close

หน้าแรก

menu
search

อบจ.หนองคาย หนุน อปท. บริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ระดับท้องถิ่น

schedule
share

แชร์

           เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567 ณ โรงแรมรอยัลนาคาราและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย มีพิธีเปิดการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2567 ภายใต้หัวข้อ “ครอบคลุมทั่วไทย ประชาชนปลอดภัย ท้องถิ่นร่วมใจพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉินไทยยั่งยืน”

           โดยมี ร.อ.นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นายจำลักษณ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ดร.ยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน และบุคลากรด้านการแพทย์ฉุกเฉิน กว่า 2,300 คน เข้าร่วมงาน

           ร.อ.นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) กล่าวว่า การประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินฯ ครั้งนี้ หมายถึง การจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินจะต้องทำให้เกิดความครอบคลุม ทั่วถึง และเท่าเทียม สำหรับประชาชนไทยทุกคนและผู้ที่อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินไทยทุกพื้นที่ รวมไปถึงในหลายพื้นที่ของประเทศที่มีปัญหาด้านการเข้าถึงของผู้ป่วยฉุกเฉิน อันเนื่องมาจากเป็นพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร บนเกาะ ในทะเล หรือในเมืองที่การจราจรติดขัด

           ปัจจุบันการบริการผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศ (Thai Sky doctor) มีความสำคัญยิ่งที่จะทำให้การเข้าถึงการแพทย์ฉุกเฉินและสร้างความเท่าเทียมแก้ผู้ป่วยฉุกเฉิน ซึ่งจะต่อยอดการการแพทย์ฉุกเฉินของไทยให้ยกระดับสู่มาตรฐานสากลและมีความสำคัญยิ่งต่อการขับเคลื่อนการบรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมาย ด้านการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศ และเป้าหมายของแผนหลักการแพทย์ฉุกเฉิน ฉบับที่ 4 พ.ศ.2566 – 2570 ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ถือเป็นองค์กรหลักที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อยกระดับการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศไทยให้มีมาตรฐานสากลที่ประชาชนเชื่อมั่น และผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับบริการอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และเท่าเทียม โดยเป็นสังคมแห่งการรอบรู้ และเป็นเครือข่ายที่มีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งได้

           ดร.ยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย (อบจ.) หน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน และการพัฒนาจังหวัดหนองคายในหลาย ๆ ด้าน รวมทั้งการสนับสนุนส่งเสริมการการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์สำคัญใน การเสริมสร้างความมั่นคงของ คน สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

           การที่จังหวัดหนองคาย เป็นจังหวัดชายแดนที่ติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีสะพานมิตรภาพไทย – ลาว เป็นเส้นทางคมนาคมสำคัญที่ก่อให้เกิดการค้าชายแดน การลงทุน การคมนาคม – ขนส่ง และการท่องเที่ยว ส่งผลต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการแพทย์และสาธารณสุขของจังหวัดหนองคาย ซึ่งหากมีเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินก็จำเป็นจะต้องมีการเตรียมพร้อมในการรองรับที่ดี

           โดยเมื่อปี 2565 อบจ.หนองคาย ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อการดำเนินงานและ บริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดหนองคาย ร่วมกับ สพฉ. / สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย / สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย และโรงพยาบาลหนองคาย เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉิน ซึ่งเป็นที่มาของการจัดประชุมวิชาการในวันนี้

           “การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การแพทย์ฉุกเฉินและพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ซึ่งมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้ อปท. เป็นผู้ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่นและพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย รวมทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ แสดงความคิดเห็น และถ่ายทอดประสบการณ์ของเครือข่ายด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมพัฒนา และกระตุ้นให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ได้นำองค์ความรู้ใหม่ ๆ และแนวปฏิบัติที่ดีไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานในพื้นที่

           รวมทั้งสร้างเครือข่ายทางด้านวิชาการ มีทั้งการบรรยาย การเสวนา การอภิปราย และการแข่งขันเชิงปฏิบัติการ EMS Competition การจัดแสดงนิทรรศการผลงานเกี่ยวกับนวัตกรรมการแพทย์ฉุกเฉินจากหน่วยงานภาครัฐ และการจัดแสดงอุปกรณ์ เครื่องมือ ผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินจากหน่วยงานภาคเอกชน รวมถึงการมอบโล่รางวัล Health Emergency Response Outstanding Award (HERO Award) แก่ผู้มีจิตอาสา เสียสละ และมีความกล้าหาญในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินอันเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม และมอบโล่รางวัลแก่หน่วยงานที่มีการดำเนินงานและบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินของ อปท. ที่มีคุณภาพ ประจำปี 2567” ดร.ยุทธนากล่าว

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

แปดริ้ว เร่งแก้วิกฤติ 8 ตำบล หลังน้ำเค็มทะลักไร้ประปาชุมชน

แปดริ้ว เร่งแก้วิกฤติ 8 ตำบล หลังน้ำเค็มทะลักไร้ประปาชุมชน

อบจ.ฉะเชิงเทรา หารือแก้ปัญหามวลน้ำเค็มที่ไหลทะลักเข้าสู…

schedule
ทม.ลำพูน ร่วมงาน “สงกรานต์ชนชาติไตสิบสองปันนา”

ทม.ลำพูน ร่วมงาน “สงกรานต์ชนชาติไตสิบสองปันนา”

เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมพิธีเปิดเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสาดน้…

schedule
เมืองพัทยา จับมือเอกชน MOU “ไม่ทอดซ้ำ” ท่องเที่ยวปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ

เมืองพัทยา จับมือเอกชน MOU “ไม่ทอดซ้ำ” ท่องเที่ยวปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ

เมืองพัทยาร่วมกับเอกชน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “ไ…

schedule
ทม.หัวหิน ลงนามฯ เพิ่มปริมาณน้ำดิบจากเขื่อนเพชรบุรี สำหรับผลิตน้ำประปา

ทม.หัวหิน ลงนามฯ เพิ่มปริมาณน้ำดิบจากเขื่อนเพชรบุรี สำหรับผลิตน้ำประปา

ทม.หัวหิน จับมือ สำนักงานชลประทานที่ 14 ลงนามบันทึกข้อต…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]