close

หน้าแรก

menu
search

สถ.ปรับการเบิกจ่ายอบรมฯ อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เข้าอบรมไม่ครบไร้เหตุจำเป็น ต้องจ่ายคืนจังหวัด

schedule
share

แชร์

  กรณีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ได้รับแจ้งจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดว่า แนวทางการฝึกอบรมและการจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่ได้วางแนวทางไว้ ไม่มีความคล่องตัวและไม่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ สถ.จึงปรับปรุงแนวทางการดำเนินโครงการเพิ่มเติม 1. แนวทางการประมาณการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการฯ ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549

  2. แนวทางการจ่ายค่าตอบแทนอาสาบริบาลท้องถิ่น จากเดิมเมื่อคำนวณค่าตอบแทนเสร็จแล้ว ให้เสนอต่อปลัดเทศบาลหรือปลัด อบต. เพื่อรับรองเอกสาร เพื่อขอเบิกจ่ายเงิน ให้แก้ไขเป็น “เมื่อคำนวณเงินค่าตอบแทนเสร็จแล้ว ให้รายงานต่อปลัดเทศบาลหรือปลัด อบต. เพื่อรับรองเอกสารหลักฐานดังกล่าว และจัดทำเป็นหนังสือส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น” รวมทั้งระบุเพิ่มเติมให้แนบสำเนาเอกสารหลักฐานบัญชีการลงเวลาปฏิบัติหน้าที่มาพร้อมเอกสารการเบิกจ่ายเงินให้อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นด้วย

  3. กรณีผู้เข้ารับการการอบรมฯ ไม่ผ่านหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลางจำนวน 70 ชั่วโมง ทำให้ทางราชการเกิดความเสียหาย จำเป็นต้องเรียกเก็บค่าใช้จ่ายแก่ผู้เข้ารับการอบรม โดยมีหลักปฏิบัติคือ

    1) กรณีผู้เข้ารับการอบรมเข้ารับการฝึกอบรมครบตามระยะเวลาการฝึกอบรมที่จังหวัดกำหนด แต่ไม่ผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าว ให้จังหวัดพิจารณาคิดค่าใช้จ่ายแก่ผู้เข้าอบรมจำนวน 9,500 บาทต่อคน

    2) กรณีผู้เข้ารับการอบรมเข้ารับการฝึกอบรมไม่ครบตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการฝึกอบรมฯ ในช่วงวันและเวลาใดของจังหวัด ให้พิจารณาคิดค่าใช้จ่ายจากผู้เข้ารับการอบรมฯ ตามสัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงที่จ่ายไปแล้ว แก่ผู้เข้ารับการอบรมโดยไม่รวมค่าตอบแทนวิทยากร เพื่อคืนเงินค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่จังหวัด

    3) กรณีมีเหตุสุดวิสัยทำให้ผู้เข้ารับการอบรมไม่สามารถเข้ารับการอบรมฯ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนของจังหวัด เช่น ลาคลอดบุตร ป่วยจนไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้ หรือประสบอุบัติเหตุ โดยมีหลักฐานมาแสดงไม่ต้องเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้เข้าอบรม

    4) ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเหตุความจำเป็นอื่น ที่ไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ครบตามเวลาที่กำหนด เช่น ลาป่วย ลาสอบ และลากิจส่วนตัว และยินยอมเข้ารับการฝึกอบรมในโครงการเพิ่มเติม เพื่อให้ครบจำนวน ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจัดฝึกอบรมแก่บุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ ให้เบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมแก่บุคคลดังกล่าวให้อยู่ในกรอบค่าใช้จ่ายของผู้เข้ารับการอบรมเฉลี่ย 9,500 บาทต่อคน

  4. เร่งรัดการฝึกอบรมให้แล้วเสร็จภายใน ต.ค. 63 เพื่อให้อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นสามารถปฎิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้ภายใน พ.ย. 63 – ต.ค. 64 (ระยะเวลา 12 เดือน) หากไม่สามารถจัดฝึกอบรมให้แล้วเสร็จตามกำหนด ให้ขยายเวลาให้แล้วเสร็จภายใน พ.ย. 63 เพื่อให้อาสาสมัครสามารถทำหน้าที่ปฏิบัติช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงภายใน ธ.ค.63 – พ.ย. 64 (ระยะเวลา 12 เดือน) 5. กำหนดให้คณะทำงานจัดทำ Care Plan แผนการดูแลรายบุคคล โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ QR Code ตามเอกสารแนบ

  

 

 

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ชี้เป้า! มหาสงกรานต์ท้องถิ่น ชูเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใคร

ชี้เป้า! มหาสงกรานต์ท้องถิ่น ชูเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใคร

  เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 เพิ่มความพิเศษด้วยการเฉลิ…

schedule
เปิดตัว! โครงการ “1 ตำบล 1 ทนายความ” นำร่องอบต. 14 แห่ง

เปิดตัว! โครงการ “1 ตำบล 1 ทนายความ” นำร่องอบต. 14 แห่ง

สมาคม อบต. แห่งประเทศไทย จับมือ สภาทนายความฯ เปิดตัว “โ…

schedule
สร้างกรุงเทพฯ สู่ Learning City เรียนรู้ทุกที่ ทุกเวลา

สร้างกรุงเทพฯ สู่ Learning City เรียนรู้ทุกที่ ทุกเวลา

กทม. เปิดวิสัยทัศน์ตอบโจทย์การเรียนรู้ทุกมิติ สร้างกรุง…

schedule
หนุนท้องถิ่นป้องกัน – คุมไฟป่า นำร่อง 19 อปท. จังหวัดเชียงใหม่

หนุนท้องถิ่นป้องกัน – คุมไฟป่า นำร่อง 19 อปท. จังหวัดเชียงใหม่

ราชกิจจาฯ ออกประกาศ ก.ก.ถ. ด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]