close

หน้าแรก

menu
search

สพฉ. เข้าพบ รมช.มหาดไทย ผลักดันแผนจัดตั้งศูนย์สั่งการการแพทย์ฉุกเฉินใน อปท.ขนาดใหญ่

schedule
share

แชร์

  เลขาธิการ สพฉ. เข้าพบ รมช.มหาดไทย เร่งรัดการผลักดันแผนการจัดตั้งศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินอปท.ขนาดใหญ่

  เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2563 เรืออากาศเอกนายแพทย์ อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) พร้อมคณะ เข้าพบนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (รมช.มท.)​ เพื่อหารือและให้เร่งรัดการผลักดันแผนงานการจัดตั้งศูนย์สั่งการการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองท้องถิ่นขนาดใหญ่ เพื่อรองรับและให้บริการประชาชนในท้องถิ่นเมื่อเจ็บป่วยฉุกเฉิน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ให้สามารถเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

  เรืออากาศเอกนายแพทย์ อัจฉริยะ เปิดเผยว่า ปัจจุบัน องค์กรส่วนปกครองท้องถิ่นขนาดใหญ่ อย่าง กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ต่างมีความพร้อมในการจัดตั้งเป็นศูนย์สั่งการการแพทย์ฉุกเฉินได้ โดยแผนงานดังกล่าวเป็นไปตามมติคณะกรรมการกระจายอำนาจเมื่อเดือนพฤษภาคม 2562 ซึ่งมีมติให้มีการจัดตั้งศูนย์สั่งการการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อรองรับและให้บริการประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งมีประโยชน์สำคัญคือการช่วยรักษาชีวิตคนจากเหตุฉุกเฉินต่างๆ ไว้ได้ สำหรับการมาหารือร่วมในวันนี้ เนื่องด้วยเมื่อครั้งที่ นายนิพนธ์ รมช.มท. เคยดำรงตำแหน่งนายก อบจ.สงขลา ได้มีการจัดตั้งศูนย์สั่งการการแพทย์ฉุกเฉิน ของอบจ.สงขลา ซึ่งเป็นศูนย์ฯที่มีความพร้อมในการช่วยเหลือชีวิตพี่น้องประชาชน ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงต่อสังคมโดยรวม พร้อมทั้ง มีความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ของท้องถิ่นเป็นอย่างดี

  ทั้งนี้ รมช.มท. ได้ประสานความร่วมมือไปยัง อบจ.ชลบุรี และ อบจ.ปัตตานี ให้เร่งดำเนินการในเรื่องนี้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ซึ่งหลังจากนี้จะช่วยเร่งดำเนินการในของ อบจ.อื่นต่อไป

  สำหรับ สพฉ. เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2552 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2551 โดยยกฐานะมาจากศูนย์นเรนทร และจัดตั้งเป็นสถาบันขึ้นมาโดยมีจุดประสงค์เพื่อลดจำนวนการตาย การทุกข์ทรมาน และการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าในการดูแลรักษาผู้ป่วย การลำเลียงเคลื่อนย้ายไม่ถูกวิธี  รวมถึงการนำส่งสถานพยาบาลที่ไม่เหมาะสม  โดยการจัดระบบรับแจ้งเหตุที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงง่าย มีการดำเนินงานที่อาศัยความรู้ความเข้าใจในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน  การมีส่วนร่วมกันของคนในท้องถิ่น ภายใต้มาตรฐานทางการแพทย์ เพื่อให้การปฏิบัติการฉุกเฉินถูกวิธี ทันท่วงที สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินไม่ให้สูญเสียชีวิต และลดความพิการลงได้

  กระทรวงสาธารณสุขมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการเกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉินให้เข้าถึงคนทุกกลุ่มในประเทศ จึงส่งเสริมสนับสนุนให้ อปท. เข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัดการเพื่อพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพ ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างเท่าเทียมและมีคุณภาพมาตรฐาน

  จากข้อมูลของ สพฉ. ในปี 2562 มี อปท. ที่ขึ้นทะเบียนในระบบการแพทย์ฉุกเฉินจำนวน 5,805 แห่ง หรือร้อยละ 73.93 ของ อปท.ทั้งหมด 7,852 แห่ง แต่มีการปฏิบัติงานจริงเพียง 3,710 แห่งหรือร้อยละ 52.52 ของ อปท. ที่ขึ้นทะเบียน เนื่องจากช่วงแรกมีการมีปัญหาจากการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ในปี 2560 คณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจฯ จึงมีมติเห็นชอบให้การแพทย์ฉุกเฉินเป็นอำนาจหน้าที่ของ อปท.โดยตรง  

  ปัจจุบัน อปท.ขนาดใหญ่ที่มีการบริหารการจัดการแพทย์ฉุกเฉินในระดับพื้นที่ที่เป็นรูปธรรมชัดเจนมีจำนวน 8 แห่ง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สงขลา อุบลราชธานี มหาสารคาม ลำพูน สระแก้ว พัทลุง และชุมพร

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

“ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow”ภายใต้โครงการบูรณาก…

schedule
บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

ปี 66 ปริมาณขยะมูลฝอยในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นกว่าร้อยละ …

schedule
ศาล รธน. เคาะ! ห้ามผู้บริหารท้องถิ่นลง สว. หากออกไม่ถึง 5 ปี

ศาล รธน. เคาะ! ห้ามผู้บริหารท้องถิ่นลง สว. หากออกไม่ถึง 5 ปี

ศาลรัฐธรรมนูญ ลงมติเอกฉันท์ ผู้สมัคร สว. ต้องไม่เคยเป็น…

schedule
ปลดล็อคระบบงบฯ ท้องถิ่น ทลาย 5 ด่าน เพิ่มประสิทธิภาพ “รัฐไทย”

ปลดล็อคระบบงบฯ ท้องถิ่น ทลาย 5 ด่าน เพิ่มประสิทธิภาพ “รัฐไทย”

สส.ก้าวไกล ฉายภาพเส้นทางภาษีเทียบเงิน 100 บาท ถึงมือท้อ…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]