close

หน้าแรก

menu
search

สันนิบาตเทศบาลหารือสถ. แก้ระเบียบฯ คณะกรรมการชุมชน

schedule
share

แชร์

          สมาคมสันนิบาตเทศบาลฯ เตรียมหารือร่วมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หลังระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 มีปัญหาในทางปฏิบัติ พร้อมขอความร่วมมือเทศบาลชะลอการปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว

          สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยได้โพสต์ข้อความลงในเพจ สมาคมฯ ระบุว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชุนของเทศบาล พ.ศ. 2564 ซึ่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 138 ตอนพิเศษ 45 ง วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป นั้น

 

          สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยได้รับข้อหารือจากเทศบาลสมาชิกว่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 ข้อ 5 ที่กำหนดให้ในเขตเทศบาลใดที่ไม่มีการแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้านตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 หากเทศบาลเห็นสมควรจะจัดตั้งเป็นชุมชนก็ได้ โดยให้เทศบาลจัดทำเป็นประกาศเทศบาลจัดตั้งชุมชน และประกาศเทศบาลนั้นให้ระบุชื่อชุมชนและบริเวณพื้นที่หรือเขตชุมชนด้วย

 

          ทั้งนี้ การจัดตั้งชุมชนอาจยึดตามแนวเขตการปกครองหมู่บ้านเดิม ก่อนการจัดตั้งหรือการยกฐานะเทศบาลก็ได้ ประกอบกับบทเฉพาะกาล ในข้อ 32 ที่กำหนดให้คณะกรรมการชุมชนที่มีอยู่ก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะครบวาระหรือพ้นจากตำแหน่ง แต่ในกรณีที่ไม่มีการกำหนดวาระไว้ให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปอีกไม่เกินหนึ่งปี นับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ

 

          ข้อเท็จจริงปรากฏว่า มีเทศบาลหลายแห่งทั่วประเทศที่ในเขตเทศบาลมีการแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้าน มีการจัดตั้งเป็นชุมชนและมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนขึ้น ซึ่งไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ดังกล่าว จึงทำให้เกิดปัญหาในแนวทางปฏิบัติว่า เมื่อคณะกรรมการชุมชนของเทศบาลที่แต่งตั้งขึ้นมาก่อนระเบียบดังกล่าวใช้บังคับ สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะครบวาระหรือพ้นจากตำแหน่ง หรือในกรณีที่ไม่มีการกำหนดวาระไว้ให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปอีกไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ระเบียบฯ ใช้บังคับ ดังนั้น เมื่อพ้นกำหนดตามที่ระเบียบกำหนดไว้แล้ว เทศบาลที่ยังมีตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน และมีคณะกรรมการหมู่บ้านอยู่ จะไม่สามารถแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 ได้

 

          สมาคมฯ จึงได้มีหนังสือหารือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อขอให้มีการแก้ไขระเบียบข้อดังกล่าว และกระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เชิญสมาคมฯ พร้อมทั้งผู้แทนเทศบาลที่เกิดปัญหาในการปฏิบัติเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือการปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว  โดยที่ประชุมมีมติให้มีการนัดหมายประชุมร่วมกันระหว่างสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยกับฝ่ายกฎหมายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อแก้ไขปรับปรุง ใน ข้อ 5 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 อีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปในทางเดียวกัน และเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานราชการของเทศบาล และไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุมชนซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น

 

          สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จึงเรียนมายังท่านขอได้โปรดชะลอการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 ออกไปจนกว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและสมาคมฯ จักได้ร่วมกันแก้ไขปรับปรุงระเบียบฯ ดังกล่าว แล้วเสร็จ

 

          ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ทราบถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ให้แจ้งเทศบาลในเขตพื้นที่ทราบ และถือปฏิบัติ ต่อไป

 

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ปิดฉาก “ท่าโขลงเกมส์ 2024” สะท้อนความยิ่งใหญ่กีฬานักเรียนท้องถิ่น

ปิดฉาก “ท่าโขลงเกมส์ 2024” สะท้อนความยิ่งใหญ่กีฬานักเรียนท้องถิ่น

การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเท…

schedule
เปิดฉาก ท่าโขลงเกมส์ 2024 กีฬานักเรียน อปท. ครั้งที่ 38 สุดยิ่งใหญ่!

เปิดฉาก ท่าโขลงเกมส์ 2024 กีฬานักเรียน อปท. ครั้งที่ 38 สุดยิ่งใหญ่!

การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่…

schedule
“ท่าโขลงเกมส์” จัดใหญ่! ยกระดับมาตรฐานกีฬานักเรียน อปท.

“ท่าโขลงเกมส์” จัดใหญ่! ยกระดับมาตรฐานกีฬานักเรียน อปท.

เทศบาลเมืองท่าโขลง ประกาศความพร้อมจัดศึกกีฬานักเรียนองค…

schedule
“บิ๊กแจ๊ส” แจงเหตุลาออก! นายก อบจ.

“บิ๊กแจ๊ส” แจงเหตุลาออก! นายก อบจ.

“บิ๊กแจ๊ส” พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธาน…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]