close

หน้าแรก

menu
search

สมาคม อบจ. ขอความชัดเจน “มหาดไทย” ปมซื้อวัคซีน

schedule
share

แชร์

          นายกสมาคม อบจ.ฯ ส่งหนังสือขอความชัดเจนจากมหาดไทย หลังถูกเบรกซื้อวัคซีน ชี้กฎหมายหลายฉบับให้อำนาจท้องถิ่นจัดการ

 

          วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ในฐานะนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เนื่องจากได้มีองค์การบริหารส่วนจังหวัดหลายจังหวัดได้หารือมายังสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ถึงแนวทางปฏิบัติในการจัดหาวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ Covid-19 เพื่อฉีดให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยที่ไม่ขัดต่อข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพราะว่าก่อนหน้านี้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เคยมีหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 252 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั่วประเทศ โดยอ้างถึงคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่แจ้งมายังศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 กระทรวงมหาดไทย ว่า อปท. ไม่สามารถจัดซื้อวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อฉีดให้กับประชาชนได้

 

          รวมทั้งหนังสือสั่งการฉบับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการป้องกันและรักษา รวมทั้งการช่วยเหลือประชาชน ในกรณีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่สั่งการมายัง อปท. อีกหลายฉบับ ซึ่งได้ก่อให้เกิดความสับสนในแนวทางปฏิบัติเป็นอย่างยิ่ง

 

          สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากฎหมายและระเบียบ หลายฉบับได้บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรค ดังนี้

1. กฎกระทรวง พ.ศ.2541 ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (14) การป้องกันและบำบัดรักษาโรค

2. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ (19) การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
3. แผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 ด้านที่ 2 งานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ข้อ 4 แผนภารกิจด้านสาธารณสุข 2.4.1 (1) การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2560 หมวด 5 การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ข้อ 13,14 และ 15

 

สมาคม อบจ. ขอความชัดเจน “มหาดไทย” ปมซื้อวัคซีน

 

          นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า สำหรับวิธีดำเนินการนั้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนและจะได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องตรงกันและไม่เกิดปัญหากับหน่วยตรวจสอบในอนาคต สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย จึงมีหนังสือหารือไปยังกระทรวงมหาดไทย เพื่อขอหารือถึงแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

          1. ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะดำเนินการจัดหาวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อฉีดให้กับประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดตัวเอง

          2. กรณีที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ดำเนินการจัดหาวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อฉีดให้กับประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดตัวเอง

          3. กรณีที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร่วมมือกับหรือหน่วยงานของรัฐในการดำเนินการจัดหาวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อฉีดให้กับประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดตัวเอง

          4. กรณีอื่นๆ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถดำเนินการได้

 

          “ส่วน อบจ.ไหน จะใช้วิธีไหน ก็ขึ้นอยู่กับบริบทและดุลยพินิจของผู้บริหารแต่ละ อบจ. สิ่งที่อยากจะฝากอีกประการคือ เนื่องจากบริบทและสถานะทางการคลังรวมถึงรายได้ของแต่ละ อบจ.มีไม่เท่ากันบาง อบจ.มีรายได้มาก มีเงินสะสมมากก็สามารถที่จะดำเนินการได้อย่างเต็มที่ ส่วน อบจ.เล็กๆที่มีรายได้น้อยมีเงินสะสมน้อย จะทำอย่างไรและตอนนี้รายได้ของ อบจ.ก็ลดลงทั้งในส่วนของเงินอุดหนุน และการจัดเก็บภาษีทุกประเภทก็ลดลงตามสภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา และเชื่อว่าหลังจากนี้ถ้ามีบาง อบจ.ใช้งบประมาณดำเนินการได้แต่อีกหลาย อบจ.ไม่มีงบประมาณที่จะดำเนินการ ก็จะเกิดปัญหาความเหลื่อมล้ำของประชาชนแต่ละจังหวัด ซึ่งก็ต้องฝากให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้พิจารณาเรื่องนี้ด้วย” นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยกล่าว

 

สมาคม อบจ. ขอความชัดเจน “มหาดไทย” ปมซื้อวัคซีน

 

สมาคม อบจ. ขอความชัดเจน “มหาดไทย” ปมซื้อวัคซีน

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ด่านแรกฉลุย! พม. เคาะเบี้ยแรกเกิด – สูงอายุ – พิการ ถ้วนหน้า

ด่านแรกฉลุย! พม. เคาะเบี้ยแรกเกิด – สูงอายุ – พิการ ถ้วนหน้า

“วราวุธ” รมว.พม. นั่งหัวโต๊ะ อนุฯ ขับเคลื่อนสวัสดิการโด…

schedule
สส. หนุนแก้ พ.ร.บ. คืนอำนาจท้องถิ่นจัดสอบ ขรก.

สส. หนุนแก้ พ.ร.บ. คืนอำนาจท้องถิ่นจัดสอบ ขรก.

“พัฒนา สัพโส” สส. พรรคเพื่อไทย เสนอแก้ไขเพิ่มเติมร่าง พ…

schedule
ทม.ลพบุรี จับมือกรมอุทยานฯ แก้ปัญหาลิง

ทม.ลพบุรี จับมือกรมอุทยานฯ แก้ปัญหาลิง

กรมอุทยานฯ MOU ทม.ลพบุรี ไฟเขียวจัดระเบียบลิง บนพื้นที่…

schedule
กรมอนามัย หนุน อปท. ควบคุมกิจการบริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

กรมอนามัย หนุน อปท. ควบคุมกิจการบริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

กรมอนามัย สธ. สนับสนุน อปท. และ กทม. ออกข้อบัญญัติ/เทศบ…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]