close

หน้าแรก

menu
search

สายงานผู้บริหาร อบต.เฮ! ก.อบต. เปิดรับสมัครสรรหา 6,587 อัตรา

schedule
share

แชร์

          เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 นายคำรณ โกมลศุภกิจ ประธานอนุกรรมการสรรหาพนักงานส่วนตำบล ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ได้ลงนามใน ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง รับสมัครสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร แทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวนทั้งสิ้น 6,587 อัตรา ตามมติคณะอนุกรรมการสรรหาฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 64 วิธีการสรรหากำหนดไว้ 3 วิธี ประกอบด้วย

 

          1. การสอบคัดเลือก คือ การสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในต่างสายงาน หรือแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น หรือประเภทอำนวยการท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น หรือแต่งตั้งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานบริหารสถานศึกษา ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสรรหาฯ ด้วยการสอบคัดเลือก มี 9 ตำแหน่ง/สายงาน ดังนี้

 

          รองปลัดอบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) จำนวน 295 ตำแหน่ง

          หัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) จำนวน 162 ตำแหน่ง

          หัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) จำนวน 244 ตำแหน่ง

          หัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) จำนวน 297 ตำแหน่ง

          หัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น) จำนวน 195 ตำแหน่ง

          หัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น) จำนวน 30 ตำแหน่ง

          หัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานประปา ระดับต้น) จำนวน 1 ตำแหน่ง

          หัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) จำนวน 180 ตำแหน่ง

          หัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานเกษตร ระดับต้น) จำนวน 7 ตำแหน่ง

 

          2. การคัดเลือก คือ การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสรรหาฯ ด้วยการคัดเลือก มี 1 ตำแหน่ง ดังนี้

 

          ปลัดอบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) จำนวน 502 ตำแหน่ง

 

สายงานผู้บริหาร อบต.เฮ! ก.อบต. เปิดรับสมัครสรรหา 6,587 อัตรา

 

3. การสอบคัดเลือกและการคัดเลือก คือ ตำแหน่งที่มาตรฐานกำหนดตำแหน่งกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งให้ผู้ดำรงตำแหน่งในสายงานเดียวกันมีสิทธิสมัครสรรหาโดยใช้การสรรหาด้วยวิธีการคัดเลือก และผู้ดำรงตำแหน่งต่างประเภท หรือต่างสายงานกันมีสิทธิสมัครสรรหาโดยใช้การสรรหาด้วยวิธีการสอบคัดเลือก ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครด้วยการสอบคัดเลือกและการคัดเลือก มี 16 ตำแหน่ง/สายงาน ดังนี้

 

          รองปลัดอบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) จำนวน 3 ตำแหน่ง

          หัวหน้าสำนักปลัดอบต. / ผู้อำนวยการกอง… (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) จำนวน 1 ตำแหน่ง

          หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล/ ผู้อำนวยการกอง… (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) จำนวน 604 ตำแหน่ง

          ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง) จำนวน 1 ตำแหน่ง

          ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) จำนวน 908 ตำแหน่ง

          ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง) จำนวน 1 ตำแหน่ง

          ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) จำนวน 974 ตำแหน่ง

          ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับกลาง) จำนวน 3 ตำแหน่ง

          ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น) จำนวน 3 ตำแหน่ง

          ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับกลาง) จำนวน 1 ตำแหน่ง

          ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น) จำนวน 201 ตำแหน่ง

          ผู้อำนวยการกองประปา (นักบริหารงานประปา ระดับต้น) จำนวน 1 ตำแหน่ง

          ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับกลาง) จำนวน 1 ตำแหน่ง

          ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) จำนวน 1,250 ตำแหน่ง

          ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร (นักบริหารงานการเกษตร ระดับต้น) จำนวน 86 ตำแหน่ง

          ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 86 ตำแหน่ง

 

          สำหรับไทม์ไลน์การดำเนินการ จะเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค. 64 – 8 พ.ย. 64 ตลอด 24 ชม. ไม่เว้นวันหยุดราชการทาง http://sao.govadmission.com ค่าธรรมเนียมการสมัครและค่าดำเนินการทางอินเทอร์เน็ตรวม 415 บาท ชำระภายในวันที่ 9 พ.ย. 64 ไม่เกินเวลา 23.00 น. และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาในวันที่ 12 พ.ย. 64 ทางเว็บไซต์ที่เปิดรับสมัคร ขณะที่วันสอบยังต้องรอคณะกรรมการสรรหาฯ กำหนดวันอีกครั้ง ซึ่งคาดว่าวันสอบจะอยู่ในช่วงเดือน ธ.ค. 64 และวันสอบสัมภาษณ์จะอยู่ในช่วงเดือน ม.ค. 65

 

อ่านประกาศฉบับเต็มที่นี่

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

“ชาดา” ย้ำท้องถิ่นสามัคคีกันไว้ หลังเยือนขอนแก่นเปิดงานสัมมนาวิชาการฯ

“ชาดา” ย้ำท้องถิ่นสามัคคีกันไว้ หลังเยือนขอนแก่นเปิดงานสัมมนาวิชาการฯ

“ชาดา ไทยเศรษฐ์” รมช.มท. เปิดงานสัมมนาวิชาการ “ทิศทางอง…

schedule
Kick off 7,000 ท้องถิ่น โหลดแอป OCPB Connect ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภค

Kick off 7,000 ท้องถิ่น โหลดแอป OCPB Connect ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภค

“พวงเพ็ชร” Kick off 7,000 เทศบาล อบต โหลดแอป OCPB Conne…

schedule
จ่อตั้ง 3 หน่วยงานใหม่ เปลี่ยนชื่อ สถ. เป็น “กรมท้องถิ่น”

จ่อตั้ง 3 หน่วยงานใหม่ เปลี่ยนชื่อ สถ. เป็น “กรมท้องถิ่น”

มท.1 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวง…

schedule
3 ท้องถิ่นสุดเจ๋ง ผุดไอเดียกระทงรักษ์โลก

3 ท้องถิ่นสุดเจ๋ง ผุดไอเดียกระทงรักษ์โลก

กทม. – สุโขทัย – พิจิตร ผุดไอเดียกระทงดิจิทัลคลองโอ่งอ่…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]