close

หน้าแรก

menu
search

เช็กคุณสมบัติผู้รับ “เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ” ป้องกันถูกเรียกคืน

schedule
share

แชร์

  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นเงินสำหรับใช้จ่ายดำรงชีพที่ผู้สูงอายุได้รับจากรัฐบาล เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน โดยจะเปิดรับผู้สูงอายุรายใหม่ในทุกๆ ปี การให้เงินช่วยเหลือเป็นแบบขั้นบันได ตามระดับอายุ คือ อายุ 60 – 69 ปี ได้รับเบี้ยยังชีพ 600 บาท อายุ 70 – 79 ปี ได้รับเบี้ยยังชีพ 700 บาท อายุ 80 – 89 ปี ได้รับเบี้ยยังชีพ 800 บาท และอายุ 90 ปีขึ้นไป ได้รับเบี้ยยังชีพ 1,000 บาท

  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพ

  1. บุคคลซึ่งมีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีสัญชาติไทยที่ได้ลงทะเบียน และยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  2. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน
  3. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำหรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ

 เอกสารสำหรับยื่นขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

  กรณียื่นด้วยตนเอง 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดย หน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด 2. สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด 3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด 4. กรณีที่ผู้มีคุณสมบัติจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมีความจำเป็นที่ไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ สามารถมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนก็ได้

  กรณียื่นแทน ให้เพิ่มเอกสารของผู้ยื่นแทนด้วย ดังนี้ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบ และรับมอบ พร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ชุด 2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้มอบและรับมอบ พร้อมรับรอง สำเนา จำนวน 1 ชุด 3. ใบมอบอำนาจ จำนวน 1 ชุด

  ลงทะเบียนได้ที่ไหนบ้าง

  กทม.สามารถไปลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

  ต่างจังหวัดสามารถไปลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 

 ช่องทางการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

  ผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สามารถเลือกช่องทางการรับเงินได้ดังนี้

  1. รับเป็นเงินสดด้วยตนเอง
  2. ให้ผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจรับแทน
  3. โอนเข้าบัญชีธนาคารในนามของผู้สูงอายุ
  4. โอนเข้าบัญชีธนาคารในนามของผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้สูงอายุ

  การขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปี 2565

  ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์  ที่ยังไม่เคยลงทะเบียน สามารถมาลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 2565 นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2565 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2505)

  คุณสมบัติ ต้องเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ในประเทศไทย แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปี หรือผู้สูงอายุที่ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ วันที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพที่ประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

  ผู้สูงอายุไปลงทะเบียนและยื่นคำขอเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563-เดือนพฤศจิกายน 2563 และเดือนมกราคม 2564 – เดือน กันยายน 2565 ด้วยตนเอง หรือท่านผู้สูงอายุท่านไหนที่ไม่สามารถมาได้ท่านสามารถมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนได้ โดยเพียงแค่ให้คนที่ได้รับมอบอำนาจรับสิทธิ์แทนเตรียมหลักฐานตามที่ราชการกำหนด ณ สำนักเทศบาลในจังหวัดนั้นๆ ตั้งแต่ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น) เพื่อจะได้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ดวงเฮง! อดีต ผอ. กองช่างเทศบาล ถูกรางวัลที่ 1 รับ 30 ล้านบาท

ดวงเฮง! อดีต ผอ. กองช่างเทศบาล ถูกรางวัลที่ 1 รับ 30 ล้านบาท

อดีต ผอ.กองช่างเทศบาลนครปากเกร็ด ถูกสลากกินแบ่งรัฐบาล ร…

schedule
นครเชียงใหม่ เปิดตัว! รถฉีดน้ำทำความสะอาด EV

นครเชียงใหม่ เปิดตัว! รถฉีดน้ำทำความสะอาด EV

เทศบาลนครเชียงใหม่ เตรียมปรับปรุงพื้นผิวจราจรบริเวณถนนร…

schedule
นายกเล็กเมืองเก่า มอบอินทผาลัมลดอาการอ่อนล้า ช่วงเดือนรอมฎอน

นายกเล็กเมืองเก่า มอบอินทผาลัมลดอาการอ่อนล้า ช่วงเดือนรอมฎอน

“ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล” นายกเทศมนตรีนครพระนครศ…

schedule
ใจป้ำ! นายกเล็กราชบุรีมอบเงิน 600,000 บาท ให้ รพ.ศูนย์ราชบุรี

ใจป้ำ! นายกเล็กราชบุรีมอบเงิน 600,000 บาท ให้ รพ.ศูนย์ราชบุรี

“ศักดิ์ชัย พิศาลผล” นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี พร้อมครอบค…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]