close

หน้าแรก

menu
search

สตง.มาอีกแล้ว ระบุ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) งบ 232.71 ล้าน ของโรงเรียนสังกัด อปท. มีความเสี่ยง ใช้งบแผ่นดินไม่คุ้มค่า

schedule
share

แชร์

       รายงานข่าวจาก บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดเผยว่า ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ (Distance learning information technology) หรือ DLIT ให้กับโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ 2560 และ 2561 รวมจำนวน 1,996 แห่ง วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 232.71 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพนั้น

       ทั้งนี้ จากการตรวจสอบเอกสาร สัมภาษณ์ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และซุ่มสังเกตการณ์โรงเรียนสังกัด อปท. ที่ได้รับจัดสรรอุปกรณ์ ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก โทรทัศน์ (LED TV) และชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร พบว่าการใช้อุปกรณ์ดังกล่าวไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และมีความเสี่ยงต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินไม่คุ้มค่า

       สำหรับสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหา ดังกล่าว เนื่องจากการขาดการเตรียมความพร้อมก่อนขอรับการจัดสรรงบประมาณและการติดตามประเมินผลหลังดำเนินโครงการ เช่น การจัดอบรมให้ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาล่าช้า การสำรวจข้อมูลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบอินเทอร์เน็ต) ของโรงเรียนสังกัด อปท.และการติดตามผลการดำเนินงานขาดความต่อเนื่อง

       จากผลการตรวจสอบข้างต้น สตง.ได้มีข้อเสนอแนะให้อธิบดี สถ.พิจารณาดำเนินการเพื่อให้การดำเนินโครงการเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เช่น สั่งการให้ อปท.ที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยสำรวจสภาพปัญหาด้านคุณภาพการศึกษา เช่น ปัญหาขาดแคลนครูหรือครูสอน ไม่ตรงสาขาวิชา รวมถึงความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา

       ขณะเดียวกัน ให้ประสานหน่วยงานที่มีความสามารถในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล อาทิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อขอความร่วมมือในการบูรณาการ นิเทศ ติดตาม ให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือสถานศึกษาในสังกัด อปท.ในการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้ ยังกำชับผู้รับผิดชอบให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องโดยเคร่งครัด เพื่อให้มีข้อมูลประกอบการวางแผนการดำเนินโครงการหรือจัดสรรงบประมาณให้แก่ อปท.อย่างมีประสิทธิภาพ โดยล่าสุด สถ.ได้มีหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อให้แจ้ง อปท.ที่จัดการศึกษาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามข้อเสนอแนะของ สตง. แล้วรายงานผลการดำเนินการให้ สถ.เพื่อรายงานให้ สตง.ทราบ และใช้เป็นข้อมูลในการบริหารและพัฒนาการศึกษาของ อปท.ให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

“ชาดา” ย้ำท้องถิ่นสามัคคีกันไว้ หลังเยือนขอนแก่นเปิดงานสัมมนาวิชาการฯ

“ชาดา” ย้ำท้องถิ่นสามัคคีกันไว้ หลังเยือนขอนแก่นเปิดงานสัมมนาวิชาการฯ

“ชาดา ไทยเศรษฐ์” รมช.มท. เปิดงานสัมมนาวิชาการ “ทิศทางอง…

schedule
Kick off 7,000 ท้องถิ่น โหลดแอป OCPB Connect ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภค

Kick off 7,000 ท้องถิ่น โหลดแอป OCPB Connect ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภค

“พวงเพ็ชร” Kick off 7,000 เทศบาล อบต โหลดแอป OCPB Conne…

schedule
จ่อตั้ง 3 หน่วยงานใหม่ เปลี่ยนชื่อ สถ. เป็น “กรมท้องถิ่น”

จ่อตั้ง 3 หน่วยงานใหม่ เปลี่ยนชื่อ สถ. เป็น “กรมท้องถิ่น”

มท.1 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวง…

schedule
3 ท้องถิ่นสุดเจ๋ง ผุดไอเดียกระทงรักษ์โลก

3 ท้องถิ่นสุดเจ๋ง ผุดไอเดียกระทงรักษ์โลก

กทม. – สุโขทัย – พิจิตร ผุดไอเดียกระทงดิจิทัลคลองโอ่งอ่…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]