close

หน้าแรก

menu
search

สถ.สั่งโรงรับจำนำ อปท.ขยายเวลาชำระ-ลดดอกเบี้ย / ไฟเขียว อปท.เบิกงบสนับสนุนบุคลากร-อุปกรณ์-จัดสถานที่สู้โควิด / จัดลงทะเบียนผู้ว่างงาน

schedule
share

แชร์

 วันที่ 27 มีนาคม 2563 นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) เปิดเผยผลการประชุมของ คณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้บริการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในสถานการณ์ภัยแล้งปี 2563 และการแพร่ระบาดของ COVID-19 รวมถึงการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยในช่วงเปิดภาคเรียน

  โดยให้โรงรับจำนำในสังกัด อปท. ทุกแห่ง ดำเนินมาตรการช่วยเหลือประชาชน ด้วยการผ่อนผันหรือยืดระยะเวลาในการชำระหนี้แก่ผู้จำนำที่ได้มาจำนำในห้วงเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2563 ให้ขยายเวลาไถ่ถอนทรัพย์รับจำนำไปอีกเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนนับจากวันครบกำหนดระยะเวลาตามกฎหมาย (สี่เดือนสามสิบวัน)

  ทั้งยังให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยสำหรับผู้ที่นำทรัพย์สินมาจำนำ ในระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2563 ดังนี้ (1) เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.125 ต่อเดือน (2) เงินต้นเกินกว่า 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อเดือน

  นอกจากนั้น อธิบดี สถ. ยังกล่าวเพิ่มเติมกรณีที่ ปลัดกระทรวงมหาดไทย มีหนังสือแจ้ง อปท. ทั่วประเทศว่า สามารถตั้งงบประมาณในการปรับปรุงสถานที่รองรับผู้ป่วยที่อาจเพิ่มจำนวนสูงขึ้น สามารถจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือในการตรวจโรค เครื่องช่วยในการหายใจและอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินงานได้ รวมทั้งสามารถเบิกค่าใช้จ่ายเป็นค่าป่วยการให้แก่ อปพร. ที่ทำหน้าที่คัดกรองกลุ่มเสี่ยงในชุมชน ไปจนถึงขอความร่วมมือ อปท. ดูแลพี่น้องประชาชนที่เดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาและมีภาวะว่างงาน ลงทะเบียนเพื่อการจ้างงานต่อไป

  แต่ทั้งนี้ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ของ อปท. ที่เกิดขึ้นในการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ อปท. จะต้องได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดให้รับผิดชอบ หรือร่วมดำเนินการกับหน่วยงานอื่นในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ สำหรับกรณีอื่น อปท. สามารถพิจารณาให้การสนับสนุนในลักษณะเงินอุดหนุน แก่หน่วยงาน/ส่วนราชการที่ปฏิบัติงานป้องกัน-ควบคุม COVID-19 ได้อีกด้วย

  ด้านการปรับปรุงสถานที่ราชการ เช่น โรงเรียน มหาวิทยาลัย หอประชุม ที่ยังไม่ได้ใช้งาน หรือสถานที่ราชการอื่นๆ เพื่อใช้เป็นสถานที่ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรค อปท. ก็สามารถตั้งงบประมาณในการปรับปรุงสถานที่ และจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้

  อธิบดี สถ. ย้ำว่า อาคารสถานที่ดังกล่าวต้องไม่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างหรือการตรวจรับงานหรือมีข้อพิพาท กรณีไม่สามารถใช้สถานที่ราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ อาจดำเนินการเช่าสถานที่เอกชน

  ด้านมาตรการที่ออกมาก่อนหน้านี้ ได้แก่ กรณีผู้บริหารท้องถิ่นสั่งใช้ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)ในการค้นหา ติดตาม และคัดกรองว่ามีคนในหมู่บ้านที่เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยง เข้ามาพักอาศัยในหมู่บ้าน/ชุมชน ใน อปท. รวมทั้งการเฝ้าระวังบุคคลเข้าออกหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อป้องกัน COVID-19 อปท. ยังสามารถเบิกค่าใช้จ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไปเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่เจ้าหน้าที่ได้

  ในส่วนของการดูแลป้องกันการแพร่ระบาดของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ให้ อปท. จัดหาวัสดุเครื่องแต่งกายให้กับคนงานเก็บขนขยะมูลฝอย เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย หรือผู้ที่ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น การพ่นยาฆ่าเชื้อ การทำความสะอาดตลาด เพื่อสวมใส่ในขณะปฏิบัติหน้าที่

 สำหรับประชาชนที่ว่างงานกลับสู่ภูมิลำเนาจากผลกระทบของการใช้มาตรป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ขอความร่วมมือจาก อปท. ทุกแห่ง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่มีความประสงค์จะทำงานในพื้นที่มาขึ้นทะเบียน เพื่อท้องถิ่นจะได้ประสานกับผู้ประกอบการ ผู้รับจ้างในพื้นที่ ให้จ้างงานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

แซงทางโค้ง! ลุงชาญปาดบิ๊กแจ๊ส นั่งเก้าอี้นายก อบจ.ปทุมฯ

แซงทางโค้ง! ลุงชาญปาดบิ๊กแจ๊ส นั่งเก้าอี้นายก อบจ.ปทุมฯ

เมืองปทุมฯ ระอุ หลัง “ชาญ พวงเพ็ชร” ล้ม “บิ๊กแจ๊ส – พล.…

schedule
ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

“ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow”ภายใต้โครงการบูรณาก…

schedule
บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

ปี 66 ปริมาณขยะมูลฝอยในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นกว่าร้อยละ …

schedule
ศาล รธน. เคาะ! ห้ามผู้บริหารท้องถิ่นลง สว. หากออกไม่ถึง 5 ปี

ศาล รธน. เคาะ! ห้ามผู้บริหารท้องถิ่นลง สว. หากออกไม่ถึง 5 ปี

ศาลรัฐธรรมนูญ ลงมติเอกฉันท์ ผู้สมัคร สว. ต้องไม่เคยเป็น…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]