close

หน้าแรก

menu
search

เคลียร์ให้ชัด! สถ.แจงค่าตอบแทน-สวัสดิการ อปพร. ยุคโควิดทั่วประเทศ

schedule
share

แชร์

  เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด เรื่อง  สิทธิและสวัสดิการของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ลงนามโดยนายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) เพื่อแจ้งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ โดยระบุว่า

  ด้วย สถ. ได้รับแจ้งจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.) ในฐานะศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลางว่า ได้รับมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทยให้ตรวจสอบ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและสวัสดิการต่าง ๆ ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ที่มีอยู่ ในปัจจุบัน และเห็นชอบให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการ ดังกล่าวให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในสังกัดศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

  1.ค่าตอบแทนกรณีสั่งใช้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่าย ของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 ประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ในอัตราต่อคนต่อวัน ดังนี้

1.1 กรณีการปฏิบัติหน้าที่ไม่เกิน 4 ชั่วโมง ให้ได้รับค่าใช้จ่าย จํานวน 100 บาท

1.2 กรณีการปฏิบัติหน้าที่เกิน 4 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 8 ชั่วโมง ให้ได้รับค่าใช้จ่าย จํานวน 500 บาท

1.3 กรณีปฏิบัติหน้าที่เกิน 8 ชั่วโมงขึ้นไป ให้ได้รับค่าใช้จ่าย จํานวน 300 บาท ทั้งนี้ ให้คํานึงถึงสถานะทางการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย

  ค่าตอบแทนข้างต้น เป็นเงินค่าใช้จ่ายที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนได้รับเมื่อมี การสั่งใช้เป็นรายครั้งในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นอัตราค่าใช้จ่ายที่อ้างอิงมาจาก อัตราค่าแรงขั้นต่ำที่สะท้อนค่าใช้จ่ายประจําวันของบุคคล ซึ่งเป็นจํานวนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะ เศรษฐกิจขณะนั้น 

  อย่างไรก็ตาม หากในอนาคตปัจจัยชี้วัดทางเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงและอัตราค่าแรงขั้นต่ำเพิ่มขึ้น ก็อาจเสนอให้มีการทบทวนและปรับปรุงอัตราค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ และค่าครองชีพต่อไป อย่างไรก็ตาม เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นต้นสังกัดและเป็นผู้สั่งใช้ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนแต่ละแห่ง มีฐานะทางการเงินการคลังที่แตกต่างกัน การกําหนดอัตราค่าใช้จ่าย เป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จึงต้องคํานึงถึงฐานะการเงินการคลัง และต้องไม่เป็นภาระแก่หน่วยงาน 

  ประกอบกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งมีความเสี่ยงสาธารณภัย ที่แตกต่างกัน ทั้งพื้นที่ ประเภท จํานวน ความเสียหาย จึงเป็นดุลพินิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง ในการบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่ของตน การจ่ายค่าตอบแทนให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตามจํานวนการสั่งใช้จึงมีความเหมาะสม

  2. กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมีการสั่งใช้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนให้ปฏิบัติหน้าที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจังหวัดสามารถเบิกจ่ายเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ซึ่งได้รับการขยายวงเงิน จากกรมบัญชีกลางเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานทุกประเภทที่ได้รับมอบหมายหรือได้รับคําสั่งปฏิบัติงาน ป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานในลักษณะเหมาจ่ายตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0605/ว 22652 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ในอัตรา ดังนี้

2.1 กรณีผู้ปฏิบัติงานเกิน 6 ชั่วโมงขึ้นไป แต่ไม่เกิน 12 ชั่วโมง ให้ได้รับค่าใช้จ่ายในอัตรา วันละ 120 บาท

2.2 กรณีผู้ปฏิบัติงานเกิน 12 ชั่วโมงขึ้นไป ให้ได้รับค่าใช้จ่ายในอัตราวันละ 240 บาท

  3. สิทธิและสวัสดิการอื่น ๆ

3.1 เงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพขนาดหนัก ตามพระราชบัญญัติสงเคราะห์ ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ. 2543 ประกอบกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและอัตราในการจ่ายเงินสงเคราะห์ และกําหนด ลักษณะของความพิการทุพพลภาพขนาดหนักจนเป็นอุปสรรคสําคัญยิ่งในการประกอบอาชีพ หรือในการดํารงชีพ พ.ศ. 2554

3.2 เงินสงเคราะห์จากมูลนิธิอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กรณีเสียชีวิต/ทุพพลภาพ พิการ หรือสูญเสียอวัยวะ/แพทย์รับรักษาไว้เป็นผู้ป่วยในเกินกว่า 3 วัน ตามประกาศมูลนิธิอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน เรื่อง หลักเกณฑ์การสงเคราะห์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนที่ได้รับอันตรายจากการปฏิบัติหน้าที่ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555

3.3 การจัดหาเครื่องแต่งกายชุดฝึกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หรือชุดปฏิบัติการ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน รวมทั้งบัตรประจําตัวอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน วุฒิบัตรอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และเข็มเครื่องหมายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจพิจารณาตั้งงบประมาณและเบิกจ่ายได้คนละไม่เกิน 2 ชุดต่อปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560

3.4 การเบิกค่าใช้จ่ายให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกรณีเดินทางไปฝึกอบรม หรือมีคําสั่งให้เดินทางไปราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น แล้วแต่กรณี

3.5 การลดหย่อนอัตราค่าโดยสารรถไฟ เป็นรายบุคคล ในอัตราร้อยละ 20 ทุกระยะทาง เฉพาะการเดินทาง ในรถนั่งชั้น 3 ธรรมดา (ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่มีไม่ลดให้) ในช่วง 4 เดือน ระหว่างเดือน มิถุนายน ถึง กันยายน ของทุกปี ตามหนังสือศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง ที่ มท 0620.2/ว 3616 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2554 และคําสั่งฝ่ายการเดินรถ ที่ พ.๕/ดส.37/2/2558 เรื่อง ระเบียบการลดค่าโดยสารให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ลงวันที่ 28 มีนาคม 2558

3.6 การลดหย่อนค่าโดยสารรถประจําทางของบริษัท ขนส่ง จํากัด ในเส้นทางรถโดยสาร ประจําทาง หมวดที่ 2 (ระหว่างกรุงเทพฯ กับต่างจังหวัด) และหมวด 3 (ระหว่างจังหวัด) ลงร้อยละ 20 (เฉพาะค่าโดยสาร ไม่รวมค่าธรรมเนียม) ที่บริษัท ขนส่ง จํากัด เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ตามหนังสือกรมการขนส่งทางบก ที่ กค 0406.2/2491 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 เรื่อง แจ้งมติ คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง

3.7 การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมของทางราชการในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย เป็นลายลักษณ์อักษร โดยใช้คลื่นความถี่ของทางราชการ 162.800 MHz ในภารกิจของอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นผู้ควบคุมดูแล

3.8 สิทธิในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ โดยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน สามารถนําส่งเรื่องการขอเสนอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อดําเนินการ

  ทั้งนี้ กรณีสิทธิและสวัสดิการอื่นๆ กําลังอยู่ระหว่างการพิจารณาเพิ่มเติมตามที่ระเบียบกฎหมายกําหนด ในการนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอความร่วมมือให้จังหวัดแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการต่าง ๆ ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ให้อาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในสังกัดศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทราบโดยทั่วกัน

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ด่านแรกฉลุย! พม. เคาะเบี้ยแรกเกิด – สูงอายุ – พิการ ถ้วนหน้า

ด่านแรกฉลุย! พม. เคาะเบี้ยแรกเกิด – สูงอายุ – พิการ ถ้วนหน้า

“วราวุธ” รมว.พม. นั่งหัวโต๊ะ อนุฯ ขับเคลื่อนสวัสดิการโด…

schedule
สส. หนุนแก้ พ.ร.บ. คืนอำนาจท้องถิ่นจัดสอบ ขรก.

สส. หนุนแก้ พ.ร.บ. คืนอำนาจท้องถิ่นจัดสอบ ขรก.

“พัฒนา สัพโส” สส. พรรคเพื่อไทย เสนอแก้ไขเพิ่มเติมร่าง พ…

schedule
ทม.ลพบุรี จับมือกรมอุทยานฯ แก้ปัญหาลิง

ทม.ลพบุรี จับมือกรมอุทยานฯ แก้ปัญหาลิง

กรมอุทยานฯ MOU ทม.ลพบุรี ไฟเขียวจัดระเบียบลิง บนพื้นที่…

schedule
กรมอนามัย หนุน อปท. ควบคุมกิจการบริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

กรมอนามัย หนุน อปท. ควบคุมกิจการบริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

กรมอนามัย สธ. สนับสนุน อปท. และ กทม. ออกข้อบัญญัติ/เทศบ…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]