close

หน้าแรก

menu
search

สุทธิพงษ์ จุลเจริญ นั่ง “ปลัดมหาดไทย” คนใหม่

schedule
share

แชร์

          ครม.เคาะโผโยกย้ายข้าราชการกระทรวงมหาดไทย 28 ราย “สุทธิพงษ์ จุลเจริญ” นั่งปลัดมหาดไทย ด้านผู้ว่าหมูป่าฯ ย้ายเข้า จ.ปทุมฯ 

 

          วันที่ 3 สิงหาคม 2564  ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบรายชื่อแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง สังกัดกระทรวงมหาดไทย จำนวน 28 ราย

 

          สำหรับรายชื่อปลัดกระทรวงมหาดไทยคนใหม่ที่มาแทน นายฉัตรชัย พรหมเลิศ” คือ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ”  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมาก่อน ขณะที่ผู้ว่าฯ หมูป่า หรือ “นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร” ย้ายจาก จ.พะเยา มาดำรงตำแหน่งที่ จ.ปทุมธานี ด้านผู้ว่าฯ ปทุมธานี “นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม” ย้ายกลับเข้ากระทรวงฯ ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง โดยการโยกย้ายดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. เป็นต้นไป 

 1. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ พ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นักและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
 2. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผลจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
 3. นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ พ้นจากตำแหน่งที่ปรึกษาด้านกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
 4. นายสมคิด จันทมฤก พ้นจากตำแหน่งรองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดดระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
 5. นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่
 6. นายรังสรรค์ ตันเจริญ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท
 7. นายไกรสร กองฉลาด พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
 8. นายภาสกร บุญญลักษณ์ พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
 9. นายประจญ ปรัชญ์สกุล พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
 10. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
 11. นายชาธิป รุจนเสรี พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
 12. นายวิเชียร จันทรโณทัย พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
 13. นายชยันต์ ศิริมาศ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
 14. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
 15. นายเสถียร เจริญเหรียญ พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 16. นายนิพนธ์ บุญหลวง พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการจังหวัดน่าน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
 17. นายวีระชัย นาคมาศ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 18. นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร
 19. นายเฉลิมพล มั่งคั่ง พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
 20. นายภิรมย์ นิลทยา พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
 21. นายภูสิต สมจิตต์ พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
 22. นายสิธิชัย จินดาหลวง พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
 23. นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
 24. นายเจษฎา จิตรัตน์ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
 25. นายปริญญา โพธิสัตย์ พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว
 26. นายชัยชาญ สิทธิวิวัชธรรม พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี
 27. นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย
 28. และนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

ขอบคุณข้อมูลจาก Witter : Nalinee Siriked

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

แซงทางโค้ง! ลุงชาญปาดบิ๊กแจ๊ส นั่งเก้าอี้นายก อบจ.ปทุมฯ

แซงทางโค้ง! ลุงชาญปาดบิ๊กแจ๊ส นั่งเก้าอี้นายก อบจ.ปทุมฯ

เมืองปทุมฯ ระอุ หลัง “ชาญ พวงเพ็ชร” ล้ม “บิ๊กแจ๊ส – พล.…

schedule
ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

“ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow”ภายใต้โครงการบูรณาก…

schedule
บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

ปี 66 ปริมาณขยะมูลฝอยในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นกว่าร้อยละ …

schedule
ศาล รธน. เคาะ! ห้ามผู้บริหารท้องถิ่นลง สว. หากออกไม่ถึง 5 ปี

ศาล รธน. เคาะ! ห้ามผู้บริหารท้องถิ่นลง สว. หากออกไม่ถึง 5 ปี

ศาลรัฐธรรมนูญ ลงมติเอกฉันท์ ผู้สมัคร สว. ต้องไม่เคยเป็น…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]