close

หน้าแรก

menu
search

อนุมัติ! เงินสะสม อปท. จ่ายได้เลย

schedule
share

แชร์

 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ส่งหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท. 0808.2/ว 5164 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด เรื่อง ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระบุว่า ด้วยรัฐบาลมีนโยบายที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยกำหนดมาตรการหลายมาตรการ เช่น การใช้จ่ายภาครัฐ โดยเฉพาะงบลงทุนเศรษฐกิจฐานรากด้านการเกษตร การท่องเที่ยว การลงทุน และได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ

  กระทรวงมหาดไทย พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และสามารถนำเงินสะสมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล

  จึงได้กำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 5 ด้านประกอบด้วย  1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน2. ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 3. ด้านเศรษฐกิจและสังคม 4. ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว และ 5. ด้านการศึกษา และอาศัยอำนาจตามความใน 58/1 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  ปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อนุมัติยกเว้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนำเงินสะสมไปใช้จ่ายในการดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวได้ โดยยกเว้นการกันเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 89 และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณากันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน และกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นตามความจำเป็น โดยคำนึงถึงสถานะทางการเงินการคลัง และต้องเสนอโครงการเพื่อใช้จ่ายเงินสะสมต่อสภาท้องถิ่นภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เท่านั้น

  โดยขอให้จังหวัด แจ้งนายอำเภอ ทุกอำเภอ ทราบ รวมทั้งแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติต่อไป 

                            

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ชี้เป้า! มหาสงกรานต์ท้องถิ่น ชูเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใคร

ชี้เป้า! มหาสงกรานต์ท้องถิ่น ชูเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใคร

  เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 เพิ่มความพิเศษด้วยการเฉลิ…

schedule
เปิดตัว! โครงการ “1 ตำบล 1 ทนายความ” นำร่องอบต. 14 แห่ง

เปิดตัว! โครงการ “1 ตำบล 1 ทนายความ” นำร่องอบต. 14 แห่ง

สมาคม อบต. แห่งประเทศไทย จับมือ สภาทนายความฯ เปิดตัว “โ…

schedule
สร้างกรุงเทพฯ สู่ Learning City เรียนรู้ทุกที่ ทุกเวลา

สร้างกรุงเทพฯ สู่ Learning City เรียนรู้ทุกที่ ทุกเวลา

กทม. เปิดวิสัยทัศน์ตอบโจทย์การเรียนรู้ทุกมิติ สร้างกรุง…

schedule
หนุนท้องถิ่นป้องกัน – คุมไฟป่า นำร่อง 19 อปท. จังหวัดเชียงใหม่

หนุนท้องถิ่นป้องกัน – คุมไฟป่า นำร่อง 19 อปท. จังหวัดเชียงใหม่

ราชกิจจาฯ ออกประกาศ ก.ก.ถ. ด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]