close

หน้าแรก

menu
search

สขท. ร้อง กมธ. การกระจายอำนาจฯ แก้หนามกันซีน อปท.

schedule
share

แชร์

          เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง นายกสมาคมข้าราชการท้องถิ่นแห่งประเทศไทย (สขท.) พร้อมตัวแทนคณะกรรมการ สขท. ได้ยื่นหนังสือต่อ นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช ประธานคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ สภาผู้แทนราษฎร (สส.) เพื่อร้องขอให้พิจารณาตั้งคณะอนุกรรมการศึกษากฎหมายและระเบียบที่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อนำไปสู่การยกเลิก หรือปรับปรุง หรือแก้ไข

          นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง นายก สขท. เปิดเผยว่า ท่านประธานฯ ได้ขอบคุณและแจ้งว่า อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการฯ เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ รายละเอียดต่าง ๆ ได้สรุปมาจากการจัดประชุมสัมมนาตัวแทนข้าราชการส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเมื่อวันที่ 1 – 2 กรกฎาคม และ 15 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

          ด้วย สขท. ได้จัดประชุมสัมมนาผู้แทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่นในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ทั่วประเทศขึ้นเมื่อวันที่ 1 – 2 และวันที่ 15 กรกฎาคม 2566 เพื่อรวบรวมปัญหาอุปสรรคจากการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือระเบียบกระทรวงมหาดไทย (มท.) ของ อปท. ซึ่งไม่สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพการณ์ที่ดำรงอยู่ในปัจจุบัน และสมควรที่จะมีการพิจารณาให้มีการยกเลิก แก้ไข หรือปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพที่แท้จริง โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มประกอบด้วย

          1.ประเด็นปัญหาอุปสรรคและความต้องการให้แก้ไข พ.ร.บ. จัดตั้งอบจ./เทศบาล/อบต.

          2.ประเด็นปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของ อปท. ที่สมควรให้มีการยกเลิก หรือปรับปรุง หรือแก้ไข

          3.ประเด็นปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติตามระเบียบ มท. ที่สมควรยกเลิก หรือปรับปรุงหรือแก้ไข

          4.ประเด็นปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนห้องถิ่น ที่สมควรให้มีการยกเลิก หรือปรับปรุง หรือแก้ไข

          ในการนี้ สขท. พิจารณาแล้วเห็นว่า เรื่องดังกล่าวเกินกำลังที่ สขท. จะสามารถดำเนินการได้และเห็นว่าเรื่องดังกล่าวอยู่ในภารกิจหน้าที่ของ กมธ. การกระจายอำนาจฯ ที่จะได้พิจารณาเสนอต่อรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขต่อไป สมาคมฯ จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์จากท่านได้โปรด พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษากฎหมายและระเบียบ มท. ที่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ อปท. ที่สมควรให้ยกเลิก หรือแก้ไข หรือปรับปรุง ตามที่ท่านจะเห็นสมควรต่อไป

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

สส. หนุนแก้ พ.ร.บ. คืนอำนาจท้องถิ่นจัดสอบ ขรก.

สส. หนุนแก้ พ.ร.บ. คืนอำนาจท้องถิ่นจัดสอบ ขรก.

“พัฒนา สัพโส” สส. พรรคเพื่อไทย เสนอแก้ไขเพิ่มเติมร่าง พ…

schedule
ทม.ลพบุรี จับมือกรมอุทยานฯ แก้ปัญหาลิง

ทม.ลพบุรี จับมือกรมอุทยานฯ แก้ปัญหาลิง

กรมอุทยานฯ MOU ทม.ลพบุรี ไฟเขียวจัดระเบียบลิง บนพื้นที่…

schedule
กรมอนามัย หนุน อปท. ควบคุมกิจการบริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

กรมอนามัย หนุน อปท. ควบคุมกิจการบริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

กรมอนามัย สธ. สนับสนุน อปท. และ กทม. ออกข้อบัญญัติ/เทศบ…

schedule
“LAMPHUN LEARNING CITY” ส่งเสริมการเรียนรู้ท้องถิ่น ลดช่องว่างการศึกษา

“LAMPHUN LEARNING CITY” ส่งเสริมการเรียนรู้ท้องถิ่น ลดช่องว่างการศึกษา

ทม.ลำพูน เปิดตัว “โครงการลำพูนเมืองแห่งประวัติศาสตร์และ…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]