close

หน้าแรก

menu
search

สถ.ซักซ้อม “ท้องถิ่น” ใช้จ่ายงบฯ ต้านโควิด-19 รับการระบาดระลอกใหม่

schedule
share

แชร์

  วันที่ 29 ธันวาคม 2563 นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4044 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ในพื้นที่หลายจังหวัด รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หลายแห่งได้สอบถามแนวทางการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อดำเนินการในเรื่องดังกล่าว

                กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงขอซักซ้อมแนวทางดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกัน และควบคุมโรคดังกล่าว เพื่อให้ทุก อปท.ดำเนินการได้อย่างถูกต้องถามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทางเดียวกัน

  1. ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ถูกกักกัน เช่น ผู้เข้าข่ายติดเชื้อซึ่งได้รับการคัดกรองจากจังหวัดผู้ที่ต้องเฝ้าระวังและสังเกตอาการ และผู้ที่อยู่ในสถานที่กักกันรวม ให้ อปท.ถือปฏิบัติตาม

  - หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1552 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการควบคุมเพื่อสังเกตอาการของผู้เดินทางกลับจากประเทศที่เป็นเขตโรคติดต่อหรือเป็นพื้นที่ระบาดต่อเนื่อง กรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

  - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1992 ลงวันที่ 1 เมษายน 2563 เรื่อง แนวทางการจัดหาอาหารในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

  2. ค่าใช้จ่ายสำหรับสถานที่กักกัน/ควบคุม เช่น ค่าทำความสะอาดฆ่าเชื้อสถานที่พักของผู้ป่วย/สถานที่สาธารณะ ค่าปรับปรุงสถานที่ราชการ หรือค่าเช่าสถานที่เอกชน เพื่อเป็นสถานที่ป้องกันและควบคุมโรค และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสถานที่ควบคุมให้ อปท. ถือปฏิบัติตาม

  - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1552 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการควบคุมเพื่อสังเกตอาการของผู้เดินทางกลับจากประเทศที่เป็นเขตโรคติดต่อหรือเป็นพื้นที่ระบาดต่อเนื่อง กรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   

  - หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1841 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563 เรื่อง การสนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้ผลกระทบจากมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัส โคโร นา 2019 หรือโรคโควิด 19 

  - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1842 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางในการดำเนินการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและการรักษาพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19  

  3. ค่าใช้จ่ายสำหรับเจ้าหน้าที่ เช่น ค่าป่วยการชดเชยการงานของ อปพร. ค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสถานที่ควบคุม ค่าครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ค่ายา/เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา วัสดุปกรณ์ที่ใช้สำหรับปฎิบัติหน้าที่ เครื่องแต่งกายวัสดุอื่นที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน ให้ อปท.ถือปฏิบัติตาม

  - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1727 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 

  - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1841 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563 เรื่อง การสนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้ผลกระทบจากมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัส โคโร นา 2019 

  - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1004 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เรื่อง การดำเนินการกรณีการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรืออุปกรณ์การแพทย์ หรือการจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกันควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

  - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1992 ลงวันที่ 1 เมษายน 2563  เรื่อง แนวทางการจัดหาอาหารในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

  4. ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เช่น ค่าจ้างแรงงาน ค่าจ้างเหมาบริการ การช่วยเหลือประชาชนด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้ อปท. ถือปฏิบัติตาม

  - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1841 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563 เรื่อง การสนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้ผลกระทบจากมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัส โคโร นา 2019

  - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2715 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

  5. การใช้เงินสะสมในการดำเนินการควบคุมเพื่อสังเกตอาการของผู้เดินทางกลับจากประเทศที่เป็นเขตโรคติดต่อหรือพื้นที่ระบาดต่อเนื่อง และการดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและระงับโรคติดต่อกรณีโรค โควิด-19 ให้ อปท. ถือปฏิบัติตาม

  - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1608 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 เรื่อง ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมในการควบคุมเพื่อสังเกตอาการของผู้เดินทางกลับจากประเทศที่เป็นเขตโรคติดต่อหรือเป็นพื้นที่ระบาดต่อเนื่อง กรณีโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019

  6. กรณี อปท.ใดมีความจำเป็นต้องช่วยเหลือประชาชนนอกเหนือจากหลักเกณฑ์การช่วยเหลือ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้ขอทำความตกลงกับปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยให้ อปท.ขอความเห็นชอบก่อนการให้ความช่วยเหลือตาม

  - คำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 956/2563 เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ปิดฉาก “ท่าโขลงเกมส์ 2024” สะท้อนความยิ่งใหญ่กีฬานักเรียนท้องถิ่น

ปิดฉาก “ท่าโขลงเกมส์ 2024” สะท้อนความยิ่งใหญ่กีฬานักเรียนท้องถิ่น

การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเท…

schedule
เปิดฉาก ท่าโขลงเกมส์ 2024 กีฬานักเรียน อปท. ครั้งที่ 38 สุดยิ่งใหญ่!

เปิดฉาก ท่าโขลงเกมส์ 2024 กีฬานักเรียน อปท. ครั้งที่ 38 สุดยิ่งใหญ่!

การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่…

schedule
“ท่าโขลงเกมส์” จัดใหญ่! ยกระดับมาตรฐานกีฬานักเรียน อปท.

“ท่าโขลงเกมส์” จัดใหญ่! ยกระดับมาตรฐานกีฬานักเรียน อปท.

เทศบาลเมืองท่าโขลง ประกาศความพร้อมจัดศึกกีฬานักเรียนองค…

schedule
“บิ๊กแจ๊ส” แจงเหตุลาออก! นายก อบจ.

“บิ๊กแจ๊ส” แจงเหตุลาออก! นายก อบจ.

“บิ๊กแจ๊ส” พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธาน…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]