close

หน้าแรก

menu
search

สำนักงบฯ จับมือนิด้า จัดหลักสูตรอบรมอปท.จัดทำงบท้องถิ่น

schedule
share

แชร์

          สำนักงานงบประมาณ เดินหน้าโครงการจัดหลักสูตรการบริหารงบประมาณท้องถิ่นระดับสูง ของ อปท.ที่รับผิดชอบ ในการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ให้ตรงกับเป้าประสงค์ของระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์และนโยบายการกระจายอำนาจของประเทศอย่างแท้จริง

 

          รายงานข่าวจากสำนักงบประมาณแจ้งว่า ทางสำนักงบฯได้ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ในการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อเตรียมพร้อมแก่ผู้บริหารท้องถิ่นที่มีบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบหลักในระบบงบประมาณท้องถิ่น (Local budget officers)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อให้การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมทั้งเพิ่มอิสระทางการเงินการคลังและการบริหารงบประมาณของ อปท.ตรงกับเป้าประสงค์ของระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ และนโยบายการกระจายอำนาจของประเทศอย่างแท้จริง

 

          การปรับเปลี่ยนบทบาทของอปท.มาเป็นหน่วยขอรับงบประมาณตรงและจัดทำคำของบประมาณประจำปี ส่งต่อสำนักงบประมาณโดยตรงผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการทำงบประมาณของอปท.(BBL) ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ ซึ่งจำแนกได้ 3 กลุ่ม ประกอบด้วย 1.ผู้บริหารระดับสูงใน อปท. 2.ผู้บริหารระดับกลางที่รับผิดชอบด้านแผนงบประมาณและการเงิน และ 3.ข้าราชการปฏิบัติการที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดทำแผนงานและโครงการ  ซึ่งทำหน้าที่สำรวจความต้องการของประชาชนพร้อมทั้งวิเคราะห์แผนงานและโครงการให้สอดคล้องกับข้อมูลกลางในระบบสารสนเทศต่าง ๆซึ่งกลุ่มเป้าหมาย 3  กลุ่มนี้เป็นกำลังสำคัญในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและจัดทำคำของบประมาณ ที่จะมีส่วนผลักดันให้เกิดการพัฒนาในระดับพื้นที่ ที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของ ตำบล อำเภอ จังหวัด ภูมิภาคและประเทศอย่างแท้จริง

 

          เป้าหมายของหลักสูตรการบริหารงบประมาณท้องถิ่นระดับสูง ของ อปท.ในครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในแนวทางการปฏิบัติโดยรวมของการจัดทำงบประมาณที่มี อปท.เป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรงตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 ,เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการข้อมูลสารสนเทศงบประมาณที่จำเป็นต่อการจัดทำคำของบประมาณผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดทำงบประมาณของ อปท.(BBL) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเชื่อมโยงแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาท้องถิ่น (One Plan)มาสู่รายละเอียดแผนงานโครงการ กิจกรรม และรูปแบบรายงานให้สอดรับกับประมาณการรายได้และประมาณการรายจ่ายของ อปท.ตามสภาวะเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ระดับภูมิภาค ระดับประเทศและระดับนานาชาติ ,สร้างเครือข่ายความร่วมมือและการปรึกษาหารือระหว่างผู้มีบทบาทต่างๆในกระบวนการงบประมาณของ อปท. ได้แก่ นักวิชาการด้านนโยบายสาธารณะ  การเงิน และการงบประมาณผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงบประมาณ และผู้แทนจาก อปท.ที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เพื่อร่วมกันประเมินแก้ไขปัญหาและพัฒนาระบบการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำคำของบประมาณในรูปแบบใหม่ของ อปท.

 

          โดยโครงการอบรมหลักสูตรการบริหารงบประมาณท้องถิ่นระดับสูงของ อปท. ประกอบด้วย  กลุ่มผู้บริหารระดับสูง จัดอบรมระหว่างวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2565  กลุ่มที่ 2 ผู้บริหารระดับกลาง จัดอบรมระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ถึง วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565  และกลุ่มที่ 3 ผู้บริหารระดับปฏิบัติการ จัดอบรมระหว่างวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2565  โดยโครงการจัดหลักสูตรการบริหารงบประมาณท้องถิ่นระดับสูงของ อปท. จัดขึ้น ณ โรงแรมรามาการ์เด้น ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ

 

          ส่วนวิทยากรผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย วิทยากรจากสำนักงบประมาณ ได้แก่ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง(วบส.)  รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ (พ.ศ.2558)  ดร.วรพล โสคติยานุรักษ์ กรรกมารจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2558-2565), รศ.ดร.วีระวัฒน์ ปันนิตามัย อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า

 

          จากแนวนโยบายการกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่ฉบับ พ.ศ.2540 เป็นต้นมาล้วนแล้วแต่มุ่งหมายให้ อปท.พัฒนาและมีอิสระทั้งทางด้านการเมืองและการบริหาร โดยเฉพาะในเรื่องของการบริหารจัดการครอบคลุมทั้งนโยบายสาธารณะท้องถิ่น การบริหารงานบุคคลท้องถิ่นและด้านการบริหารการเงินการคลังในระดับท้องถิ่น

 

          โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการบริหารการเงินการคลังระดับท้องถิ่น นั้น พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 มาตรา 4 ได้กำหนดให้ อปท.เป็นหน่วยงานรับงบประมาณโดยตรงและต้องจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีให้แก่สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดทำงบประมาณของ อปท.(BBL)โดยสำนักงบประมาณเป็นผู้รวบรวม เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะรัฐมนตรี และรัฐสภาเพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป

 

          ทั้งนี้ การจัดทำงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 และ พ.ศ.2565 ที่ผ่านมาสำนักงบประมาณกำหนดให้องค์กรบริหารส่วนจังหวัดจำนวน 76 แห่ง เทศบาลจำนวน 195 แห่ง และเทศบาลนคร จำนวน 30 แห่ง รวมทั้งสิ้น 301 แห่ง  ดำเนินการจัดทำคำของบประมาณต่อสำนักงบประมาณโดยตรง ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงมีผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เหลือ ได้แก่ เทศบาลตำบล จำนวน 2,247 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 5,300 แห่ง  ต้องดำเนินการส่งคำของบประมาณให้กับสำนักงบประมาณในปี งบประมาณ 2566 เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณตรงในปีงบประมาณ พ.ศ.2567

 

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

“ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow”ภายใต้โครงการบูรณาก…

schedule
บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

ปี 66 ปริมาณขยะมูลฝอยในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นกว่าร้อยละ …

schedule
ศาล รธน. เคาะ! ห้ามผู้บริหารท้องถิ่นลง สว. หากออกไม่ถึง 5 ปี

ศาล รธน. เคาะ! ห้ามผู้บริหารท้องถิ่นลง สว. หากออกไม่ถึง 5 ปี

ศาลรัฐธรรมนูญ ลงมติเอกฉันท์ ผู้สมัคร สว. ต้องไม่เคยเป็น…

schedule
ปลดล็อคระบบงบฯ ท้องถิ่น ทลาย 5 ด่าน เพิ่มประสิทธิภาพ “รัฐไทย”

ปลดล็อคระบบงบฯ ท้องถิ่น ทลาย 5 ด่าน เพิ่มประสิทธิภาพ “รัฐไทย”

สส.ก้าวไกล ฉายภาพเส้นทางภาษีเทียบเงิน 100 บาท ถึงมือท้อ…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]