close

หน้าแรก

menu
search

สถ.จับมืออปท.ลุยโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น

schedule
share

แชร์

          กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) ร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) 5 มิติ ทั่วประเทศสร้างความมั่นคงทางอาหาร สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ

 

          นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า สถ. ได้ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS)  เนื่องจากสถานการณ์โลกในปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศอย่างรวดเร็ว กระทบต่อความมั่นคงด้านอาหาร กระทบต่อกำลังการผลิตอาหารทั่วโลกลดลง ทำให้ราคาอาหารแพงเพิ่มขึ้น จึงขอความร่วมมือองค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กไทยได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัย มีสุขภาพแข็งแรง เติบโตสมวัย ส่งผลต่อพัฒนาการการเรียนรู้ที่ดี เติบโตเป็นพลเมืองคุณภาพ โดยผนึกกำลังร่วมกันดำเนินโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (ปลูกผักรักษ์โลก)

 

          โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ เพื่อให้โรงเรียนซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ของเด็กได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ ให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงในการปลูกผักปลอดสารพิษในโรงเรียน โดยให้ปลูกผักที่กินและกินผักที่ปลูก มีเป้าหมายเพื่อให้เด็กไทยมีสุขภาวะที่ดีและได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ

 

สถ.จับมืออปท.ลุยโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น

 

          “ที่ผ่านมากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS)  มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา โดยการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาใน 5 มิติ ทั้งในด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการเกษตร เพื่อเสริมสร้างลักษณะนิสัยในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่นักเรียนในสังกัดให้มีทักษะในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ บนหลักการของความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน โดยมีความรู้และคุณธรรมกำกับเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิต ” อธิบดีสถ. กล่าว

 

          สำหรับขั้นตอนการดำเนินโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) ทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา ส่งเสริมให้สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด ปลูกพืชผักสวนครัวแบบปลอดสารพิษ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับนักเรียน นอกจากนั้นยังขอให้สถานศึกษาบูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ

 

สถ.จับมืออปท.ลุยโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น

 

          โดยจัดเป็นกิจกรรมเสริมในชั่วโมงเรียนในกลุ่มสาระการงานอาชีพ หรือสังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ตามความเหมาะสมและบริบทของสถานศึกษา โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้เรื่องอาหารปลอดภัย สร้างความตระหนักในเรื่องอาหารที่ปลอดภัยต่อการบริโภคและการเพาะปลูกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งยังขอให้สถานศึกษาได้จัดให้มีถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อให้ได้สารบำรุงดินในการบำรุงพืชผักที่ปลูกด้วย (โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ถือเป็นกลไกในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร 1. ปลูกผักที่กิน และกินผักที่ปลูก 2.ร่วมกันจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมในการจัดการขยะที่ต้นทาง ทำให้ได้สารบำรุงดินไว้ใช้บำรุงพืชผักที่ปลูก ทั้งยังช่วยสร้างรายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตอีกด้วย

 

          ทั้งหมดนี้เป็นตัวอย่างของการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ผ่านกลไกของท้องถิ่น ซึ่งกระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับองค์การสหประชาชาติ เมื่อเดือนมิถุนายน ปี 2565

 

สถ.จับมืออปท.ลุยโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น

 

สถ.จับมืออปท.ลุยโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

3 ท้องถิ่นสุดเจ๋ง ผุดไอเดียกระทงรักษ์โลก

3 ท้องถิ่นสุดเจ๋ง ผุดไอเดียกระทงรักษ์โลก

กทม. – สุโขทัย – พิจิตร ผุดไอเดียกระทงดิจิทัลคลองโอ่งอ่…

schedule
มท. ไฟเขียว! ให้อบต. กู้เงินทำกิจการสาธารณะได้

มท. ไฟเขียว! ให้อบต. กู้เงินทำกิจการสาธารณะได้

มท.1 ลงนามระเบียบ มท. ว่าด้วยทุนส่งเสริมกิจการ อบต. ให้…

schedule
“ปากเกร็ด” หนุน Soft Power จัดงานลอยกระทงสุดยิ่งใหญ่ ปี 66

“ปากเกร็ด” หนุน Soft Power จัดงานลอยกระทงสุดยิ่งใหญ่ ปี 66

ปากเกร็ด จัดแถลงข่าวประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ชวนแต่…

schedule
ประชุมใหญ่เทศบาลทั่วประเทศ ชี้ปัญหาท้องถิ่น รอรัฐบาลใหม่

ประชุมใหญ่เทศบาลทั่วประเทศ ชี้ปัญหาท้องถิ่น รอรัฐบาลใหม่

สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยจัดการประชุมและสัมมนาทา…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]