close

หน้าแรก

menu
search

อบต.ลำเหยจับมือเอกชน เปิดศูนย์บริหารจัดการขยะพลาสติก

schedule
share

แชร์

          องค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย  จับมือ บริษัท GC เปิดศูนย์บริหาร และจัดการขยะรีไซเคิล ต้นแบบบริหารจัดการขยะพลาสติกแห่งแรกในจังหวัดนครปฐม จากการขยายผลโครงการการบริหารจัดการขยะชุมชนอย่างครบวงจร (Community Waste Model) จากพื้นที่จังหวัดระยองประสบความสำเร็จด้วย ระบบ “YOU เทิร์น แพลตฟอร์ม” เพิ่มศักยภาพจัดการพลาสติกใช้แล้ว ตั้งแต่วิธีการคัดแยก การจัดเก็บ การขนส่ง ไป

 

          นายมงคล โสภาพ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย จังหวัดนครปฐม กล่าวว่า  การดำเนินงานพัฒนาศูนย์บริหารจัดการขยะรีไซเคิลฯ แห่งนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างเต็มที่จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือGCบริษัท เอ็นวิคโค จำกัด และวิสาหกิจชุมชนรวมใจขยะรีไซเคิลตำบลลำเหย เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่เกิดจากการจัดการขยะไม่ถูกต้อง ส่งเสริมให้ชุมชนมีการบริหารและจัดการขยะพลาสติกอย่างครบวงจร ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการจ้างงาน ช่วยสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง ยกระดับการจัดการขยะจากธนาคารขยะรีไซเคิลชุมชนสู่ศูนย์บริหารจัดการขยะรีไซเคิล ที่สามารถคัดแยกและจัดเตรียมพลาสติกรีไซเคิลจำหน่ายให้แก่โรงงานโดยตรง เป็นการเพิ่มรายได้และสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน ทั้งในการคัดแยกและการบริหารจัดการขยะอย่างถูกวิธี และขยายผลต่อยอดความรู้สู่ชุมชนข้างเคียงและในวงกว้างทำให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

 

อบต.ลำเหยจับมือเอกชน เปิดศูนย์บริหารจัดการขยะพลาสติก

 

          โดยเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน2565 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย  ร่วมมือกับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC   เปิดศูนย์บริหารและจัดการขยะรีไซเคิลต้นแบบบริหารจัดการขยะพลาสติกแห่งแรกในจังหวัดนครปฐม โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานในพิธี นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ดร. ชญาน์ จันทวสุ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานความยั่งยืนองค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) นายสุภณ สยามบุญนัญ นายอำเภอดอนตูม นายมงคล โสภาพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย พร้อมคณะผู้บริหารอบต.ลำเหย ส่วนราชการในอำเภอดอนตูม กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลลำเหย กำนันในเขตอำเภอดอนตูม สมาชิกอบต.ลำเหย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลลำเหย พนักงานอบต.ลำเหย เเละประชาชนตำบลลำเหย เข้าร่วมพิธี ณ ศูนย์บริหารและจัดการขยะรีไซเคิลตำบลลำเหย

 

          นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์บริหารและจัดการขยะรีไซเคิลฯในครั้งนี้ ถือเป็นความร่วมมือกันระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC บริษัท เอ็นวิคโค จำกัด และ วิสาหกิจชุมชนรวมใจขยะรีไซเคิลตำบลลำเหย ที่มีเจตนารมณ์ร่วมกันในการดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์บริหารและจัดการขยะรีไซเคิลฯเพื่อให้เป็นชุมชนต้นแบบที่มีการบริหารและจัดการขยะพลาสติกอย่างครบวงจรแห่งแรกในจังหวัดนครปฐม ตอบรับกับนโยบายของประเทศในการขับเคลื่อน BCG (Bio-Circular-Green Economy) เป็นวาระแห่งชาติ อีกทั้งยังมีมาตรการในการขับเคลื่อน BCG โดยการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศนอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงานภาครัฐในการจัดการขยะชุมชนอีกด้วย

 

          นายสมเกียรติ พูลสุขเสริมรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่าในนามของจังหวัดนครปฐม มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นความร่วมมือกัน ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC บริษัท เอ็นวิคโค จำกัด และวิสาหกิจชุมชนรวมใจขยะรีไซเคิลตำบลลำเหย ที่มีเจตนารมณ์ร่วมกันในการดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์บริหารและจัดการขยะรีไซเคิลฯ เพื่อให้เป็นต้นแบบในการบริหารและจัดการขยะพลาสติกอย่างครบวงจรแห่งแรกในจังหวัดนครปฐม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม และการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน

 

          นายวิบูลย์ ชูชีพชื่นกมล ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ-กลุ่มปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า GC ตระหนักถึงความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม ชุมชน และการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ตามหลัก ESG โดยมีมุ่งเน้นการบริหารจัดการขยะชุมชนอย่างครบวงจร หรือ Community Waste Model  เพื่อสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการขยะกับทุกภาคส่วน และเชื่อมโยงขยะพลาสติกหมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

 

          “ต้องการสร้างศูนย์บริหารและจัดการขยะรีไซเคิลแห่งนี้ ให้เป็นต้นแบบบริหารจัดการขยะพลาสติกอย่างครบวงจรแห่งแรกในจังหวัดนครปฐม โดยมุ่งหวังให้ช่วยลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดย GC ได้นำระบบ YOUเทิร์น แพลตฟอร์ม เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการที่ครอบคลุมตลอดSupply chain ด้วย Application YOUเทิร์น ตั้งแต่การจัดเก็บบันทึก การจัดทำบัญชี จัดทำ Stock จนถึงการจัดการด้านการขายให้แก่โรงงาน ENVICCO เพื่อให้ชุมชนสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกง่ายดาย” นายวิบูลย์  กล่าว

 

อบต.ลำเหยจับมือเอกชน เปิดศูนย์บริหารจัดการขยะพลาสติก

 

          นอกจากนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการขยะพลาสติกมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นGC ได้สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องอัดก้อนขยะ เครื่องมือในการขนย้าย รวมทั้งสนับสนุน Smart ซาเล้ง หรือ EV ซาเล้ง สำหรับใช้ในการขนส่งขยะในชุมชน พร้อมทั้งการเชื่อมโยงกับระบบการบริหารจัดการขยะของสามพรานโมเดล เพื่อให้ชุมชนบริหารจัดการขยะได้อย่างครบกระบวนการ

   

          ศูนย์บริหาร และจัดการขยะรีไซเคิล ต้นแบบบริหารจัดการขยะพลาสติกแห่งแรกในจังหวัดนครปฐม มุ่งหวังเพื่อสร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน โดยปริมาณขยะพลาสติกที่คาดว่าจะสามารถรวบรวมเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้มากถึง 60 ตัน/ปี และลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 61,860กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซึ่งเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ใหญ่ได้มากถึง 687 ต้น

 

อบต.ลำเหยจับมือเอกชน เปิดศูนย์บริหารจัดการขยะพลาสติก อบต.ลำเหยจับมือเอกชน เปิดศูนย์บริหารจัดการขยะพลาสติก อบต.ลำเหยจับมือเอกชน เปิดศูนย์บริหารจัดการขยะพลาสติก

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

แปดริ้ว เร่งแก้วิกฤติ 8 ตำบล หลังน้ำเค็มทะลักไร้ประปาชุมชน

แปดริ้ว เร่งแก้วิกฤติ 8 ตำบล หลังน้ำเค็มทะลักไร้ประปาชุมชน

อบจ.ฉะเชิงเทรา หารือแก้ปัญหามวลน้ำเค็มที่ไหลทะลักเข้าสู…

schedule
ทม.ลำพูน ร่วมงาน “สงกรานต์ชนชาติไตสิบสองปันนา”

ทม.ลำพูน ร่วมงาน “สงกรานต์ชนชาติไตสิบสองปันนา”

เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมพิธีเปิดเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสาดน้…

schedule
เมืองพัทยา จับมือเอกชน MOU “ไม่ทอดซ้ำ” ท่องเที่ยวปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ

เมืองพัทยา จับมือเอกชน MOU “ไม่ทอดซ้ำ” ท่องเที่ยวปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ

เมืองพัทยาร่วมกับเอกชน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “ไ…

schedule
อบจ.หนองคาย หนุน อปท. บริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ระดับท้องถิ่น

อบจ.หนองคาย หนุน อปท. บริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ระดับท้องถิ่น

อบจ.หนองคาย เปิดประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินใน อปท. ระด…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]