close

หน้าแรก

menu
search

สมาคมขรก.ส่วนท้องถิ่นฯ ดัน “ป.พิพัฒน์-สุเทพ” ชิงเลือกตั้ง ก.เทศบาล-ก.อบต. สะสางปัญหาคนท้องถิ่น

schedule
share

แชร์

  สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นฯ เสนอชื่อ “ป.พิพัฒน์- สุเทพ” ลงเลือกตั้ง ก.เทศบาล-ก.อบต. ขอแรงคนท้องถิ่นหนุน หวังเข้าไปแก้ปัญหาส่วนท้องถิ่นที่ถูกละเลย
  
  วันที่ 24 กันยายน 2563 สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ออกแถลงการณ์ เรื่องการส่งผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งผู้แทนปลัดอบต. และปลัดเทศบาลใน ก.กลาง ระบุว่า ด้วยผู้แทนปลัดอบต.และปลัดเทศบาลในก.กลาง คือ ก.อบต. และ ก.ท. จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 4 ตุลาคม 2563 โดยคาดว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะจัดให้มีการเลือกตั้งระหว่างกันเองของปลัดอบต.และปลัดเทศบาล ในระดับจังหวัดๆ ละ 3 คน/ประเภท ประมาณกลางเดือนตุลาคมนี้ และให้ตัวแทนปลัดอบต. และปลัดเทศบาล แต่ละจังหวัดไปเลือกตั้งระหว่างกันเองในระดับประเทศประมาณปลายเดือนตุลาคม 2563

  สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ตลอด 4 ปีที่ผ่านมา มีประเด็นปัญหาหลายเรื่องที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขและได้สร้างความคับข้องใจแก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานเทศบาลจำนวนมาก อาทิ การที่มีคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช.ที่ 8/2560 ยึดอำนาจด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไปไว้ที่ส่วนกลาง ทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการสรรหาสายงานของผู้บริหารอย่างกว้างขวาง สร้างความเดือดร้อนและกระทบขวัญกำลังใจต่อข้าราชการส่วนท้องถิ่นเกือบทุกตำแหน่ง โดยไม่มีผู้แทน ก.กลาง ท่านใด ได้แสดงบทบาทเพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์และคุ้มครองสวัสดิภาพของข้าราชการส่วนท้องถิ่นในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด

  รวมถึงกรณีการมีมติให้เพิกถอนบัญชีการเข้าสอบรับราชการของ ก.อบต.จังหวัดแม่ฮ่องสอนจำนวน 8 แห่ง ทั้งที่ไม่สามารถตรวจสอบเหตุของการทุจริต กระทั่งสมาคมฯ ต้องเข้าไปช่วยเหลือและสามารถนำความเป็นธรรมกลับคืนให้กับพนักงานส่วนตำบลจำนวนกว่า 500 คนที่ได้รับผลกระทบตามมติดังกล่าว

  หรือการสรรหาข้าราชการส่วนท้องถิ่นสายงานผู้บริหารทั้ง 2 ครั้ง คือ ในปี 2561 และปี 2563 มีประเด็นปัญหาข้อร้องเรียนจำนวนมาก แต่เรายังมิได้เห็นบทบาทของผู้แทน ก.กลางท่านใด เข้ามาช่วยเหลือดูแลให้ความเป็นธรรมกับผู้รับการสรรหาแต่อย่างใด หรือปัญหาการเทียบโอนตำแหน่งระหว่างข้าราชการส่วนท้องถิ่นกับข้าราชการตามกฎหมายอื่น ที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศคัดค้าน หรือประเด็นปัญหาการปรับโครงสร้าง อบต.และเทศบาล เป็นประเภทสามัญ สามัญสูง และประเภทพิเศษ ที่มิได้เกิดจากการเรียกร้องของข้าราชการส่วนท้องถิ่น เช่นเดียวกับการเปลี่ยนระบบซีพีเป็นระบบแท่ง ที่สร้างปัญหาให้กับข้าราชการส่วนท้องถิ่นอย่างกว้างขวาง การปรับโครงสร้าง อบต.และเทศบาลในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกัน เรามองไม่เห็นประโยชน์อันใดในการปรับโครงสร้างในครั้งนี้ นอกจากเพิ่มปัญหาในกับอบต.และเทศบาลมากยิ่งขึ้น เป็นต้น

  จากปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นพวกเรารู้สึกเคว้งคว้างว้าเหว่เพราะไม่เห็นบทบาทของผู้แทนใน ก.กลางท่านใด ที่จะยืนอยู่เคียงข้างต่อสู้ร่วมกับข้าราชการส่วนท้องถิ่นในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังนั้น สมาคมฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่สมาคมฯ จะได้คัดเลือกตัวแทนของสมาคมฯ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ มีอุดมการณ์ มีความเสียสละ และมีผลงานในการต่อสู้กับความอยุติธรรม ยืนหยัดเคียงข้างกับข้าราชการส่วนท้องถิ่นมาทุกตำแหน่ง ทุกประเภท ทุกสังกัด เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาของทุกคน เข้ารับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล และกรรมการกลางพนักงานเทศบาลในเดือนตุลาคมนี้

  โดยคณะกรรมการสมาคมฯ มีมติร่วมกันว่าเพื่อให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศได้มีที่พึ่ง ในการเป็นปากเป็นเสียงให้กับทุกคน ในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลและคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล จึงได้ขอร้องให้นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง นายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย และปัจจุบันดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ได้เป็นตัวแทนของปลัดเทศบาลทั่วประเทศสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการกลางพนักงานเทศบาล

   และนายสุเทพ หนูรอด กรรมการและโฆษกสมาคมฯ ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เป็นตัวแทนของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทั่วประเทศสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล ซึ่งทั้งสองท่านมีคุณสมบัติดังที่กล่าวมาข้างต้น และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาของข้าราชการส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ มีจุดยืนที่มั่นคงเพื่อประโยชน์โดยรวมของทุกคนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  แต่เนื่องจาก นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง นายกสมาคมฯ ได้เคยสมัครเข้ารับการเลือกตั้งแล้วถึง 3 ครั้งในฐานะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลรวม 2 ครั้ง และครั้งล่าสุดเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมาในฐานะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล โดยได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนปลัดเทศบาล แต่ขาดไปเพียง 1 คะแนนเท่านั้น  ได้ประกาศไปก่อนหน้านี้ว่าจะขอวางมือไม่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกตั้งในตำแหน่งกรรมการกลางพนักงานเทศบาลอีก ดังนั้นในโอกาสนี้คณะกรรมการสมาคมฯ นำโดยสิบเอกเจตนิพัทธ์ จริยา อุปนายกสมาคมคนที่ 1 และนายชูศักดิ์ คำล้น อุปนายกสมาคมคนที่ 2 จึงได้นำคณะกรรมการสมาคมฯ ในนามของข้าราชการส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ได้ร้องขอให้ นายกสมาคมฯ ได้เห็นแก่เพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศที่ยังไร้ที่พึ่งพา ที่จะนำพาพวกเราแก้ปัญหาต่างๆ ให้ลุล่วงได้ ได้เสียสละความสุขส่วนตัวเข้ารับการเลือกตั้งในครั้งนี้อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งท่านไม่ได้ผิดคำพูดที่เอ่ยไว้ก่อนหน้านี้แต่ประการใด เพราะท่านมิได้มีความประสงค์ที่จะสมัครเข้ารับการเลือกตั้งอีก แต่เป็นการร้องขอของพวกเราทุกคนที่ต้องการให้ท่านเป็นผู้นำในการผลักดันแก้ปัญหาด้านการบริหารงานบุคคลให้กับคนท้องถิ่นทั่วประเทศ ตั้งแต่ปัญหาของปลัดท้องถิ่นลงไปถึงพนักงานจ้างทุกคน

  สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย จึงเรียนมายังเพื่อนปลัดเทศบาลและเพื่อนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทั่วประเทศ รวมทั้งเพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่นทุกตำแหน่ง ทุกระดับ ตลอดไปจนถึงลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างทุกคน หากท่านมีความเห็นพ้องด้วยกับคณะกรรมการสมาคมฯ ที่มีมติดังกล่าวข้างต้น สมาคมฯ จึงใคร่ขอให้พวกเราทุกคนช่วยกันสนับสนุน นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง นายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย และนายสุเทพ หนูรอด กรรมการและโฆษกสมาคมฯ ในทุกวิถีทางที่พวกเราสามารถจะทำได้ เพื่อให้ประสบผลสำเร็จในการเข้าไปเป็นตัวแทนของพวกเราทุกคนใน ก.อบต.และก.เทศบาล

 

 

 

 

 

 

 

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ปิดฉาก “ท่าโขลงเกมส์ 2024” สะท้อนความยิ่งใหญ่กีฬานักเรียนท้องถิ่น

ปิดฉาก “ท่าโขลงเกมส์ 2024” สะท้อนความยิ่งใหญ่กีฬานักเรียนท้องถิ่น

การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเท…

schedule
เปิดฉาก ท่าโขลงเกมส์ 2024 กีฬานักเรียน อปท. ครั้งที่ 38 สุดยิ่งใหญ่!

เปิดฉาก ท่าโขลงเกมส์ 2024 กีฬานักเรียน อปท. ครั้งที่ 38 สุดยิ่งใหญ่!

การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่…

schedule
“ท่าโขลงเกมส์” จัดใหญ่! ยกระดับมาตรฐานกีฬานักเรียน อปท.

“ท่าโขลงเกมส์” จัดใหญ่! ยกระดับมาตรฐานกีฬานักเรียน อปท.

เทศบาลเมืองท่าโขลง ประกาศความพร้อมจัดศึกกีฬานักเรียนองค…

schedule
“บิ๊กแจ๊ส” แจงเหตุลาออก! นายก อบจ.

“บิ๊กแจ๊ส” แจงเหตุลาออก! นายก อบจ.

“บิ๊กแจ๊ส” พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธาน…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]