close

หน้าแรก

menu
search

อธิบดี สถ. ย้ำ แนวทางการตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วม อปท.

schedule
share

แชร์

  เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ได้มีหนังสือแจ้งแนวทางการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 19 กำหนดว่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน อปท. สามารถจัดให้มีศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. เพื่อเป็นจุดรวมการรายงานปัญหาของประชาชน รวมถึงการประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ในการแก้ไขปัญหาด้วย

  โดยวิธีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ สถ. กำหนด ซึ่ง อปท. อาจพิจารณาสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการบริหารงานของสถานที่กลางดังกล่าวให้แก่ อปท. หรือส่วนราชการที่เป็นที่ตั้งของสถานที่กลางดำเนินการแทนก็ได้ และประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 4 ก็ได้กำหนดให้ท้องถิ่นจังหวัดดำเนินการเพื่อให้ อปท. ร่วมกันจัดให้มีสถานที่กลางขึ้นอย่างน้อยอำเภอละ 1 แห่ง รวมทั้งกำหนดพื้นที่ให้บริการของสถานที่กลางแต่ละแห่งให้ชัดเจน โดยคำนึงถึงความสะดวกในการติดต่อประสานงานระหว่าง อปท. และการให้บริการประชาชน

  ทั้งนี้ เพื่อให้ อปท. แต่ละแห่งดำเนินการให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน สถ. จึงได้แจ้งแนวทางปฏิบัติในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. ดังนี้

  1. วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชน การประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. ให้ท้องถิ่นจังหวัดดำเนินการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันจัดให้มีสถานที่กลางขึ้นอย่างน้อยอำเภอละ 1 แห่ง โดยสถานที่กลางอาจตั้งอยู่ในสำนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใดแห่งหนึ่งหรือที่ว่าการอำเภอก็ได้
  3. ให้ท้องถิ่นจังหวัดมอบหมายข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นสถานที่กลางรับผิดชอบดูแลสถานที่กลาง
  4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการของสถานที่กลาง อาจพิจารณาสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการบริหารงานของสถานที่กลางเป็นผู้ดำเนินการจัดหาแทน หรืออาจสนับสนุนงบประมาณให้แก่ส่วนราชการที่เป็นที่ตั้งของสถานที่กลางดำเนินการแทน
  5. ในกรณีที่มีการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดามาช่วยปฏิบัติงาน จะต้องกำหนดขอบเขตของงานให้ชัดเจนและก่อนเบิกจ่ายเงินค่าจ้างจะต้องมีการตรวจรับงานก่อนทุกครั้ง โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  จะเห็นได้ว่า การดำเนินการของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จะเป็นการสนับสนุนซึ่งกันและกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนนั่นเอง อธิบดี สถ. กล่าว

 

 

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

แจ้งข่าวดี! กรมการท่องเที่ยวจัดคอร์สเสริมพลังท้องถิ่น ด้านการท่องเที่ยวภาครัฐ

แจ้งข่าวดี! กรมการท่องเที่ยวจัดคอร์สเสริมพลังท้องถิ่น ด้านการท่องเที่ยวภาครัฐ

กรมการท่องเที่ยวจัดอบรมออนไลน์ ฟรี! เรื่อง “การเสริมพลั…

schedule
แซงทางโค้ง! ลุงชาญปาดบิ๊กแจ๊ส นั่งเก้าอี้นายก อบจ.ปทุมฯ

แซงทางโค้ง! ลุงชาญปาดบิ๊กแจ๊ส นั่งเก้าอี้นายก อบจ.ปทุมฯ

เมืองปทุมฯ ระอุ หลัง “ชาญ พวงเพ็ชร” ล้ม “บิ๊กแจ๊ส – พล.…

schedule
ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

“ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow”ภายใต้โครงการบูรณาก…

schedule
บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

ปี 66 ปริมาณขยะมูลฝอยในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นกว่าร้อยละ …

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]