close

หน้าแรก

menu
search

ส.ส.นครศรีฯ สะท้อน 5 ปัญหาฉุดท้องถิ่นย่ำอยู่กับที่ ดันสภาผุด “กมธ.วิสามัญฯ ศึกษาท้องถิ่นจัดการตนเองอย่างอิสระ”

schedule
share

แชร์

  เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร นายชัยชนะ เดชเดโช ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ได้เสนอญัตติ ขอให้สภาผู้แทนราษฎร ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาศึกษาแนวทาง การจัดการตนเองอย่างเป็นอิสระขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ เพื่อผลักดันให้เกิดการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นอย่างแท้จริง โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้

  24 ปี จากจุดเริ่มต้นการกระจายอำนาจฯ สัดส่วนเงินอุดหนุนยังคงอยู่ที่ 29%

  ตนเชื่อว่าการจัดการตนเองอย่างเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทุกรูปแบบนั้น เป็นความคาดหวังของของคนท้องถิ่นทั่วประเทศ คาดหวังว่ารัฐบาลชุดนี้จะเดินหน้าผลักดันให้มีการกระจายอำนาจเต็มรูปแบบในห้วงเวลาที่ยังบริหารราชการแผ่นดินในประเทศไทยอยู่ นับตั้งแต่รัฐธรรมนูญฉบับที่ 2540 ที่มีเจตนารมณ์ในการกระจายอำนาจสู่ อปท. ปัจจุบันปี 2564 ผ่านมาเกือบ 24 ปีแล้ว ท้องถิ่นยังคงสัดส่วนเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพียง 29% จากเดิมที่พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กำหนดให้ อปท. มีรายได้เพิ่มขึ้นคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลในอัตราไม่น้อยกว่า 35%

  ท้องถิ่นเป็น “ด่านหน้า” แก้ปัญหา แต่ไร้ซึ่งอำนาจ

  อปท.เป็นองค์กรด่านหน้าในการทำงานแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้กับประชาชน เราจะเห็นได้ชัดเจนจากประเทศที่พัฒนาแล้ว และมีการกระจายอำนาจไปยังท้องถิ่นอย่างเต็มรูปแบบ เช่น ญี่ปุ่น อังกฤษ ฝรั่งเศส ประเทศเหล่านี้เมื่อมีภัยพิบัติเกิดขึ้น ส่วนกลางไม่ต้องลงไปแก้ปัญหาด้วยตัวเอง ส่วนท้องถิ่นสามารถแก้ปัญหาเองได้ทั้งหมด แต่ประเทศไทย ท้องถิ่นทำงานหนัก ทำงานเต็มที่ แต่การดูแลท้องถิ่น กลับห่างเหินกับส่วนกลาง ลองถามดูว่าจะมีนายก อปท.สักกี่คนที่สามารถเข้าพบคณะรัฐมนตรีอย่างเร่งด่วนได้เมื่อมีปัญหา

ปัญหา อำนาจหน้าที่เกินงบประมาณ

  ตนมองว่าบทบาทของท้องถิ่นมีเยอะ การทำงานมีความชัดเจนพอสมควร แต่ก็มีปัญหาที่ต้องแก้ไขเช่นกัน

  1. ท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่เกินงบประมาณที่มีอยู่ รัฐบาลบอกว่าจะอุดหนุนงบประมาณให้กับท้องถิ่น 35% ภารกิจถ่ายโอนให้กับท้องถิ่นเกือบทั้งหมด แต่ไม่ให้งบประมาณ เช่น ภารกิจด้านโรงเรียน สาธารณสุข การคมนาคม การดูแลผู้ยากไร้ ให้ภารกิจ แต่ไม่ได้ให้เงิน

ปัญหาคำสั่งและระเบียบฯ ขัดกับหลักปฏิบัติ

  2. การออกคำสั่ง ระเบียบต่างๆ ในการปฏิบัติงานของท้องถิ่น ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ที่รับคำสั่ง หรือนำคำสั่งมาจากหน่วยงานอื่นๆ เช่น สำนักงานผู้ตรวจเงินแผ่นดิน ขัดกับหลักปฏิบัติในบางเรื่อง เช่น หนังสือสั่งการบางฉบับห้ามจัดงานวันเด็ก วันสงกรานต์ หรือวันลอยกระทง ตนขอถามว่า 3 กิจกรรมดังกล่าว เกิดขึ้นก่อน หรือหลังอปท. ในอดีตยังไม่มีคำสั่งนี้ออกมาท้องถิ่นจัดงานได้ แต่ก็มีอปท.บางแห่งที่มีการทุจริต อย่างนี้ควรจัดการไปเฉพาะท้องถิ่นที่ทำผิด ไม่ควรเหมารวมห้ามจัดทั้งหมด

  ส่วนกลางสั่งห้ามท้องถิ่นจัดงานวันเด็ก ห้ามมอบของขวัญเด็ก แต่รัฐบาลส่วนกลางเปิดทำเนียบให้เด็กเข้าไปเยี่ยมชมห้องทำงานนายกรัฐมนตรี ห้องประชุมครม. เยี่ยมชมแล้วสามารถแจกของขวัญให้เด็กนำกลับบ้านได้ อย่างนี้รัฐส่วนกลางทำได้ แต่ท้องถิ่นทำไม่ได้

  ด้านโรงเรียนในสังกัดท้องถิ่น เดิมสามารถมีรถรับส่งนักเรียนได้ ซื้อชุดนักเรียนมอบให้ได้กรณีเด็กที่มีฐานะยากจน ทุกวันนี้ให้เงินอุดหนุนเป็นรายหัว

  เราอยู่ภายใต้ประเทศและรัฐธรรมนูญเดียวกัน แต่หน่วยงานหนึ่งทำได้ อีกหน่วยงานทำไม่ได้ เหล่านี้เป็นปัญหาที่ 3 สมาคมท้องถิ่นออกมาเรียกร้อง แต่ส่วนกลางไม่ได้ยิน เสียงเรียกร้องของท้องถิ่นเบามาก

  ปัญหา – การสอบเลื่อนขั้นของบุคลากรท้องถิ่น

  3.บุคลากรในอปท. เดิมการพิจารณาคัดสรรสอบเลื่อนขั้นของท้องถิ่น เป็นอำนาจของ ก.จ. ก ท. และก.อบต. คณะกรรมการเหล่านี้คัดสรรมาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารท้องถิ่น หน่วยราชการ เพื่อพิจารณาคัดสรรกันเองในจังหวัดนั้นๆ แต่วันนี้คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 8 ให้การสอบแข่งขันเลื่อนขั้นระดับ 6 -9  ไปสอบที่ สถ. โดยไม่แบ่งสอบเป็นรายจังหวัด แต่สอบรวมกันทั้งประเทศ เช่นนี้ จะทำให้บุคลากรที่มีความสามารถในพื้นที่และรู้งานอยู่แล้ว อาจจะไม่ได้มีสิทธิลงในพื้นที่ของตนเอง ตนเห็นว่าสามารถจัดสอบที่ สถ. ได้ แต่ควรแยกสอบเป็นรายจังหวัดไป เพื่อให้บุคลากรได้ทำงานเหมาะสมกับพื้นที่อย่างแท้จริง ตรงนี้ตนอยากให้คืนอำนาจกลับไปที่ท้องถิ่นจัดการกันเอง

  ปัญหา – ที่มาจากรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน

  4. ปัญหาการกระจายอำนาจที่มาจากรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน โดย มาตรา 249-264 ซึ่งตนมองว่าไม่มีหลักประกันว่าจะกระจายอำนาจให้กับท้องถิ่นอย่างเต็มที่ เป็นผลให้ทุกวันนี้ท้องถิ่นยังเดินหน้าไม่ได้ ฝากถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่กำลังจะมีขึ้นในอีกไม่ช้า ให้ช่วยดูหมวดของท้องถิ่นด้วย

  ปัญหา – การตัดงบอุดหนุนเฉพาะกิจที่ขอตรง โดยสำนักงบประมาณ

  5. ปัญหาเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เดิมทีท้องถิ่นต้องขอเงินส่วนนี้ผ่าน สถ. แต่ปัจจุบันกำหนดให้ อบจ. พัทยา กทม. เทศบาลเมือง เทศบาลนคร ของบอุดหนุนเฉพาะกิจเองโดยตรงกับสำนักงบประมาณ เหลือเพียง อบต.และเทศบาลตำบล ที่ยังขอผ่าน สถ. ตัวอย่างปัญหาที่พบเช่น อบจ.นครศรีธรรมราชขอเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 10 โครงการ เรียงลำดับความจำเป็นให้แล้ว 1-10 เมื่อเรื่องส่งถึงสำนักงบประมาณ กลับตัดโครงการที่มีความจำเป็นที่สุดออกทุกโครงการ แล้วไปให้เงินในโครงการที่ 10 ซึ่งสวนทางกับความจำเป็นที่แท้จริง

  ผลักดันให้การจัดเก็บภาษีถูกแบ่งให้ท้องถิ่นก่อนส่งส่วนกลาง

  หากปล่อยให้ท้องถิ่นจัดการตนเองอย่างอิสระ เก็บภาษีในจังหวัดและใช้จ่ายกันเองภายในจังหวัด ไม่จำเป็นต้องแบ่งใช้ในจังหวัดทั้ง 100% แต่สามารถแบ่ง 50:50 ใช้จ่ายกันเอง 50% คืนกลับส่วนกลาง 50% เช่น ภูเก็ตเป็นจังหวัดที่เก็บภาษีได้มากที่สุดในประเทศไทย แค่ท้องถิ่นภายในจังหวัดรวมตัวกันขอเงินปีละ 1 แสนล้าน พัฒนาพื้นที่ให้เป็นเหมือนเกาะฮ่องกง แต่รัฐบาลส่วนกลางไม่ให้ หรือให้ร้านค้า ห้างร้านเสียภาษีกันเองภายในจังหวัด เพราะเงินของประชาชนที่ใช้จ่ายในร้านเหล่านั้น ก็เป็นเงินของคนในพื้นที่ ภาษีที่เก็บได้ก็เป็นเงินของเขาเอง ควรได้นำกลับมาพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

 

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ด่านแรกฉลุย! พม. เคาะเบี้ยแรกเกิด – สูงอายุ – พิการ ถ้วนหน้า

ด่านแรกฉลุย! พม. เคาะเบี้ยแรกเกิด – สูงอายุ – พิการ ถ้วนหน้า

“วราวุธ” รมว.พม. นั่งหัวโต๊ะ อนุฯ ขับเคลื่อนสวัสดิการโด…

schedule
สส. หนุนแก้ พ.ร.บ. คืนอำนาจท้องถิ่นจัดสอบ ขรก.

สส. หนุนแก้ พ.ร.บ. คืนอำนาจท้องถิ่นจัดสอบ ขรก.

“พัฒนา สัพโส” สส. พรรคเพื่อไทย เสนอแก้ไขเพิ่มเติมร่าง พ…

schedule
ทม.ลพบุรี จับมือกรมอุทยานฯ แก้ปัญหาลิง

ทม.ลพบุรี จับมือกรมอุทยานฯ แก้ปัญหาลิง

กรมอุทยานฯ MOU ทม.ลพบุรี ไฟเขียวจัดระเบียบลิง บนพื้นที่…

schedule
กรมอนามัย หนุน อปท. ควบคุมกิจการบริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

กรมอนามัย หนุน อปท. ควบคุมกิจการบริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

กรมอนามัย สธ. สนับสนุน อปท. และ กทม. ออกข้อบัญญัติ/เทศบ…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]