close

หน้าแรก

menu
search

เจ้าพนักงานของรัฐ รับของขวัญปีใหม่อย่างไร ไม่เสี่ยงคุก

schedule
share

แชร์

  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ออกโรงเตือนเจ้าพนักงานของรัฐในช่วงเทศกาลปีใหม่ ที่มักจะมีการมอบของขวัญเพื่อแสดงความมีน้ำใจสานสัมพันธ์อันดีต่อกัน ซึ่งแม้การมอบของขวัญเหล่านั้นจะเต็มไปด้วยความบริสุทธิ์ใจ แต่ในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐอาจมีความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 128 ซึ่งมีโทษทางอาญา จำคุกไม่เกิน  3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  สำหรับ มาตรา 128 ระบุไว้ว่า ห้ามมิให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใด รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้จากผู้ใดนอกเหนือจากทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้น แต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจำนวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด กล่าวคือ เป็นการรับทรัพย์สินโดยธรรมจรรยา หรือ ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท

  ความหมายของ “เจ้าพนักงานของรัฐ” ครอบคลุมถึง ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ตุลาการ ศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ และคณะกรรมการ ป.ป.ช.ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐหรือในรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าพนักงานตามกฎหมาย ว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ หรือเจ้าพนักงานอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ และให้หมายความรวมถึงกรรมการ อนุกรรมการ ลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ และบุคคลหรือคณะบุคคล บรรดาซึ่งมีกฎหมายกําหนดให้ใช้อํานาจหรือได้รับมอบให้ใช้อํานาจทางปกครองที่จัดตั้งขึ้นในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอื่นของรัฐด้วย

  รับของขวัญปีใหม่แบบใดไม่ผิด มาตรา 128

  สำหรับเจ้าพนักงานของรัฐ หรือผู้พ้นจากการเป็นพนักงานของรัฐมาแล้วยังไม่ถึง 2 ปี สามารถรับของขวัญได้ใน 3 ประเภท ประกอบด้วย

  • รับจากบุพการี หรือ ผู้สืบสันดาน หรือ ญาติ
  • รับจากการให้โดยไม่เจาะจงผู้รับ เช่น การจับฉลากแจกของขวัญปีใหม่
  • รับจากบุคคลที่ไม่ใช่ญาติ ของขวัญจะต้องมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท

  หากได้รับของขวัญจากบุคคลที่ไม่ใช่ญาติ มูลค่าเกิน 3,000 บาท โดยหลีกเลี่ยงไม่ได้ และมีความจำเป็นที่จะต้องรับไว้เพื่อเป็นการรักษามิตรไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดี ป.ป.ช. ระบุว่าสามารถรับได้ แต่! ต้องแจ้งรายละเอียดต่อผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ หรือผู้มีอาจแต่งตั้งหรือถอดถอนโดยทันทีที่สามารถกระทำได้ ซึ่งผู้บริหารจะเป็นผู้พิจารณาและมีคำสั่งว่าให้สามารถรับได้ หรือส่งคืน หากมีคำสั่งให้ส่งคืนทรัพย์สินนั้น จะต้องส่งคืนโดยทันที หรือหากไม่สามารถส่งคืนได้ให้มอบทรัพย์สินนั้นให้เป็นสิทธิของหน่วยงานโดยเร็ว หากยังเก็บไว้จะถือว่าผิดตามมาตรา 128 และต้องได้รับโทษทางอาญา

 

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ดวงเฮง! อดีต ผอ. กองช่างเทศบาล ถูกรางวัลที่ 1 รับ 30 ล้านบาท

ดวงเฮง! อดีต ผอ. กองช่างเทศบาล ถูกรางวัลที่ 1 รับ 30 ล้านบาท

อดีต ผอ.กองช่างเทศบาลนครปากเกร็ด ถูกสลากกินแบ่งรัฐบาล ร…

schedule
นครเชียงใหม่ เปิดตัว! รถฉีดน้ำทำความสะอาด EV

นครเชียงใหม่ เปิดตัว! รถฉีดน้ำทำความสะอาด EV

เทศบาลนครเชียงใหม่ เตรียมปรับปรุงพื้นผิวจราจรบริเวณถนนร…

schedule
นายกเล็กเมืองเก่า มอบอินทผาลัมลดอาการอ่อนล้า ช่วงเดือนรอมฎอน

นายกเล็กเมืองเก่า มอบอินทผาลัมลดอาการอ่อนล้า ช่วงเดือนรอมฎอน

“ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล” นายกเทศมนตรีนครพระนครศ…

schedule
ใจป้ำ! นายกเล็กราชบุรีมอบเงิน 600,000 บาท ให้ รพ.ศูนย์ราชบุรี

ใจป้ำ! นายกเล็กราชบุรีมอบเงิน 600,000 บาท ให้ รพ.ศูนย์ราชบุรี

“ศักดิ์ชัย พิศาลผล” นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี พร้อมครอบค…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]