close

หน้าแรก

menu
search

“อบต.เหมาะ” แชมป์ระดับอปท. ประเมินคุณธรรมฯ ITA ปี 2564

schedule
share

แชร์

          ป.ป.ช.เผยผลประเมินคุณธรรม-ความโปร่งใสหน่วยงานรัฐ คะแนนเฉลี่ยเพิ่ม 81.25 ด้าน อบต.เหมาะ จ.พังงาทำคะแนนสูงสุดในระดับอปท. 99.85 คะแนน ด้านคะแนนรวมจังหวัด ภูเก็ตคว้าแชมป์ 94.06 คะแนน ขณะที่ร้อยเอ็ดรั้งท้าย 69.78 คะแนน

 

          เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้จัดงานแถลงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้ชื่องาน “ITA DAY 2021: More Open, More Transparent” ผ่าน Zoom Webinar พร้อมทั้งถ่ายทอดสดผ่านทาง YouTube Live: ITAS NACC

 

          ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานภาครัฐในประเทศไทยทำคะแนนในภาพรวมสูงขึ้นกว่าการประเมินในรอบ 4 ปีที่ผ่านมาจนใกล้จะบรรลุค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานภาครัฐได้เกิดความตระหนักในการบริหารงานและกำกับดูแลการดำเนินงานให้มีคุณธรรมและให้ความสำคัญกับความโปร่งใสขององค์กรเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งความตื่นตัวในแง่ของการจัดการข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน

 

          โดยประเมินหน่วยงานภาครัฐจำนวน 8,300 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่ หน่วยงานธุรการขององค์กรศาล องค์กร อัยการ องค์กรอิสระ หน่วยงานสังกัด รัฐสภา ส่วนราชการระดับกรม รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงาน ของรัฐอื่นๆ กองทุน สถาบันอุดมศึกษา จังหวัด (ราชการส่วนภูมิภาค) และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ของรัฐร่วมประเมินด้วยตนเองจำนวน 471,794 คน และผู้รับบริการภาครัฐ  เข้าร่วมด้วยตนเอง 473,965 คน คณะที่ปรึกษาจัดเก็บ 385,829 คน

 

 

          ผลการประเมิน ITA 2564 ในภาพรวมระดับประเทศ พบว่ามีผลคะแนนเฉลี่ย 81.25 คะแนน ซึ่งสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา13.35 คะแนน และเมื่อพิจารณาตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งได้กำหนดค่าเป้าหมายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไว้ว่า หน่วยงานภาครัฐจะต้องมีค่าคะแนน ITA 85 คะแนนขึ้นไป เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด หรือราว 5,395 แห่ง ผลปรากฏพบว่ามีหน่วยงานบรรลุค่าเป้าหมาย จำนวน 4,146 หน่วยงาน หรือคิดเป็น 49.95% สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา 36.76%

 

          สำหรับประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และอปท.รูปแบบพิเศษมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 80.63 คะแนน ประเภทองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 76 หน่วยงาน ผ่านเกณฑ์ 70 แห่ง คิดเป็น 92.11% ประเภทเทศบาลนคร 30 หน่วยงาน ผ่านเกณฑ์ 27 แห่ง คิดเป็น 90% ประเภทเทศบาลเมือง 195 หน่วยงาน ผ่านเกณฑ์ 130 แห่ง คิดเป็น 66.67% ประเภทเทศบาลตำบล 2,246 หน่วยงาน ผ่านเกณฑ์ 966 แห่ง คิดเป็น 43.01% ประเภทองค์การบริหารส่วนตำบล 5,301 หน่วยงาน ผ่านเกณฑ์ 2,517 แห่ง คิดเป็น 47.48% และอปท.รูปแบบพิเศษ 2 หน่วยงาน ผ่านเกณฑ์ 1 แห่ง คิดเป็น 50%

 

          สำหรับหน่วยงานที่มีผลการประเมินสูงสุดในประเภทอปท.คือ “องค์การบริหารส่วนตำบลเหมาะ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา” มีผลการประเมิน 99.85 คะแนน

 

          ด้านผลการประเมิน ITA รายจังหวัด (เชิงพื้นที่) ซึ่งคิดคะแนนจากผลการประเมินของจังหวัด (ส่วนราชการส่วนภูมิภาคระดับจังหวัด) และอปท.ภายในจังหวัด พบว่า จังหวัดที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ภูเก็ต มีผลคะแนน 94.06 คะแนน (จาก 20 แห่ง) และยังมีอีกหลายจังหวัดที่มีผลคะแนนเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน ตามลำดับได้แก่ นครสวรรค์ 92.87 คะแนน (จาก 144 แห่ง) ลพบุรี 91.85 คะแนน (จาก 127 แห่ง) สมุทรสาคร 90.78 คะแนน (จาก 39 แห่ง) และสกลนคร 90.31 คะแนน (จาก 142 แห่ง)

 

          ส่วนจังหวัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ ร้อยเอ็ด 69.78 คะแนน (จาก 204 แห่ง) และมีจังหวัดที่มีผล คะแนนเฉลี่ยน้อยกว่า 75 คะแนน อีก 3 จังหวัด ได้แก่ บุรีรัมย์ 69.95 คะแนน (จาก 210 แห่ง) อุบลราชธานี 70.31 คะแนน (จาก 240 แห่ง) และมหาสารคาม 72.11 คะแนน (จาก 144 แห่ง)

 

ตรวจสอบผลการประเมินทั้งหมดที่นี่

สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ปิดฉาก “ท่าโขลงเกมส์ 2024” สะท้อนความยิ่งใหญ่กีฬานักเรียนท้องถิ่น

ปิดฉาก “ท่าโขลงเกมส์ 2024” สะท้อนความยิ่งใหญ่กีฬานักเรียนท้องถิ่น

การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเท…

schedule
เปิดฉาก ท่าโขลงเกมส์ 2024 กีฬานักเรียน อปท. ครั้งที่ 38 สุดยิ่งใหญ่!

เปิดฉาก ท่าโขลงเกมส์ 2024 กีฬานักเรียน อปท. ครั้งที่ 38 สุดยิ่งใหญ่!

การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่…

schedule
“ท่าโขลงเกมส์” จัดใหญ่! ยกระดับมาตรฐานกีฬานักเรียน อปท.

“ท่าโขลงเกมส์” จัดใหญ่! ยกระดับมาตรฐานกีฬานักเรียน อปท.

เทศบาลเมืองท่าโขลง ประกาศความพร้อมจัดศึกกีฬานักเรียนองค…

schedule
“บิ๊กแจ๊ส” แจงเหตุลาออก! นายก อบจ.

“บิ๊กแจ๊ส” แจงเหตุลาออก! นายก อบจ.

“บิ๊กแจ๊ส” พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธาน…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]