close

หน้าแรก

menu
search

สมาคมสันนิบาตฯ จัดประชุมวิชาการสุดยิ่งใหญ่ ยกเทศบาลสู่สากล

schedule
share

แชร์

          เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 ที่อาคารชาเลนเจอร์ 2 อิมแพค เมืองทองธานี สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ได้มีการจัดประชุมและสัมมนาทางวิชาการ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2565 ประจำปี พ.ศ.2565 โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมผ่านระบบ Video Conference

 

สมาคมสันนิบาตฯ จัดประชุมวิชาการสุดยิ่งใหญ่ ยกเทศบาลสู่สากล

 

          พร้อมด้วย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย  นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และบุคลากรจากเทศบาลทั่วประเทศ

 

          ภายใต้การนำของหัวเรือใหญ่ นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา ในฐานะนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ได้ยกระดับเทศบาลของไทย ให้ก้าวสู่ความเป็นสากลอีกขั้น ด้วยการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานระดับสากล และสร้างภาคีเครือข่ายกับต่างประเทศ ซึ่งเริ่มต้นขึ้นแล้วในการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการในครั้งนี้  

 

สมาคมสันนิบาตฯ จัดประชุมวิชาการสุดยิ่งใหญ่ ยกเทศบาลสู่สากล

 

          โดยผู้ที่มาร่วมปาฐกถาและบรรยายในการประชุมครั้งนี้ กล่าวได้ว่าเป็นการรวมตัวของผู้นำองค์กรความร่วมมือชั้นแนวหน้าระดับนานาชาติ อาทิ ตัวแทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาติ (UNDP)  Ms.Kanni Wignaraja ผู้ช่วยเลขาธิการสหประชาชาติ (Assistant Secretary -General) ผู้จัดการภูมิภาค UNPD ประจำเอเชียแปซิฟิค มาร่วมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “City and LocaL Administration : A Key driver for Sustainable Development Goals” กล่าวถึงการทำงานของเทศบาล และความร่วมมือของ UNDP เทศบาล หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนในการร่วมกันพัฒนาประเทศ ซึ่ง UNDP จะร่วมเคียงข้างและผลักดันเกี่ยวกับความร่วมมือด้านเทคนิคและการลงทุนระหว่างประเทศ

 

สมาคมสันนิบาตฯ จัดประชุมวิชาการสุดยิ่งใหญ่ ยกเทศบาลสู่สากล

 

          นอกจากนี้ยังมี ปาฐกถาพิเศษจาก Mr.Hugh Lim ผู้อำนวยการใหญ่ Centre for liveable Cities ประเทศสิงคโปร์ ประเทศที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็น “ประเทศที่ผู้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดในเอเชีย” โดยกล่าวถึงการจัดการที่เปลี่ยนไปของเมือง ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งเป็นการแชร์ประสบการณ์การจัดการต่างๆ ของเมืองสิงคโปร์ในช่วงที่กำลังเผชิญวิกฤติ นำมาถอดบทเรียนและเรียนรู้ร่วมกัน โดยมี Mr. Kevin Cheok เอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทย เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

   

สมาคมสันนิบาตฯ จัดประชุมวิชาการสุดยิ่งใหญ่ ยกเทศบาลสู่สากล

 

          ฝั่งผู้ทรงคุณวุฒิของไทย ได้รับเกียรติจาก  ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กับการบรรยายในหัวข้อ “บริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และความท้าทายของเทศบาลในปัจจุบันและอนาคต” ที่มองว่าท้องถิ่นเองต้องปรับบทบาทของตัวเอง เทศบาลไม่ใช่ผู้จัดบริการอย่างเดียวอีกต่อไป ต้องสวมบทบาทของการใช้กฎหมาย เป็นผู้สนับสนุน เป็นที่ปรึกษา และเป็นผู้บ่มเพาะ รวมถึงความสำคัญของการสร้างความร่วมมือของหน่วยงานอื่นๆ ทั้งรัฐส่วนกลาง ท้องถิ่น ภาคธุรกิจ ภาควิชาการ และภาคประชาสังคมชุมชน โดยใช้ Snow Ball Concept ในการเริ่มต้นจากจุดเล็กๆ ก่อนให้สำเร็จ เพื่อเรียกความเชื่อมั่น และความศรัทธาจากภาคส่วนต่างๆ ในการสร้างความร่วมมือต่อๆ ไป

 

สมาคมสันนิบาตฯ จัดประชุมวิชาการสุดยิ่งใหญ่ ยกเทศบาลสู่สากล

 

          ด้านการตรวจสอบการทำงานของท้องถิ่น ได้มีการจัดการบรรยายเรื่อง “การตรวจสอบการใช้อำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ศาลอาญาคดีทุจริต และประพฤติมิชอบและศาลปกครอง” โดยนายอนุชา ฮุนสวัสดิกุล รองอธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่ นายอรรณพ ศักดิ์ศิริญดากุล ผู้พิพากษาและเลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค 6 และนายพัลลภ เลิศชนะเรืองฤทธิ์ ผู้พิพากษาและเลขานุการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 6

 

          นอกจากนี้ ยังมีการจัดบรรยายและเสวนาในเรื่องอื่นๆ อีกมายมาย เพื่อเน้นการขับเคลื่อนเทศบาลให้เป็นกลไกสำคัญ ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ ตามแนวคิดของผู้ผลักดันการเสวนาความร่วมมือระดับชาติในครั้งนี้ นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประไทย ที่ได้กล่าวในตอนหนึ่งว่า

 

        “มีการคาดการณ์ว่าในปี 2030 การอาศัยอยู่ประมาณ 70% ของประชากรของโลก จะย้ายถิ่นฐานเข้าไปอยู่ในเมือง นั่นหมายถึงว่า เมืองคือเทศบาล เทศบาลก็คือเมืองเช่นกัน เพราะฉะนั้นในวันนี้เมืองในหลายประเทศเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ คนส่วนใหญ่ก็จะหลั่งไหลเข้าไปอาศัยอยู่ในเทศบาลทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นความสำคัญของเมือง ก็คือความสำคัญของเทศบาล เพราะเมืองคือต้นกำเนิดของเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้น เมืองคือทางรอดของประเทศไทย เทศบาลคือทางรอดของประเทศไทยเช่นกัน

 

สมาคมสันนิบาตฯ จัดประชุมวิชาการสุดยิ่งใหญ่ ยกเทศบาลสู่สากล

 

สมาคมสันนิบาตฯ จัดประชุมวิชาการสุดยิ่งใหญ่ ยกเทศบาลสู่สากล

 

สมาคมสันนิบาตฯ จัดประชุมวิชาการสุดยิ่งใหญ่ ยกเทศบาลสู่สากล

 

สมาคมสันนิบาตฯ จัดประชุมวิชาการสุดยิ่งใหญ่ ยกเทศบาลสู่สากล

 

สมาคมสันนิบาตฯ จัดประชุมวิชาการสุดยิ่งใหญ่ ยกเทศบาลสู่สากล

 

สมาคมสันนิบาตฯ จัดประชุมวิชาการสุดยิ่งใหญ่ ยกเทศบาลสู่สากล

 

สมาคมสันนิบาตฯ จัดประชุมวิชาการสุดยิ่งใหญ่ ยกเทศบาลสู่สากล

 

สมาคมสันนิบาตฯ จัดประชุมวิชาการสุดยิ่งใหญ่ ยกเทศบาลสู่สากล

 

สมาคมสันนิบาตฯ จัดประชุมวิชาการสุดยิ่งใหญ่ ยกเทศบาลสู่สากล

 

สมาคมสันนิบาตฯ จัดประชุมวิชาการสุดยิ่งใหญ่ ยกเทศบาลสู่สากล

 

สมาคมสันนิบาตฯ จัดประชุมวิชาการสุดยิ่งใหญ่ ยกเทศบาลสู่สากล

 

สมาคมสันนิบาตฯ จัดประชุมวิชาการสุดยิ่งใหญ่ ยกเทศบาลสู่สากล

 

สมาคมสันนิบาตฯ จัดประชุมวิชาการสุดยิ่งใหญ่ ยกเทศบาลสู่สากล

 

สมาคมสันนิบาตฯ จัดประชุมวิชาการสุดยิ่งใหญ่ ยกเทศบาลสู่สากล

 

สมาคมสันนิบาตฯ จัดประชุมวิชาการสุดยิ่งใหญ่ ยกเทศบาลสู่สากล

 

สมาคมสันนิบาตฯ จัดประชุมวิชาการสุดยิ่งใหญ่ ยกเทศบาลสู่สากล

 

สมาคมสันนิบาตฯ จัดประชุมวิชาการสุดยิ่งใหญ่ ยกเทศบาลสู่สากล

 

สมาคมสันนิบาตฯ จัดประชุมวิชาการสุดยิ่งใหญ่ ยกเทศบาลสู่สากล

 

สมาคมสันนิบาตฯ จัดประชุมวิชาการสุดยิ่งใหญ่ ยกเทศบาลสู่สากล

 

สมาคมสันนิบาตฯ จัดประชุมวิชาการสุดยิ่งใหญ่ ยกเทศบาลสู่สากล

 

สมาคมสันนิบาตฯ จัดประชุมวิชาการสุดยิ่งใหญ่ ยกเทศบาลสู่สากล

 

สมาคมสันนิบาตฯ จัดประชุมวิชาการสุดยิ่งใหญ่ ยกเทศบาลสู่สากล

 

สมาคมสันนิบาตฯ จัดประชุมวิชาการสุดยิ่งใหญ่ ยกเทศบาลสู่สากล

 

สมาคมสันนิบาตฯ จัดประชุมวิชาการสุดยิ่งใหญ่ ยกเทศบาลสู่สากล

 

สมาคมสันนิบาตฯ จัดประชุมวิชาการสุดยิ่งใหญ่ ยกเทศบาลสู่สากล

 

สมาคมสันนิบาตฯ จัดประชุมวิชาการสุดยิ่งใหญ่ ยกเทศบาลสู่สากล

 

สมาคมสันนิบาตฯ จัดประชุมวิชาการสุดยิ่งใหญ่ ยกเทศบาลสู่สากล

 

สมาคมสันนิบาตฯ จัดประชุมวิชาการสุดยิ่งใหญ่ ยกเทศบาลสู่สากล

 

สมาคมสันนิบาตฯ จัดประชุมวิชาการสุดยิ่งใหญ่ ยกเทศบาลสู่สากล

 

สมาคมสันนิบาตฯ จัดประชุมวิชาการสุดยิ่งใหญ่ ยกเทศบาลสู่สากล

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

เปิดฉาก ท่าโขลงเกมส์ 2024 กีฬานักเรียน อปท. ครั้งที่ 38 สุดยิ่งใหญ่!

เปิดฉาก ท่าโขลงเกมส์ 2024 กีฬานักเรียน อปท. ครั้งที่ 38 สุดยิ่งใหญ่!

การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่…

schedule
“ท่าโขลงเกมส์” จัดใหญ่! ยกระดับมาตรฐานกีฬานักเรียน อปท.

“ท่าโขลงเกมส์” จัดใหญ่! ยกระดับมาตรฐานกีฬานักเรียน อปท.

เทศบาลเมืองท่าโขลง ประกาศความพร้อมจัดศึกกีฬานักเรียนองค…

schedule
“บิ๊กแจ๊ส” แจงเหตุลาออก! นายก อบจ.

“บิ๊กแจ๊ส” แจงเหตุลาออก! นายก อบจ.

“บิ๊กแจ๊ส” พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธาน…

schedule
24 เมษายน วันเทศบาล “ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

24 เมษายน วันเทศบาล “ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

กระทรวงมหาดไทยกำหนดให้วันที่ 24 เมษายน ของทุกปีเป็น “วั…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]