close

หน้าแรก

menu
search

อธิบดี สถ. แจง “พนักงานจ้าง” ทางออกเดียวของ 98 ครูเด็กเล็ก อปท.

schedule
share

แชร์

 สุทธิพงษ์ แจงทางออกของปัญหาเลิกจ้างครูผู้ดูแลเด็ก 98 คน คือเป็นพนักงานจ้างเท่านั้น เพราะวุฒิไม่ตรงสายงานหลุดเกณฑ์เยียวยา

  วันที่ 5 กันยายน 2562 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กล่าวถึงกรณีที่ครูผู้ดูแลเด็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จำนวน 98 คน ได้ยื่นเรื่องร้องขอความเป็นธรรมต่อหลายหน่วยงาน เพื่อขอให้ระงับหรือเพิกถอนมติของคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.) ในการประชุมครั้งที่ 8/2560 ที่วินิจฉัยว่า ผู้ร้องไม่มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กเล็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) เนื่องจากไม่มีคุณวุฒิการศึกษาตามที่กำหนด และไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการคุ้มครองเยียวยา

  อธิบดี สถ. กล่าวว่า อำนาจในเรื่องการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เป็นอำนาจของคณะกรรมการกลางข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.) ตาม พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ซึ่งบุคคลทั้ง 98 รายนี้ คือผู้ที่ผ่านกระบวนการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน โดยได้รับความเห็นชอบการบรรจุแต่งตั้งจาก ก.ท.จ./ก.อบต.จังหวัด ต่อมาได้มีการร้องเรียนให้ตรวจสอบคุณสมบัติของครูผู้ดูแลเด็ก โดยระบุว่ากลุ่มครูผู้ดูแลเด็กที่บรรจุแต่งตั้งในปี พ.ศ.2554 – 2556 มีคุณวุฒิไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  เมื่อตรวจสอบแล้วก็ปรากฏว่า ผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กที่เข้าข่ายมีคุณวุฒิไม่เป็นไปตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก แบ่งออกเป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ได้แก่ ผู้ที่บรรจุด้วยคุณวุฒิปริญญาตรีทางอื่นที่มิใช่ทางการศึกษาหรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ พร้อมมีคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครูหรือทางการสอน) หรือคุณวุฒิปริญญาโท ทางการศึกษา หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ จำนวน 460 ราย และกลุ่มที่ 2 ได้แก่ ผู้ที่บรรจุด้วยคุณวุฒิปริญญาตรีอื่นและสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครู หรือประกาศนียบัตรวิชาการ ศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) หรือประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาหรือวุฒิบัตรวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองรายวิชาชีพครูและกลุ่มวิชาชีพครู จำนวน 98 ราย

  เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏแก่ ก.ท. และ ก.อบต. จึงเป็นเหตุให้ต้องวินิจฉัยคุณสมบัติ โดย ก.ท. ในการประชุม เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557, วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 และวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ก็มีมติว่าคุณวุฒิปริญญาตรีอื่นที่มิใช่ทางการศึกษาหรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ถือว่าไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก

  “กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ พยายามหาทางออก และให้ความช่วยเหลือมาตั้งแต่ต้น เพื่อไม่ให้คุณครูกลุ่มนี้ได้รับความเดือดร้อน แต่ในขณะเดียวกัน กรมฯ เองก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย เพราะตามข้อเท็จจริง คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องได้มีการประชุมเพื่อหาทางออกกันหลายครั้ง และล่าสุดในการประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.2562 ก็ได้พิจารณาคุณวุฒิการศึกษาของบุคคลทั้ง 98 คน อีกครั้งหนึ่งอย่างรอบคอบ ถูกต้อง และเหมาะสม ซึ่งที่ประชุมได้มีมติยืนยันว่า บุคคลทั้ง 98 คน ไม่มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กมาตั้งแต่ต้นแล้ว และไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับความคุ้มครองเยียวยา และไม่มีเหตุแห่งการเยียวยา เพราะไม่มีกฎหมายให้อำนาจกระทำได้ ซึ่งกรมฯ ก็ได้มีหนังสือแจ้งข้อเท็จจริงนี้ให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบแล้ว รวมทั้งแจ้งให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทราบอีกทางหนึ่งด้วย” อธิบดีสถ. กล่าว

  นายสุทธิพงษ์ กล่าวต่อว่า ความเดือดร้อนครั้งนี้ กรมฯ เข้าใจดี ความจริงได้พยายามหาทางช่วยเหลือ มาตั้งแต่ปี 2559 โดยเสนอให้มีการเยียวยา ด้วยการคัดคนเดิมที่มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม และตรงตามสายงานด้านการศึกษาให้สามารถอยู่ปฏิบัติงานต่อไปได้ ซึ่งก็ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดังกล่าว คงเหลือแต่เฉพาะผู้ที่ไม่มีคุณวุฒิการศึกษาที่ตรงกับตำแหน่งดังกล่าว จำนวน 98 คน

  “คณะกรรมการฯ เห็นว่า ไม่มีกฎหมายรองรับ จึงทำไม่ได้ ข้อเสนอดังกล่าวจึงตกไป ตอนนี้มีหนทางที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จะช่วยได้ นั่นคือ ให้ อปท. ทำการจ้างเป็นพนักงานจ้างแทนเท่านั้น” นายสุทธิพงษ์ กล่าว

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ชี้เป้า! มหาสงกรานต์ท้องถิ่น ชูเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใคร

ชี้เป้า! มหาสงกรานต์ท้องถิ่น ชูเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใคร

  เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 เพิ่มความพิเศษด้วยการเฉลิ…

schedule
เปิดตัว! โครงการ “1 ตำบล 1 ทนายความ” นำร่องอบต. 14 แห่ง

เปิดตัว! โครงการ “1 ตำบล 1 ทนายความ” นำร่องอบต. 14 แห่ง

สมาคม อบต. แห่งประเทศไทย จับมือ สภาทนายความฯ เปิดตัว “โ…

schedule
สร้างกรุงเทพฯ สู่ Learning City เรียนรู้ทุกที่ ทุกเวลา

สร้างกรุงเทพฯ สู่ Learning City เรียนรู้ทุกที่ ทุกเวลา

กทม. เปิดวิสัยทัศน์ตอบโจทย์การเรียนรู้ทุกมิติ สร้างกรุง…

schedule
หนุนท้องถิ่นป้องกัน – คุมไฟป่า นำร่อง 19 อปท. จังหวัดเชียงใหม่

หนุนท้องถิ่นป้องกัน – คุมไฟป่า นำร่อง 19 อปท. จังหวัดเชียงใหม่

ราชกิจจาฯ ออกประกาศ ก.ก.ถ. ด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]