close

หน้าแรก

menu
search

อบจ.กาฬสินธุ์ แจงผลงานสถานีอนามัย

schedule
share

แชร์

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สถานีอนามัยเฉลิม พระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาสตราจารย์กิตติคุณ แพทย์หญิงคุณหญิงกอบจิตต์ ลิมปพยอม ประธานคณะตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา โดยมีนายรุจติศักดิ์ รังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.จ.ต.สำเนียง หวังเจริญ ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ นายพุทธภูมิ นาชัยเริ่ม นายอำเภอกมลาไสย นพ.ถนอมศิลป์ ก้านมะลิ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยส่วนราชการ บุคลากรทางแพทย์ พยาบาล ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. และประชาชน ให้การต้อนรับ

นายรุจติศักดิ์ รังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า สถานีอนามัยแห่งนี้ เดิมเป็นสำนักงานผดุงครรภ์ ก่อสร้างเมื่อปี 2501 และในปี 2535 กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้เป็นปีทศวรรษแห่งการพัฒนาสถานีอนามัย และเนื่องในวโรกาสมหามงคลสมัยที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้คัดเลือกสถานีอนามัยแห่งนี้ ซึ่งอยู่ในที่ห่างไกลทุรกันดารเข้าร่วมโครงการ เพื่อเทิดพระเกียรติ และถวายความจงรักภักดีแด่พระองค์ท่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาให้มีความเป็นเลิศ ทั้งด้านบริหาร บริการ และวิชาการ โดยดำเนินการพัฒนา ทั้ง 3 ด้าน คือพัฒนาให้เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิต้นแบบ ด้านบริหาร บริการ วิชาการ บุคลากรในองค์กรมีคุณธรรมและจริยธรรม และการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมให้สง่างามสมพระเกียรติ

ด้าน นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ (อบจ.) รับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา (สอน.)/ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) จาก สธ. จำนวน 51 แห่ง จาก 13 อำเภอ แบ่งเป็น รพ.สต. ขนาดเล็ก (S) จำนวน 3 แห่ง ขนาดกลาง (M) จำนวน 41 แห่ง และขนาดใหญ่ (L) จำนวน 7 แห่ง คิดเป็น 33 % จากจำนวน สอน./รพ.สต. ในจังหวัดกาฬสินธุ์จำนวนทั้งสิ้น 156 แห่ง โดยสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ แห่งนี้ รับผิดชอบ 13 หมู่บ้าน 1,807 หลังคาเรือน ประชากร 6,868 คน อยู่ในสังกัดอบจ.กาฬสินธุ์

การดำเนินงานที่ผ่านมาได้ให้บริการแก่ประชาชนครอบคลุมทั้งด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบ คุมโรค และการฟื้นฟูสมรรถภาพ ตามแนวทางกรอบระบบสุขภาพและองค์ประกอบที่พึงประสงค์ จำนวน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านบริหารบริการ ด้านกำลังคนด้านสุขภาพ ด้านระบบข้อมูลข่าวสาร ด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ ด้านค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ และด้านภาวะผู้นำและธรรมาภิบาล ซึ่งการดำเนินงานตามแนวทางดังกล่าวข้างต้น ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างครอบคลุม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีผู้รับบริการด้านการรักษาพยาบาลเฉลี่ย 24 คน/วัน รวมทุกด้าน เฉลี่ย 76 คน/วัน และทำให้ประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ในชนบท ได้เข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างมีคุณภาพตามชุดสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพตามเกณฑ์ของสำนักงานหลักประกับสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เช่นเดิม

ทั้งนี้ สิ่งที่ประชาชนได้รับเพิ่มเติม คือการสร้างเสริมสุขภาวะของประชาชนที่เพิ่มมากขึ้น เช่น ภายหลังการถ่ายโอนภารกิจมาสังกัดอบจ.กาฬสินธุ์ ได้สืบสานภารกิจตามแนวทางของมูลนิธิสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ และยังเป็นพื้นที่นำร่องในการดำเนินงานตามโครงการ “โฮมสุข โฮมใจ เพื่อไทกาฬสินธุ์” ซึ่งมีการดำเนินงานการจัดตั้งศูนย์สาธิต และยืมวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ในงานฟื้นฟูสมรรถภาพ และการพัฒนาศักยภาพ อสม. สู่การเป็น “หมอโฮมสุข” เพื่อปฏิบัติงานดูสุขภาพประชาชนในพื้นที่ตามแนวคิด “เปิดรับการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อปิดช่องว่างในการเข้าถึงการดูแล” ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณจาก อบจ.กาฬสินธุ์ด้วย ตลอดจนการพูดคุยแลกเปลี่ยน และบูรณาการการทำงานกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องมาโดยตลอด

ขณะที่ศาสตราจารย์กิตติคุณ แพทย์หญิงคุณหญิงกอบจิตต์ ลิมปพยอม ประธานคณะตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา กล่าวว่า ภารกิจของสถานีอนามัยแห่งนี้ มีความเจริญก้าวหน้า และประสบผลสำเร็จต่อเนื่องมาเป็นลำดับ ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้วยดีตลอดมา ขอชื่นชมทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วม ทำให้มีการพัฒนาต่อเนื่อง ที่สำคัญเป็นสถานบริการด้านสาธารณสุขที่มีศักยภาพ และดูแลคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนอย่างมีคุณ ภาพอย่างครอบคลุม ทั่วถึงและมีสุขภาพดีถ้วนหน้าอีกด้วย

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

แปดริ้ว เร่งแก้วิกฤติ 8 ตำบล หลังน้ำเค็มทะลักไร้ประปาชุมชน

แปดริ้ว เร่งแก้วิกฤติ 8 ตำบล หลังน้ำเค็มทะลักไร้ประปาชุมชน

อบจ.ฉะเชิงเทรา หารือแก้ปัญหามวลน้ำเค็มที่ไหลทะลักเข้าสู…

schedule
ทม.ลำพูน ร่วมงาน “สงกรานต์ชนชาติไตสิบสองปันนา”

ทม.ลำพูน ร่วมงาน “สงกรานต์ชนชาติไตสิบสองปันนา”

เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมพิธีเปิดเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสาดน้…

schedule
เมืองพัทยา จับมือเอกชน MOU “ไม่ทอดซ้ำ” ท่องเที่ยวปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ

เมืองพัทยา จับมือเอกชน MOU “ไม่ทอดซ้ำ” ท่องเที่ยวปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ

เมืองพัทยาร่วมกับเอกชน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “ไ…

schedule
อบจ.หนองคาย หนุน อปท. บริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ระดับท้องถิ่น

อบจ.หนองคาย หนุน อปท. บริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ระดับท้องถิ่น

อบจ.หนองคาย เปิดประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินใน อปท. ระด…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]