมง

          เทศบาลตำบลศรีนคร – นายกฤติ ชุนนะวรรณ์

18.จังหวัดสุพรรณบุรี 

         อ.เมืองสุพรรณบุรี

          เทศบาลเมืองสุพรรณ – นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ

          เทศบาลตำบลท่าเสด็จ – นายสุทัศน์ ด่านตระกูล 

          เทศบาลตำบลสวนแตง – นายสัญญา ลีอารีย์กุล 

          เทศบาลตำบลโพธิ์พระยา – นางสาวนฤมล วัชรพงศ์ไพบูลย์

          เทศบาลตำบลท่าระหัด – นายคมสันต์ สุขสมดาว 

          เทศบาลตำบลบางกุ้ง – นายลำจวน อ้อมทอง 

          เทศบาลตำบลห้วยวังทอง – นายละเอียด อู่อรุณ

          เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ – นายวิรัตน์ คำหอมกุล 

          อ.สองพี่น้อง 

          ทเทศบาลเมืองสองพี่น้อง – นางชนิษา วิมลวัฒนา 

          เทศบาลตำบลทุ่งคอก – นายวรสิทธิ์ วรกิจธำรงชัย 

          อ.สามชุก 

          เทศบาลตำบลสามชุก – นายสุเทพ ฉัตร์ทอง 

          อ.หนองหญ้าไซ

          เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ – นายวสันต์ วงศ์พิริยะธรรม 

          อ.ศรีประจันต์

          เทศบาลตำบลศรีประจันต์ – นายเวทวัฒน์ เวทสรณสุธี 

          เทศบาลตำบลปลายนา – นางเรณู พลเสน 

          เทศบาลตำบลวังยาง – นายพิชิต รุ่งเรืองด้วยบุญ 

          เทศบาลตำบลบ้านกร่าง – นายบารมี เที่ยงธรรม 

          เทศบาลตำบลวังน้ำซับ – นางสาวจริยา โพธสุธน 

          เทศบาลตำบลวังหว้า – นายปริญญา วราสินธุ์ 

          อ.ดอนเจดีย์

          เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ – นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ 

          เทศบาลตำบลสระกระโจม – นายวัฒนา ศรีสมบูรณ์ผล 

          อ.เดิมบางนางบวช     

          เทศบาลเมืองเขาพระ – นายมานพ ภ้ทรโกศล 

          เทศบาลตำบลนางบวช – นายสุทธิพล ขวัญเมือง

          เทศบาลตำบลบ่อกรุ – นายศักดิ์ชัย จันทร์ใหม่มูล 

          เทศบาลตำบลเขาดิน – นางสาวสถิตาพร สถาปิตานนท์ 

          เทศบาลตำบลปากน้ำ – นายเสถียร พูลสวัสดิ์ 

          เทศบาลตำบลเดิมบาง – นายสมชาย ละมัยเกศ 

          เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม – นายธง กาฬภักดี 

          เทศบาลตำบลทุ่งคลี – นายสำเริง ผลโภชน์ 

           อ.อู่ทอง

          เทศบาลตำบลอู่ทอง – นายมงคล เล้าศรีอารยกุล 

          เทศบาลตำบลสระยายโสม – นายประเสริฐศักดิ์ เนตรประภิศ 

          เทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง – นายประสงค์ พลายมี 

          เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง – นางสาวฉัฐพนิติ มยูรโชติ 

          เทศบาลตำบลบ้านดอน – นายทรงบท คุ้มฉายา

          เทศบาลตำบลกระจัน – นายอร่าม มากระจัน 

          เทศบาลตำบลบ้านโข้ง – นายมนตรี คำตัน

          เทศบาลตำบลเจดีย์ – นายทรงชัย เที่ยงธรรม 

          เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน – นายณรงค์ บุญมี 

          อ.ด่านช้าง 

          เทศบาลตำบลด่านช้าง –  นายปัญญา ประทีปพรศักดิ์ 

          อ.บางปลาม้า 

          เทศบาลตำบลบางปลาม้า – นายอภิชาต ชโลธร 

          เทศบาลตำบลโคกคราม – นายสมพงษ์ สุนทรธรรม 

          เทศบาลตำบลบ้านแหลม – นายอมรวุฒิ อนันตทิพยเมธี 

          เทศบาลตำบลไผ่กองดิน – นายสุเวทย์ จรุงกิจกุล 

          เทศบาลตำบลต้นคราม – นายดำรงกิตต์ บุญสงวนศรี 

          เทศบาลตำบลตะค่า – นายวิษณุ โพธิ์ประเสริฐ 

          เทศบาลตำบลบ้านแหลมพัฒนา – นายปรีชา น้อยอุทัย 

19.จังหวัดสระบุรี 

          เทศบาลเมืองสระบุรี – นายธีรรัตน์ จึงยิ่งรุ่งเรือง (คนใหม่)

          เทศบาลเมืองแก่งคอย – สมชาย วรกิจเจริญผล

          เทศบาลเมืองทับกวาง – สมหมาย แดงประเสริฐ

          เทศบาลเมืองพระพุทธบาท – วันเพ็ญ นันทปัญญา

20.จังหวัดอ่างทอง 

21.จังหวัดอุทัยธานี 

          เทศบาลเมืองอุทัยธานี – นางสาวปานัดฌา ไทยเศรษฐ์

………………………………………………………………………………………………      

ภาคตะวันออก

1.จังหวัดจันทบุรี 

          เทศบาลเมืองจันทบุรี – นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์

          เทศบาลเมืองจันนิมิต – นายคมจักร ถาวรวิริยะนันท์

          เทศบาลเมืองท่าช้าง – นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ

          เทศบาลเมืองท่าใหม่ – นายธวัชชัย สวัสดิชัย

          เทศบาลเมืองขลุง – นายบุรินทร์ ธนอุดมนาน

2.จังหวัดฉะเชิงเทรา 

          เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา – นาย กลยุทธ ฉายแสง

          เทศบาลตำบลพนมสารคาม – ไพบูลย์ พิณอุไร

          เทศบาลตำบลแสนภูดาษ – สุเทพ กรัสประพันธุ์

          เทศบาลตำบลทุ่งสะเดา – นายศิทธิพงศ

3.จังหวัดชลบุรี 

          อ.เมือง     

          เทศบาลเมืองอ่างศิลา – นายวินัย พ้นภัย

          เทศบาลเมืองแสนสุข – นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม         

          เทศบาลเมืองชลบุรี – นายสุติกรณ์ จำเริญพานิช

          เทศบาลเมืองบ้านสวน – นายวิชิต ชิตวิเศษ

          เทศบาลตำบลนาป่า – นายสามารถ สุขสว่าง
          เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ – นายไมตรี ประเสริฐ
          เทศบาลตำบลหนองไม้แดง – นางตวงทิพย์ ภาวสุทธิ์ชัยกิจ
          เทศบาลตำบลบางทราย – นายรุ่งเรืองสิน วงศ์ทรายทอง
          เทศบาลตำบลคลองตำหรุ – นายอิฏฐาทรัพย์ อายุเจริญ
          เทศบาลตำบลเหมือง – นายสุรเชษฐ์ ศรีสำอางค์
          เทศบาลตำบลห้วยกะปิ – นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ
          เทศบาลตำบลเสม็ด – นางเบ็ญจวรรณ์ สุวานิชย์

          อ.บ้านบึง

          เทศบาลเมืองบ้านบึง – นายสุรสิตย์ กังวลกิจ
          เทศบาลตำบลบ้านบึง – นายสมโภช ชูสวัสดิ์
          เทศบาลตำบลหัวกุญแจ – นายทัศนัย สวัสดีมงคล
          เทศบาลตำบลหนองซ้ำซาก – นายธานี เนื่องจำนงค์
          เทศบาลตำบลหนองชาก – นายยงยุทธ สิทธิ์ภานุวงศ์
          เทศบาลตำบลหนองไผ่แก้ว – นายวิบูลย์ สุนทรวัฒน์

          อ.หนองใหญ่

          เทศบาลตำบลหนองใหญ่ – นายกมล เลิศประเสริฐเวช

          อ.บางละมุง

          เทศบาลเมืองหนองปรือ – นายวินัย อินทร์พิทักษ์
          เทศบาลตำบลบางละมุง – ว่าที่ร้อยตรี จเรวัฒน์ ชินวัฒน์
          เทศบาลตำบลหนองปลาไหล – นายภิญโญ หอมกลั่น
          เทศบาลตำบลโป่ง – นายอนุชา เพียรใจ
          เทศบาลตำบลห้วยใหญ่ – นายไพรัตน์ ไตรศุภโชค
          เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย – นายจรัญ ประกอบธรรม

          อ.พานทอง

          เทศบาลตำบลพานทอง – นายศิริเกียรติ ไม้งาม
          เทศบาลตำบลหนองตำลึง – นายนิวัติ ใบวงษ์งาม

          อ.พนัสนิคม

          เทศบาลเมืองพนัสนิคม – นายวิจัย อัมราลิขิต
          เทศบาลตำบลหมอนนาง – นายนพลิศ เสริมศักดิ์ศศิธร
          เทศบาลตำบลกุฏโง้ง – นายสามารถ ปรีเปรม
          เทศบาลตำบลหัวถนน – นายชัยศักดิ์ บูรณเจริญกิจ

          อ.ศรีราชา

          เทศบาลนครแหลมฉบัง – นางจินดา ถนอมรอด
          เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ – นายธนะพัฒน์ พันเฉลิมชัยโชค
          เทศบาลเมืองศรีราชา – นายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง
          เทศบาลตำบลบางพระ – นายสมเจตน์ เกตุวัตถา

          อ.สัตหีบ

          เทศบาลเมืองสัตหีบ – นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี
          เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ – นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา
          เทศบาลตำบลนาจอมเทียน – นายสมพงษ์ สายนภา
          เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว – นายยศวัฒน์ ภูวรัตน์เลิศคุณ
          เทศบาลตำบลบางเสร่ – นายชัยวัฒน์ อินอนงค์
          เทศบาลตำบลเขาชีจรรย์ – นายธณพงษ์ โคตรมณี

          อ.บ่อทอง

          เทศบาลตำบลบ่อทอง – นายธนกฤษ พันธุ์สนิท
          เทศบาลตำบลบ่อกวางทอง – นายภูเบศ พงษ์ชมพร
          เทศบาลตำบลธาตุทอง – นายดำรงค์ ดีเจริญวงษ์กุล

          อ.เกาะจันทร์

          เทศบาลเมืองปรกฟ้า – นายสุทิน สุดถิ่น
          เทศบาลตำบลเกาะจันทร์ – นายวิชา มังกรงาม
          เทศบาลตำบลท่าบุญมี – นายศรีรัฐ ศรีจันทร์ฉาย

          อ.เกาะสีชัง

          เทศบาลตำบลเกาะสีชัง นายดำรงค์ เภตรา

4.จังหวัดตราด 

          เทศบาลเมืองตราด – นายสุรศักดิ์ ภูมิภัทร

          เทศบาลตำบลหนองเสม็ด – นายกิตติพงษ์ อยู่ละออ

          เทศบาลตำบลชำราก – ทัธนา อินผลึก

          เทศบาลตำบลตะกาง – นายอภิเดช บุญล้อม

          เทศบาลตำบลท่าพริกเนินทราย – นายสมเดช ทวีผล

          เทศบาลตำบลแสนตุ้ง – นายขุนแผน สว่างไสว

          เทศบาลตำบลเขาสมิง – นายอาวุธ ประวาศวิน

          เทศบาลตำบลบ่อพลอย – เสรี สำราญจิตร

          เทศบาลตำบลหนองบอน – ศุภกิจ เขาแก้ว

          เทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว -นายพีระพงษ์ พิพัฒน์เลิศสกุล

          เทศบาลตำบลแหลมงอบ – นายชัยพฤกษ์ สินธิศิริ

          เทศบาลตำบลเกาะช้าง – นายสัญญา เกิดมณี

          เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ – นายจักรกฤษณ์ สลักเพชร

          เทศบาลตำบลคลองใหญ่ – นายวิระชาญ ประทีปาระยะกุล

          เทศบาลตำบลหาดเล็ก – นายกิจปภา ประสิทธิเวช

5.จังหวัดปราจีนบุรี 

          เทศบาลเมืองปราจีน – นายบุญเกื้อ พากเพียรศิลป์ 

          เทศบาลเมืองหน่องกี่ – นายอุดม แนวสุข

          เทศบาลตําบลกบินทร์ – นายรังสรรค์ บุตรเนียร

          เทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ์ – นายอัครเดช อารี

          เทศบาลตําบลโคกปีบ – นายสุมิตร เหรียญอารีย์

          เทศบาลตําบลโคกมะกอก – นายวีรยุทธ สุบุตรดี

          เทศบาลตําบลนาดี – นายเทวัญ เสียงเจริญ

          เทศบาลตําบลบ้านนาปรือ – นายบัณฑิตย์ แดงศิริ

          เทศบาลตําบลบ้านสร้าง – นายเฉลิมพล เข็มทอง

          เทศบาลตําบลประจันตคาม – นายสุวิทย์ โชติรัตน์

          เทศบาลตําบลโพธิ์งาม – นายบันเทิง ปัญญาดี

          เทศบาลตําบลเมืองเก่า – นายชัยทัต ชัยสิทธิ์

          เทศบาลตําบลศรีมหาโพธิ์ – นายศุภกร กิตติโกวงศ์

          เทศบาลตําบลสระบัว – นายลิขิต หงส์วิไล 

6.จังหวัดระยอง 

          เทศบาลนครระยอง – นายวิชิต ศรีชลา (คนใหม่)

          เทศบาลเมืองบ้านฉาง – นายอติเทพ จริยะเวชวัฒนา

          เทศบาลตำบลบ้านเพ – นายไพรัตน์ อรุณเวสสะเศรษฐ

          เทศบาลตำบลปลวกแดง – 

          เทศบาลตำบลเนินพระ – นายบุญธรรม ใยกล้า

          เทศบาลตำบลเชิงเนิน – นายประเชิญ เห่งยี่

          เทศบาลเมืองมาบตาพุด – นายถวิล โพธิ์บัวทอง

          เทศบาลตำบลบ้านฉางทับมา – นายประเสริฐ วงศ์ศรี

7.จังหวัดสระแก้ว

          เทศบาลเมืองสระแก้ว – นายตระกูล สุขกุล

          เทศบาลเมืองอรัญประเทศ – นายวัชรินทร์ อรัญเจริญยิ่ง

          เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น – นายวันชัย นารีรักษ์

          เทศบาลตำบลท่าเกษม – นายวิเชียร สุคนธ์ประทีป

          เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ – ว่าที่ ร.ต.โจทย์ แดงจันทร์

          เทศบาลตำบลตาพระยา – นายสมบัติ พูลมงคล

          เทศบาลตำบลคลองหาด – นางรัตนา ทับจันทร์ 

          เทศบาลตำบลวังทอง – นายณรงค์ จันทร์มงคล

          เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ – นายชาตรี สง่าพล

          เทศบาลตำบลโคกสูง – นายไสว กันหอม

          เทศบาลตำบลบ้านด่าน – นายเหรียญชัย มาวงศ์

          เทศบาลตำบลป่าไร่ – นางสุดาพร แก้วประสิทธิ์

          เทศบาลตำบลฟากห้วย – นายอุเทน พิมพิสาร

          เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร – นายก่อเกียรติ คดีคำจร

   ………………………………………………………………………………………………    

ภาคตะวันตก

1.จังหวัดกาญจนบุรี

          เทศบาลเมืองกาญจนบุรี – นายวสันต์ ภูษิตกาญจนา 

          เทศบาลเมืองปากแพรก – ปราโมทย์ อุ่นจิตสกุล

          เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น – ปุณยวีธ์ โพธิพิธ

          เทศบาลตำบลหนองบัว – นายสรรญา ชัยเจริญ

          เทศบาลตำบลลาดหญ้า – นายวรากร เสือส่าน

          เทศบาลตำบลท่ามะขาม – นายวิษณุ บุญญรัตน์

          เทศบาลตำบลเลาขวัญ – นายบุญเสริม ผิวอ่อนดี 

          เทศบาลตำบลหนองฝ้าย – นายณฐกร วงษ์สุวรรณ

          เทศบาลตำบลไทรโยค – นยประกอบ เซี่ยงหลิว

          เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย – ด.ต.รักประสงค์ แสนสม

          เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ – นายชาตรี เนียมหอม

          เทศบาลตำบลตลาดเขต – นายสมาน บุญขำ

          เทศบาลตำบลบ่อพลอย – 

2.จังหวัดตาก 

          เทศบาลเมืองแม่สอด – นายประเสริฐ ปวงละคร (คนใหม่)

3.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

          เทศบาลเมืองหัวหิน – นายนพพร วุฒิกุล

          เทศบาลเมืองประจวบ – นายกมล แก้วเทศ 

4.จังหวัดเพชรบุรี 

          เทศบาลเมืองเพชรบุรี – นายกิตติพงศ์ เทพพานิช

5.จังหวัดราชบุรี 

          เทศบาลเมืองราชบุรี – นายศักดิ์ชัย พิศาลผล

          เทศบาลเมืองโพธาราม – สายัณห์ จังพานิช

          เทศบาลตำบลเขาขวาง – นายมงคล นาคเทียม

          เทศบาลตำบลดอนทราย – จิลดา เนียมรักษา

          เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน – นายเทวัญ ห่วงตระกูล

          เทศบาลตำบลเขางู – สัณชัย ไวคกุล

          เทศบาลตำบลบ้านเลือก – สุริยะ กวงเมี้ยะ

          เทศบาลตำบลหนองโพ – พีรณัฐ มารศรี

          เทศบาลตำบลหลักเมือง – สินาด รุ่งจรูญ

          เทศบาลตำบลด่านทับตะโก – วิบูลย์ ลาภทวีสมบูรณ์

          เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง – ชิษณุพงศ์ ปานอำพันธ์

          เทศบาลตำบลบ้านสิงห์ – อุดมลักษณ์ ชัยมาลิก

          เทศบาลตำบลบ้านไร่ – สมศักดิ์ รัตนมุง

          เทศบาลตำบลหินกอง – อรรถพล พระลักษณ์

          เทศบาลตำบลห้วยชินสีห์ – สำริด สวนเพลง 

          เทศบาลตำบลจอมบึง – สมบูรณ์  เทพสวัสดิ์

          เทศบาลตำบลจอมพล – ชาญชัย ใช่รุ่งเรือง 

          เทศบาลตำบลทุ่งหลวง – พ.ต.อ.ประมินทร์ ชวดคำ

          เทศบาลตำบลปากท่อ – อิทธิกร เล่นวารี

          เทศบาลตำบลสวนผึ้ง – นางวงจันทร์ ด้วงปรึกษา

          เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย – จักราวุธ สระทองอ่อน

          เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์ – วิทยา กอประเสริฐสุด

          เทศบาลตำบลห้วยกระบอก – ชูเกียรติ วงษ์พิทักษ์โรจน์

          เทศบาลตำบลวัดเพลง – ธนศักดิ์ มาคะสิระ

          เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก – ปาลิกา อภิโชครุ่งเรือง

          เทศบาลตำบลหลุมดิน – ยุทธนา เจริญภักดี

          เทศบาลตำบลท่าผา – ทรงยศ อรัญญกานนท์

          เทศบาลตำบลบัวงาม – กาญจน แสงอากาศ

          เทศบาลตำบลกลับใหญ่ – ธรรมรัตน์ วงษ์พิทักษ์โรจน์

          เทศบาลตำบลเบิกไพร – ดต.สินชัย สุวรรณพฤกษ์

          เทศบาลตำบลกระจับ – มนัส ใจเจน

          เทศบาลเมืองบ้านโป่ง – กฤษฎา ประดิษฐ์กุล

          เทศบาลตำบลบางแพ – นายพาณิชย์ สืบภู่ 

          เทศบาลตำบลคลองตาคต – นายสังวาลย์ แย้มเกตุ

………………………………………………………………………………………………    

ภาคใต้

1.จังหวัดกระบี่ 

          เทศบาลเมืองกระบี่ – พ.ต.อ.สมเด็จ สุขการ

2.จังหวัดชุมพร 

          เทศบาลเมืองชุมพร – ศรีชัย วีระนรพานิช

          เทศบาลเมืองหลังสวน – ปราโมทย์ อุทัยรัตน์

3.จังหวัดตรัง 

          เทศบาลนครตรัง – นายสัญญา ศรีวิเชียร

4.จังหวัดนครศรีธรรมราช 

          เทศบาลนครนครศรีธรรมราช – ดร.กณพ เกตุชาติ

          เทศบาลเมืองทุ่งสง – นายทรงชัย วงษ์วัชรดำรง

          เทศบาลเมืองปากพูน – ธนาวุฒิ ถาวรพราหมณ์

          เทศบาลเมืองปากพนัง – ขวัญชัย รอดมณี

          

5.จังหวัดนราธิวาส 

          เทศบาลเมืองนราธิวาส – ไพศอล อาแว

          เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก – นางสุชาดา พันธ์นราฃ

          เทศบาลเมืองตากใบ – ซันตารา นูซันตารา

          เทศบาลตำบลบาเจาะ – นายลุตฟี หะยีอีแต

          เทศบาลตำบลต้นไทร – นายอาทิตย์ เบญจมาพร

          เทศบาลตำบลรือเสาะ – นายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม

          เทศบาลตำบลปาเสมัส – นายปฏิวัติ เด่นอร่ามคาน

          เทศบาลตำบลปะลุรู – นายมานิตร์ อุตรสินธุ์

          เทศบาลตำบลตันหยงมัส – นายประเสริฐ แซ่ฮ่อ

          เทศบาลตำบลมะรือโบตก – นายอับดุุลรอฮีม เจะโซ๊ะ

          เทศบาลตำบลศรีสาคร – นายอาหะมะรูซี เจ๊ะคอ

          เทศบาลตำบลแว้ง – นายวสันต์ แวอุเซ็ง

          เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา – นายสุภโยค ลอดิง

          เทศบาลตำบลยี่งอ – นายอับดุลเลาะ เจ๊ะเลาะ

          เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ – นายการุณ ไทยสนิท

          เทศบาลตำบลสุคิริน – นายจำรัส มังคลาทัศน์

6.จังหวัดปัตตานี          

          เทศบาลเมืองปัตตานี – นายนิอันนุวา สุไลมาน (คนใหม่) 

7.จังหวัดพังงา 

          เทศบาลเมืองพังงา – นายชูโชติ โกยกุล

          เทศบาลเมืองตะกั่วป่า – นายสันติสุข ณ ถลาง

8.จังหวัดพัทลุง 

          เทศบาลเมืองพัทลุง – นายวาทิต ไพศาลศิลป์

9.จังหวัดภูเก็ต 

          เทศบาลนครภูเก็ต – นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส

          เทศบาลตำบลรัษฎา – นายนครินทร์ ยอแสงรัตน์

          เทศบาลตำบลวิชิต – นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์

          เทศบาลตำบลฉลอง – นางธนพร องค์สันติภาพ

          เทศบาลตำบลราไวย์ – นายอรุณ โสฬส

          เทศบาลตำบลกะรน – ร.อ.เจด็จ วิชรศรณ์

          เทศบาลเมืองกะทู้ – นายชัยอนันท์  สุทธิกุล 

          เทศบาลเมืองป่าตอง – นายเฉลิมศักดิ์ มณีศรี

          เทศบาลตำบลเชิงทะเล – นายสุนิรันดร์ รชตะพฤกษ์

          เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี – นายประสงค์ ไตรรัตน์

          เทศบาลตำบลป่าคลอก – นายปัณยา สำเภารัตน์

          เทศบาลตำบลศรีสุนทร – นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์

10.จังหวัดระนอง 

11.จังหวัดสตูล 

12.จังหวัดสงขลา 

          เทศบาลนครหาดใหญ่ –นายสาคร ทองมุณี

          เทศบาลนครสงขลา – นายศรัญ บิลพัฒน์

          เทศบาลเมืองเขารูปช้าง – นายจักรธร สุริแสง (คนใหม่)

          เทศบาลเมืองควนลัง – สมบูรณ์ ปัญญาธนากร

          เทศบาลเมืองคอหงส์ – ทวีศักดิ์ ทวีรัตน์

          เทศบาลเมืองบ้านพรุ – วินัย รัตนพันธ์

          เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา – ชอบ บิญกาญจน์

          เทศบาลเมืองสิงหนคร – กอง จันทร์สว่าง

          เทศบาลเมืองกำแพงเพชร – จ.ส.ต.จรูญ เรืองฤทธิ์

          เทศบาลเมืองสะเดา – วัชชพล ปริสุทธิ์กุล

          เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ – อรรถพล พร้อมมูล

13.จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

          เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี – นายประเสริฐ บุญประสพ

          เทศบาลเกาะนครสมุย – นายรามเนตร ใจกว้าง

          เทศบาลเมืองท่าข้าม – นางวสุ ประดิษฐ์พร

          เทศบาลเมืองดอนสัก – นางนันทนี เชยกลิ่น

          เทศบาลเมืองนาสาร – โกศล ศุทธางกูล

14.จังหวัดยะลา 

          เทศบาลเมืองยะลา – นายพงษ์ศักดิ์  ยิ่งชนม์เจริญ

          เทศบาลเมืองเบตง – นายสกุล เล็งลัคน์กุล

          เทศบาลเมืองสะเตงนอก – นายเสรี เรืองกาญจน์

          เทศบาลตำบลลำใหม่ – นายสุรชัย เรียบประดิษฐ์

          เทศบาลตำบลบุดี – นายมะซากี สาและ

          เทศบาลตำบลท่าสาป – นายสะมะดี หะยีปิ

          เทศบาลตำบลยุโป – นายนิรันดร์ เพชรแท้

          เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ – นายมะอูโซะ สาลัง

          เทศบาลตำบลบันนังสตา – นายสาการียา ยะหริ่ง

          เทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง – นายมะยูโซ๊ะ อาลีมามะ

          เทศบาลตำบลคอกช้าง – นายสมศักดิ์ ศรีสมบัติ

          เทศบาลตำบลยะหา – นายมาฮาหมัดรอสือดี บือราเฮง

          เทศบาลตำบลปะแต – นายสมศักดิ์ ศรีสมบัติ

          เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ – นายดูหะเล็ม เจ๊ะเต๊ะ

          เทศบาลตำบลโกตาบารู – นายมาหะมะรอยี แวหะมา

          เทศบาลตำบลบาลอ – นายอับอดุลซูกูร ซายากะ

 

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

“ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow”ภายใต้โครงการบูรณาก…

schedule
บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

ปี 66 ปริมาณขยะมูลฝอยในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นกว่าร้อยละ …

schedule
ศาล รธน. เคาะ! ห้ามผู้บริหารท้องถิ่นลง สว. หากออกไม่ถึง 5 ปี

ศาล รธน. เคาะ! ห้ามผู้บริหารท้องถิ่นลง สว. หากออกไม่ถึง 5 ปี

ศาลรัฐธรรมนูญ ลงมติเอกฉันท์ ผู้สมัคร สว. ต้องไม่เคยเป็น…

schedule
ปลดล็อคระบบงบฯ ท้องถิ่น ทลาย 5 ด่าน เพิ่มประสิทธิภาพ “รัฐไทย”

ปลดล็อคระบบงบฯ ท้องถิ่น ทลาย 5 ด่าน เพิ่มประสิทธิภาพ “รัฐไทย”

สส.ก้าวไกล ฉายภาพเส้นทางภาษีเทียบเงิน 100 บาท ถึงมือท้อ…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]