close

หน้าแรก

menu
search

อย่าทำผิด ระดับท้องถิ่น รอดยาก

schedule
share

แชร์

 เปิดคำพิพากษา ป.ป.ช.ลงดาบ “นายกเล็ก” ในคดีเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ศาลตัดสินแล้ว 10 ราย 

  เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยคำพิพากษาในคดีเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ที่ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดและส่งฟ้องศาลดำเนินคดี ซึ่งอัยการสูงสุดจะไม่อุทธรณ์ หรือไม่ฎีกาต่อในคดีอาญา ในจำนวน 40 คดีที่ถูกเปิดเผยออกมานี้ มีคนท้องถิ่นรวมอยู่ด้วยถึง 34 คดี และในจำนวนนี้ เป็นผู้ดำรงตำแหน่งนายกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) รวม 10 คดี

  ทุจริตในการจ้างเหมาดำเนินโครงการต่างๆ รวม 7 โครงการ : นายประพจน์ เพียรพิทักษ์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร โดย ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 มีความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และความผิดตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 (พ.ร.บ. ฮั้ว) มาตรา 10 และ มาตรา 12 ประกอบประมวลกฎหมายอาญามาตรา 90

  ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 6 มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ว่ามีความผิดจริงตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และ พ.ร.บ. ฮั้ว มาตรา 10 และมาตรา 12 การกระทำของจำเลยเป็นความผิดกรรมเดียวต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษฐานกระทำการโดยมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามมาตรา 12 ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีโทษหนักที่สุด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ให้จำคุก 9 ปี ลดโทษให้หนึ่งในสาม ตามมาตรา 78 คงจำคุก 6 ปี ต่อมาศาลอุทธรณ์ได้พิพากษาแก้เป็นว่าให้ลดโทษจำคุก 5 ปี ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงเหลือ จำคุก 3 ปี 4 เดือน

 นำไม้ที่รื้อถอนจากพื้นห้องเรียนอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปเก็บไว้ที่บ้านพักตน เป็นเหตุให้ไม่ได้รับเงินค่าจำหน่ายพัสดุที่รื้อถอน : นายประทีป หอมเพียร เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเกาะ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ โดย ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2556 มีความผิดอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 และ มาตรา 157

  ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติ มิชอบภาค 6 มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ว่ามีความผิดจริงตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 (เดิม) และ มาตรา 157 (เดิม) การกระทําของจําเลย เป็นความผิดกรรม เดียวต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตาม มาตรา 147 ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีโทษหนักที่สุดตาม มาตรา 90 จําคุก 5 ปี แต่เนื่องจากคำให้การของจําเลยเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของศาล ถือเป็นเหตุบรรเทาโทษ จึงลดโทษให้หนึ่งในสาม ตาม มาตรา 78 คงจําคุก 3 ปี 4 เดือน กับให้จําเลยคืนไม้พื้นที่เอาไป หากคืนไม่ได้ให้ใช้ราคาแทนเป็นเงิน 21,280 บาท

  โดยศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่าไม่ปรับบท มาตรา 157 (เดิม) แห่งประมวลกฎหมายอาญา ลงโทษปรับจำเลยอีกสถานหนึ่งเป็นเงิน 15,000 บาท ลดโทษตามมาตรา 78 ให้หนึ่งในสามคงเหลือปรับ 10,000 บาท โทษจำคุกให้รอลงอาญาไว้ 2 ปี และคุมประพฤติจำเลยไว้ 1 ปี ตามมาตรา 56 ไม่ชําระ ค่าปรับให้จัดการ ตามมาตรา 29, 30 ยกคําขอให้จําเลยคืนหรือใช้ราคาไม้พื้นเนื้อแข็งแก่ผู้เสียหาย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคําพิพากษาศาลชั้นต้น

 ตรวจรับงาน เบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับงาน ทั้งที่ผู้รับจ้างยังมิได้ปฏิบัติงานตามสัญญา : นายชาติชาตรี งามตะคุ นายกเทศมนตรีตำบลปักธงชัย อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา กับพวก ซึ่งคดีนี้ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 มีความผิดอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และ มาตรา 162 (1) (4)

  ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติ มิชอบภาค 3 มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ว่าจำเลยที่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 (เดิม) มาตรา 162 (1) (4) (เดิม) ประกอบมาตรา 83 ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีโทษหนักที่สุด มาตรา 90 จำคุก 4 ปี แต่จำเลยรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่ง เหลือจำคุก 2 ปี

  ทุจริตในการเบิกจ่ายเงินโครงการขอรับเงินสนับสนุนกลุ่มอาชีพสตรี : นายสุรศักดิ์ โสตะวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย จำเลยที่ 1 นายณรงค์ วีระศิริ จำเลยที่ 2 นายธีระยุทธ เงาศรี จำเลยที่ 3 และนางทีน่า โสตะวังศ์ จำเลยที่ 4 โดย ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 กล่าวหานายสุรศักดิ์กับพวก ทุจริตในการเบิกจ่ายเงินโครงการขอรับเงินสนับสนุนกลุ่มอาชีพสตรีปี 2547 และปี 2550 ว่ามีความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 มาตรา 157 และมาตรา 162 (1),(4) ประกอบ มาตรา 86 มาตรา 90

  ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติ มิชอบภาค 4 มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 151 และมาตรา 157 มาตรา 162(4) ประกอบมาตรา 83 จำเลยที่ 2 และที่ 3 ผิดตามมาตรา 157 มาตรา 162(4) ประกอบ มาตรา 83 และมาตรา 151 ประกอบมาตรา 86  จำเลยที่ 4 ผิดตามมาตรา 151 มาตรา 157 มาตรา 162(4) การกระทำของจำเลยทั้งสี่เป็นการประทำต่อเนื่องในคราวเดียวกันมีเจตนาเดียวกัน จึงเป็นการกระทำกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษจำเลยที่ 1 ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 และลงโทษจำเลยที่ 2 ,3 ,4 ในมาตรา 151 ประกอบมาตรา 86 ซึ่งเป็นบทหนักที่สุด ตามมาตรา 90

  ศาลพิพากษาให้จำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 5 ปี จำคุกจำเลยที่ 2-4 คนละ 3 ปี 4 เดือน และปรับคนละ 12,000 บาทลดโทษให้จำเลยทั้ง 4 หนึ่งในสาม ตามมาตรา 78  คงจำคุกจำเลยที่ 1 กำหนด 3 ปี 4 เดือน จำคุกจำเลยที่ 2-4 กำหนดคนละ 2 ปี 2 เดือน  และปรับจำเลยคนที่ 2-4 คนละ 8,000 บาท และเห็นสมควรให้ลงการลงโทษจำคุกไว้ 2 ปี  ตามมาตรา 56

  ต่อมาศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาเมื่อวันที่  7 สิงหาคม 2561 พิพากษาแก้เป็นว่าจำเลยที่ 1 ผิดตามมาตรา 151 ส่วนจำเลยที่ 2-4 ผิดตามมาตรา 151 ประกอบมาตรา 86 ให้ยกฟ้องโจทย์ในความผิดมาตรา 162 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น

  จัดจ้างอาคารเก็บพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบ โดยมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันในการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม : ประเชิญ พิชัย เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายก อบต.โนนค้อ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ โดย ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 กล่าวหานายประเชิญ จำเลยที่ 1 กับพวกรวม 9 คน จัดจ้างอาคารเก็บพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบ โดยมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันในการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม เพื่อเอื้ออำนวยให้ผู้เสนอราคารายหนึ่ง เป็นผู้มีสิทธิทำสัญญา มีความผิดทางอาญา ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาฯ พ.ศ.2542 มาตรา 4 มาตรา 7 มาตรา 10 มาตรา 12 และมาตรา 13  และผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 151 มาตรา 157 มาตรา 162(1) (4) ประกอบมาตรา 86 และมาตรา 90

  ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ศาลชั้นต้นพิพากษาจำเลยที่ 1 ผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาฯ พ.ศ.2542 มาตรา 10 และมาตรา 12 ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 151 ให้จำคุกจำเลยที่ 1 จำนวน 5 ปี

  จัดซื้อที่ดินไม่เหมาะสมเพื่อใช้ก่อสร้างสำนักงานเทศบาล เนื่องจากมีที่ดินตาบอดอยู่ 2 แปลง : นายอัศวิน จินตวร เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช ซึ่ง ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2553 กล่าวหานายอัศวินกับพวก จัดซื้อที่ดินไม่เหมาะสมเพื่อใช้ก่อสร้างสำนักงานเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เนื่องจากมีที่ดินตาบอด 2 แปลง อยู่ในที่ดินที่จัดซื้อ และเป็นที่ดินที่มีการรอนสิทธิ์  โดยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 151 และมาตรา 157

  ศาลจังหวัดทุ่งสง ศาลชั้นต้น มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 ให้จำเลยผิดตามมาตรา 157 ประกอบมาตรา 83 ลงโทษจำคุกคนละ 2 ปี และศาลอุทธรณ์ ภาค 8 มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 แก้ให้จำเลยผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 151 และมาตรา 157 จำคุก 5 ปี

  เรียกรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ : นายมงคล เหล็กลอย นายก อบต.ด่านจาก อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา ถูก ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 กล่าวหานายมงคล เรียกรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) จากพนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ อบต.ด่านจาก ว่ามีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 149 และ มาตรา 157 และผิดตาม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 103 ประกอบประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543

  ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 3 มีคำพิพากษาเมื่อวันที่  31 มกราคม 2561 ว่าจำเลยผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 (เดิม)  ผิดตาม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 103 วรรคหนึ่ง มาตรา 122 วรรคหนึ่ง พิพากษาจำคุก 5 ปี โดยลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 3 ปี 4 เดือน ภายหลังมีการยื่นอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งพิพากษายืนตามศาลชั้นต้น

  อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมไม่เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ : นายประสิทธิ์ สงวนโสตร เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายก อบต.นาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช ถูก ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 กล่าวหานายประสิทธิ์ ในความผิดกรณีอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมไม่เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ และดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ทั้งที่ไม่มีอำนาจเอื้อประโยชน์ให้ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้มีสิทธิทำสัญญา มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 และมาตรา 157 และผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 (พ.ร.บ. ฮั้ว) มาตรา 7 และ มาตรา 12 ประกอบประมวลกฎหมายอาญามาตรา 90 และมาตรา 91

  ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8 มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 มาตรา 157  และผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาฯ มาตรา 12 ซึ่งการกระทำของจำเลย เป็นความผิดสามกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไป โดยให้จำคุกกระทงละ 5 ปี และมีเหตุบรรเทาโทษให้กระทงละหนึ่งในสาม คงจำคุกกระทงละ 3 ปี 4 เดือน รวม 3 กระทง เป็นจำคุก 9 ปี 12 เดือน

  นำรถยนต์ของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว : ร้อยตรี สิทธิชัย นิยมทอง นายก อบต.ปากข้าวสาร อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ซึ่ง ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 กล่าวหาร้อยตรี สิทธิชัย นำรถยนต์ของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157

  ต่อมาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 ให้จำเลยผิดตามมาตรา 157 (เดิม) จำคุก 1 ปี และปรับ 20,000 บาท ซึ่งจำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงเหลือจำคุก 6 เดือน และปรับ 10,000 บาท โดยให้รอการลงโทษจำคุกไว้มีกำหนด 2 ปี

  ปลอมเอกสาร เพื่อช่วยเหลือให้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล : นายประเสริฐ เรียนไธสง นายก อบต.เมืองยาง อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา โดย ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 กล่าวหานายประเสริฐกับพวกปลอมแปลงเอกสาร เพื่อช่วยเหลือให้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157

  ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 3 มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ให้จำเลยมีความผิดตาม มาตรา 157 จำคุก 2 ปี จำเลยให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา มีเหตุให้บรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 1 ปี ซึ่งต่อมาศาลอุทธรณ์พิพากษายืนคำสั่งของศาลชั้นต้น

  กรณีนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของคดีเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ยังมีอีกหลายคดีที่จำเลยดำรงตำแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในตำแหน่งอื่นๆ ที่มิใช่ตำแหน่งนายกฯ และถูก ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดจนนำไปสู่การฟ้องร้องคดีในชั้นศาล ซึ่งมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ศาลจะยกฟ้อง ไม่ว่าจะดำรงตำแหน่งใดๆ โปรดอย่าทำผิด เพราะระดับท้องถิ่น ป.ป.ช.เฝ้าดูอยู่ ขอบอกว่า รอดยาก!

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

“ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow”ภายใต้โครงการบูรณาก…

schedule
บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

ปี 66 ปริมาณขยะมูลฝอยในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นกว่าร้อยละ …

schedule
ศาล รธน. เคาะ! ห้ามผู้บริหารท้องถิ่นลง สว. หากออกไม่ถึง 5 ปี

ศาล รธน. เคาะ! ห้ามผู้บริหารท้องถิ่นลง สว. หากออกไม่ถึง 5 ปี

ศาลรัฐธรรมนูญ ลงมติเอกฉันท์ ผู้สมัคร สว. ต้องไม่เคยเป็น…

schedule
ปลดล็อคระบบงบฯ ท้องถิ่น ทลาย 5 ด่าน เพิ่มประสิทธิภาพ “รัฐไทย”

ปลดล็อคระบบงบฯ ท้องถิ่น ทลาย 5 ด่าน เพิ่มประสิทธิภาพ “รัฐไทย”

สส.ก้าวไกล ฉายภาพเส้นทางภาษีเทียบเงิน 100 บาท ถึงมือท้อ…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]