close

หน้าแรก

menu
search

“สมศักดิ์ เทพสุทิน” ชงมติ กมธ.การปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา เข้า ครม.

schedule
share

แชร์

          เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (หลังใหม่) ทำเนียบรัฐบาล คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา (กมธ.) นำโดย พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธานคณะกรรมาธิการ กรรมาธิการ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมาธิการและอนุกรรมาธิการ พร้อมด้วยผู้แทนสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยม นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) เพื่อขอรับทราบแนวทางการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) โดยมีนายวิชัย ไชยมงคล ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี นายกิตติกร โล่ห์สุนทร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง นายอภัย เจริญมิตร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ ก.ก.ถ. และคณะผู้บริหาร ก.ก.ถ. ให้การต้อนรับ

          กมธ. ได้สรุปผลการพิจารณาศึกษาของ กมธ. ที่วุฒิสภาให้ความเห็นชอบและได้จัดส่งให้แก่คณะรัฐมนตรี (ครม.) แล้ว ได้แก่

1. เรื่อง การปฏิรูป อปท. รูปแบบทั่วไป ตามร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมาย อปท. พ.ศ. …. และร่างประมวลกฎหมาย อปท.

2. เรื่อง ปัญหาความซ้ำซ้อนในหน้าที่และอำนาจในการปฏิบัติงานระหว่าง อปท. รูปแบบทั่วไปด้วยกันเอง และ อปท. รูปแบบทั่วไปกับหน่วยงานของรัฐ

3. เรื่อง การมีส่วนร่วมของ อปท. และชุมชนในการบริหารจัดการทุนทางวัฒนธรรมชุมชนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น

4. เรื่อง การกำหนดตำแหน่งนิติกรใน อปท. รูปแบบทั่วไปทั่วประเทศ

5. เรื่อง การมีส่วนร่วมของ อปท. และประชาชน ในการจัดทำและจัดสรรงบประมาณที่คำนึงถึงความเสมอภาคระหว่างเพศและวัย

6. เรื่อง การมีส่วนร่วมของ อปท. และประชาชนในการเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนน

7. เรื่อง การจัดตั้งเทศบาลนครแม่สอดเป็น อปท. รูปแบบพิเศษ “นครแม่สอด”

8. เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่ อปท.

9. เรื่อง บทบาท อปท. กับการปฏิรูปการจัดการศึกษาท้องถิ่น

          รวมทั้งนำเสนอเรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณาศึกษา คือ

1. เรื่อง ความร่วมมือกันในการจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบสหการ และความร่วมมือในรูปแบบอื่น ๆ

2. เรื่อง โครงสร้างกรุงเทพมหานครตามแนวทางการกระจายอำนาจ

3. เรื่อง การจัดตั้งเทศบาลนครเกาะสมุยเป็น อปท. รูปแบบพิเศษ เมืองแห่งการท่องเที่ยว “นครสมุย”

4. เรื่อง ชุมชนท้องถิ่นกับการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อนำไปสู่เมืองน่าอยู่อัจฉริยะ Smart Local To Smart City

          ด้าน สมศักดิ์ เทพสุทิน ได้สรุปผลการดำเนินงานของ ก.ก.ถ. ในประเด็นสำคัญ ดังนี้

1. ความคืบหน้าการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (สอน.) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่ อบจ. รวมทั้งปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข

2. แนวทางและนโยบายการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ของรัฐบาล ซึ่ง ก.ก.ถ. จะดำเนินการต่อไป

3. การดำเนินการจัดทำและการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.

4. ความคืบหน้าในการดำเนินการตามรายงานการพิจารณาศึกษาของ กมธ. ซึ่งที่ประชุมวุฒิสภาให้ความเห็นชอบและได้ส่งให้ ครม. แล้ว

          นอกจากนี้ พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช ได้เสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 5 ประการสำคัญ คือ

1. ขอให้ ก.ก.ถ. พิจารณาและผลักดันเสนอร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อทป. ที่สำคัญ เช่น

          (1) ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมาย อปท. พ.ศ. …. และร่างประมวลกฎหมาย อปท.

          (2) ร่างแผนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (ฉบับที่ 3) พ.ศ. …. และร่างแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (ฉบับที่ 3) พ.ศ. …. 

          (3) ร่างพระราชบัญญัติรายได้ อปท. พ.ศ. ….

2. การจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ปัจจุบันกำหนดให้ส่วนกลางเป็นผู้จัดสอบแข่งขัน ดังนั้น เพื่อให้สามารถสรรหาบุคลากรได้ตามความต้องการของ อปท. ขอให้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องให้มีความเหมาะสม

3. ขอให้พิจารณาและผลักดันการยกฐานะ อปท. ที่มีความพร้อมเป็น อปท. รูปแบบพิเศษ ซึ่งจะทำให้ อปท. มีความเข้มแข็ง รวมถึงมีรายได้เพิ่มขึ้น

4. ขอให้ส่งเสริมและผลักดันให้ อปท. ดำเนินการตามแนวคิดการขับเคลื่อนและการพัฒนานวัตกรรม “ท้องถิ่นดิจิทัล”

5. ขอให้พิจารณาแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ให้เกิดความเหมาะสม รวมถึงพิจารณาชดเชยรายได้ให้แก่ อปท. ที่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีที่ดินตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

สส. หนุนแก้ พ.ร.บ. คืนอำนาจท้องถิ่นจัดสอบ ขรก.

สส. หนุนแก้ พ.ร.บ. คืนอำนาจท้องถิ่นจัดสอบ ขรก.

“พัฒนา สัพโส” สส. พรรคเพื่อไทย เสนอแก้ไขเพิ่มเติมร่าง พ…

schedule
ทม.ลพบุรี จับมือกรมอุทยานฯ แก้ปัญหาลิง

ทม.ลพบุรี จับมือกรมอุทยานฯ แก้ปัญหาลิง

กรมอุทยานฯ MOU ทม.ลพบุรี ไฟเขียวจัดระเบียบลิง บนพื้นที่…

schedule
กรมอนามัย หนุน อปท. ควบคุมกิจการบริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

กรมอนามัย หนุน อปท. ควบคุมกิจการบริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

กรมอนามัย สธ. สนับสนุน อปท. และ กทม. ออกข้อบัญญัติ/เทศบ…

schedule
“LAMPHUN LEARNING CITY” ส่งเสริมการเรียนรู้ท้องถิ่น ลดช่องว่างการศึกษา

“LAMPHUN LEARNING CITY” ส่งเสริมการเรียนรู้ท้องถิ่น ลดช่องว่างการศึกษา

ทม.ลำพูน เปิดตัว “โครงการลำพูนเมืองแห่งประวัติศาสตร์และ…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]