close

หน้าแรก

menu
search

สถ.สั่งโรงรับจำนำ อปท.ขยายเวลาชำระ-ลดดอกเบี้ย / ไฟเขียว อปท.เบิกงบสนับสนุนบุคลากร-อุปกรณ์-จัดสถานที่สู้โควิด / จัดลงทะเบียนผู้ว่างงาน

schedule
share

แชร์

 วันที่ 27 มีนาคม 2563 นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) เปิดเผยผลการประชุมของ คณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้บริการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในสถานการณ์ภัยแล้งปี 2563 และการแพร่ระบาดของ COVID-19 รวมถึงการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยในช่วงเปิดภาคเรียน

  โดยให้โรงรับจำนำในสังกัด อปท. ทุกแห่ง ดำเนินมาตรการช่วยเหลือประชาชน ด้วยการผ่อนผันหรือยืดระยะเวลาในการชำระหนี้แก่ผู้จำนำที่ได้มาจำนำในห้วงเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2563 ให้ขยายเวลาไถ่ถอนทรัพย์รับจำนำไปอีกเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนนับจากวันครบกำหนดระยะเวลาตามกฎหมาย (สี่เดือนสามสิบวัน)

  ทั้งยังให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยสำหรับผู้ที่นำทรัพย์สินมาจำนำ ในระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2563 ดังนี้ (1) เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.125 ต่อเดือน (2) เงินต้นเกินกว่า 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อเดือน

  นอกจากนั้น อธิบดี สถ. ยังกล่าวเพิ่มเติมกรณีที่ ปลัดกระทรวงมหาดไทย มีหนังสือแจ้ง อปท. ทั่วประเทศว่า สามารถตั้งงบประมาณในการปรับปรุงสถานที่รองรับผู้ป่วยที่อาจเพิ่มจำนวนสูงขึ้น สามารถจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือในการตรวจโรค เครื่องช่วยในการหายใจและอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินงานได้ รวมทั้งสามารถเบิกค่าใช้จ่ายเป็นค่าป่วยการให้แก่ อปพร. ที่ทำหน้าที่คัดกรองกลุ่มเสี่ยงในชุมชน ไปจนถึงขอความร่วมมือ อปท. ดูแลพี่น้องประชาชนที่เดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาและมีภาวะว่างงาน ลงทะเบียนเพื่อการจ้างงานต่อไป

  แต่ทั้งนี้ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ของ อปท. ที่เกิดขึ้นในการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ อปท. จะต้องได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดให้รับผิดชอบ หรือร่วมดำเนินการกับหน่วยงานอื่นในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ สำหรับกรณีอื่น อปท. สามารถพิจารณาให้การสนับสนุนในลักษณะเงินอุดหนุน แก่หน่วยงาน/ส่วนราชการที่ปฏิบัติงานป้องกัน-ควบคุม COVID-19 ได้อีกด้วย

  ด้านการปรับปรุงสถานที่ราชการ เช่น โรงเรียน มหาวิทยาลัย หอประชุม ที่ยังไม่ได้ใช้งาน หรือสถานที่ราชการอื่นๆ เพื่อใช้เป็นสถานที่ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรค อปท. ก็สามารถตั้งงบประมาณในการปรับปรุงสถานที่ และจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้

  อธิบดี สถ. ย้ำว่า อาคารสถานที่ดังกล่าวต้องไม่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างหรือการตรวจรับงานหรือมีข้อพิพาท กรณีไม่สามารถใช้สถานที่ราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ อาจดำเนินการเช่าสถานที่เอกชน

  ด้านมาตรการที่ออกมาก่อนหน้านี้ ได้แก่ กรณีผู้บริหารท้องถิ่นสั่งใช้ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)ในการค้นหา ติดตาม และคัดกรองว่ามีคนในหมู่บ้านที่เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยง เข้ามาพักอาศัยในหมู่บ้าน/ชุมชน ใน อปท. รวมทั้งการเฝ้าระวังบุคคลเข้าออกหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อป้องกัน COVID-19 อปท. ยังสามารถเบิกค่าใช้จ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไปเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่เจ้าหน้าที่ได้

  ในส่วนของการดูแลป้องกันการแพร่ระบาดของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ให้ อปท. จัดหาวัสดุเครื่องแต่งกายให้กับคนงานเก็บขนขยะมูลฝอย เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย หรือผู้ที่ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น การพ่นยาฆ่าเชื้อ การทำความสะอาดตลาด เพื่อสวมใส่ในขณะปฏิบัติหน้าที่

 สำหรับประชาชนที่ว่างงานกลับสู่ภูมิลำเนาจากผลกระทบของการใช้มาตรป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ขอความร่วมมือจาก อปท. ทุกแห่ง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่มีความประสงค์จะทำงานในพื้นที่มาขึ้นทะเบียน เพื่อท้องถิ่นจะได้ประสานกับผู้ประกอบการ ผู้รับจ้างในพื้นที่ ให้จ้างงานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

สส. หนุนแก้ พ.ร.บ. คืนอำนาจท้องถิ่นจัดสอบ ขรก.

สส. หนุนแก้ พ.ร.บ. คืนอำนาจท้องถิ่นจัดสอบ ขรก.

“พัฒนา สัพโส” สส. พรรคเพื่อไทย เสนอแก้ไขเพิ่มเติมร่าง พ…

schedule
ทม.ลพบุรี จับมือกรมอุทยานฯ แก้ปัญหาลิง

ทม.ลพบุรี จับมือกรมอุทยานฯ แก้ปัญหาลิง

กรมอุทยานฯ MOU ทม.ลพบุรี ไฟเขียวจัดระเบียบลิง บนพื้นที่…

schedule
กรมอนามัย หนุน อปท. ควบคุมกิจการบริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

กรมอนามัย หนุน อปท. ควบคุมกิจการบริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

กรมอนามัย สธ. สนับสนุน อปท. และ กทม. ออกข้อบัญญัติ/เทศบ…

schedule
“LAMPHUN LEARNING CITY” ส่งเสริมการเรียนรู้ท้องถิ่น ลดช่องว่างการศึกษา

“LAMPHUN LEARNING CITY” ส่งเสริมการเรียนรู้ท้องถิ่น ลดช่องว่างการศึกษา

ทม.ลำพูน เปิดตัว “โครงการลำพูนเมืองแห่งประวัติศาสตร์และ…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]