close

หน้าแรก

menu
search

“ศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงวัยฯ” ทม.บึงยี่โถ หนึ่งความภูมิใจของคนท้องถิ่น

schedule
share

แชร์

          เทศบาลเมืองบึงยี่โถ จับมือคณะสังคมสงเคราะห์ฯ มธ. และเทศบาลเมืองยูกาวะระ ประเทศญี่ปุ่น เปิดตัว “ศูนย์สันทนาการและฟื้นฟูผู้สูงวัย” ภายใต้แนวคิด “STRONG MODEL”

 

          วันที่  24 สิงหาคม 2565 นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ จ.ปทุมธานี พร้อมด้วย ผศ.ดร. ณัฏฐพัชร สโรบล อาจารย์ประจำคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายคาฮิโร โมริตะ ผู้แทนจากองค์การความร่วมมือแห่งประเทศญี่ปุ่น (JICA)  นายโทชิยูกิ โอกุอิ ประธานองค์กร Nogezaka -Glocal  ร่วมเปิดงาน “Smart & Strong Opening Ceremony” ร่วมในพิธีเปิด ณ ศูนย์สันทนาการและฟื้นฟูผู้สูงอายุบึงยี่โถ ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ มากมาย ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้สูงอายุที่เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก

 

“ศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงวัยฯ” ทม.บึงยี่โถ หนึ่งความภูมิใจของคนท้องถิ่น

 

          สำหรับ “ศูนย์สันทนาการและฟื้นฟูผู้สูงอายุบึงยี่โถ” นั้น เทศบาลเมืองบึงยี่โถ และคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกันดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยได้รับทุนสนับสนุนจากองค์กรความร่วมมือแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency หรือ JICA) โดย JICA ได้มอบอำนาจให้องค์กร NOGEZAKA-GLOCAL และเทศบาลเมืองยูกาวะระ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในนามประเทศญี่ปุ่น และมีเทศบาลเมืองบึงยี่โถ จ.ปทุมธานี เป็นหน่วยงานหลักในนามประเทศไทยดำเนินโครงการบูรณาการการพัฒนาการจัดบริการสำหรับผู้สูงอายุในชุมชน ผ่านการสร้างเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินโครงการ 3 ปี ตั้งแต่ปี 2565-2568

 

          โดยมีความสำคัญในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ รูปแบบ ทักษะ และประสบการณ์ในการดำเนินงาน พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดบริการสำหรับผู้สูงอายุแบบบูรณาการในชุมชน และเพื่อพัฒนา ต่อยอด และดำเนินกิจกรรม ด้านบริการสำหรับผู้สูงอายุแบบบูรณาการในชุมชน ภายใต้แนวคิด STRONG MODEL ซึ่งได้รับรางวัลด้านนวัตกรรมผู้สูงอายุระดับอาเซียน ในสาขาความคิดริเริ่มจากชุมชน Healthy Aging Prize for Asean Innovation 2021 (HAPI Award)

 

“ศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงวัยฯ” ทม.บึงยี่โถ หนึ่งความภูมิใจของคนท้องถิ่น

 

          จุดเด่นของโครงการฯ คือการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ หรือที่เรียกว่า การบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วน ประกอบด้วย คณะทำงานหลัก คณะกรรมการบริหารจัดการโครงการ และทีมที่ปรึกษาจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย สถาบันพระปกเกล้า คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Osaka University, Tokyo City University และผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขาวิชาชีพ

 

          การจัดบริการสำหรับผู้สูงอายุที่ผ่านมาของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ เน้นที่การพัฒนา และถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ให้ผู้สูงอายุในกลุ่มมีศักยภาพเข้มแข็ง ควบคู่ไปกับการฟื้นฟูแบบองค์รวม เน้นการดูแลทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งผู้สูงอายุทั่วไป ผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยง กลุ่มภาวะพึ่งพิงและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ โดยมีทีมแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด นักจิตวิทยาคลินิก นักสังคมสงเคราะห์ นักบริบาลและอาสาสมัครที่ทุ่มเทกำลังในการดูแลผู้สูงอายุ

 

          โดยมีการวางรากฐานด้านการบริการภายในชุมชนอย่างหลากหลาย อาทิ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนทั้งสิ้น 3 แห่ง, ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุช่วงกลางวันหรือเดย์แคร์ 1 แห่ง ซึ่งมีมูลนิธิข้างเตียงเคียงกันทำหน้าที่ประสานงานส่งต่อ และมีศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบึงยี่โถ 1 แห่ง

 

“ศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงวัยฯ” ทม.บึงยี่โถ หนึ่งความภูมิใจของคนท้องถิ่น

 

          ด้านการบริการของศูนย์สันทนาการและฟื้นฟูผู้สูงอายุบึงยี่โถนั้น เน้นการดูแลผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย หรือมีปัญหาด้านความจำ ที่ต้องได้รับการดูแลตลอดเวลา โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 1. ผู้เข้ารับบริการต้องมีอายุ 60 ปีขึ้นไป หรือน้อยกว่า 60 ปีแต่มีภาวะพร่องกิจวัตรประจำวัน 2.ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย 3. มีปัญหาเรื่องความจำหรือมีภาวะสมองเสื่อม 4.ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือไม่มีอาการทางจิต 5. ไม่มีภาวะป่วยเฉียบพลันหรือเป็นผู้ป่วยระยะสุดท้าย 

 

          เมื่อผ่านเงื่อนไขข้างต้น ผู้สูงวัยจะได้รับการตรวจประเมินภาวะสุขภาพโดยแพทย์ พยาบาล และสหวิชาชีพอื่นๆ ก่อนจะส่งต่อให้ทีมกายภาพบำบัดฟื้นฟูร่างกายด้วยโปรแกรมที่เหมาะสมต่อร่างกาย และบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพสมอง โดยนักจิตวิทยาคลินิก พร้อมร่วมโปรแกรมกิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมพัฒนาผู้สูงอายุ เสริมอารมณ์บวก รวมทั้งกิจกรรมออกกำลังกาย และส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคม โดยมีการอำนวยความสะดวกให้บริการรถรับส่ง (เฉพาะในพื้นเขตตำบลบึงยี่โถ) พร้อมอาหารกลางวัน 1 มื้อ และอาหารว่าง 2 มื้อ รวมค่าบริการทั้งหมด 300 บาท/วัน

 

“ศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงวัยฯ” ทม.บึงยี่โถ หนึ่งความภูมิใจของคนท้องถิ่น

 

          นอกจากนี้ เทศบาลเมืองบึงยี่โถ ยังมีศูนย์การแพทย์ฯ สำหรับให้บริการแบบบูรณาการประชาชนในชุมชน อาทิ แผนกกายภาพบำบัด บริการรักษาออฟฟิซซินโดรม ปวดคอ บ่า สะบัก หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท ความผิดปกติเกี่ยวกับข้อ เอ็น กล้ามเนื้อ เข่า อัมพฤกษ์ อัมพาต นิ้วล็อค กระดูกคอ-กระดูกสันหลังเสื่อม หรือบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย ทั้ง การรักษาด้วยคลื่นเลเซอร์กำลังสูง การรักษาด้วยคลื่นแม่เหล็ก และการรักษาด้วยคลื่นวิทยุ

 

“ศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงวัยฯ” ทม.บึงยี่โถ หนึ่งความภูมิใจของคนท้องถิ่น

 

          แผนกทันตกรรม บริการตรวจ ปรึกษา เอ็กซเรย์ฟัน บริการทำฟันครบวงจร  แผนกแพทย์แผนไทย บริการนวดรักษาโรค นวดเพื่อสุขภาพ ประคบสมุนไพร อบสมุนไพร จ่ายยาสมุนไพร รวมทั้งให้บริการฟื้นฟูมารดาหลังคลอดบุตรด้วย แผนกแพทย์แผนจีน เน้นการปรับสมดุลของร่างกาย และการรักษาแบบฝังเข็ม

 

          เมื่อการให้บริการมีความหลากหลาย เครื่องมือที่ทันสมัย และบุคลากรที่ให้บริการมีความรู้และทักษะที่เหมาะสม จึงส่งผลให้การต่อยอดบริการต่างๆ เพื่อผู้สูงวัยในชุมชน มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

“ศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงวัยฯ” ทม.บึงยี่โถ หนึ่งความภูมิใจของคนท้องถิ่น

 

          ทั้งนี้ ในปีแรกของการจัดตั้งศูนย์ฯ มีเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนใจเข้าร่วมโครงการด้วยทั้งสิ้น 8 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลทับมา จ.ระยอง, เทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์, เทศบาลตำบลเขาพระงาม จ.ลพบุรี, เทศบาลเมืองนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี, เทศบาลท่าสายลวด จ.ตาก, เทศบาลเมืองลำพูน จ.ลำพูน, เทศบาลเมืองกันตัง จ.ตรัง, และเมืองพัทยา จ.ชลบุรี

 

          สำหรับในปีที่ 2 ตั้งเป้าจะขยายเครือข่ายไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีก 20 แห่ง โดยมุ่งหวังว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะเกิดการจัดบริการสำหรับผู้สูงอายุที่มีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ และเป็นต้นแบบความสำเร็จขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับภูมิภาคอาเซียน และยกระดับสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทยให้เทียบเท่าสากล

 

“ศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงวัยฯ” ทม.บึงยี่โถ หนึ่งความภูมิใจของคนท้องถิ่น

 

“ศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงวัยฯ” ทม.บึงยี่โถ หนึ่งความภูมิใจของคนท้องถิ่น

 

“ศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงวัยฯ” ทม.บึงยี่โถ หนึ่งความภูมิใจของคนท้องถิ่น

 

“ศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงวัยฯ” ทม.บึงยี่โถ หนึ่งความภูมิใจของคนท้องถิ่น

 

“ศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงวัยฯ” ทม.บึงยี่โถ หนึ่งความภูมิใจของคนท้องถิ่น

 

“ศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงวัยฯ” ทม.บึงยี่โถ หนึ่งความภูมิใจของคนท้องถิ่น

 

“ศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงวัยฯ” ทม.บึงยี่โถ หนึ่งความภูมิใจของคนท้องถิ่น

 

“ศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงวัยฯ” ทม.บึงยี่โถ หนึ่งความภูมิใจของคนท้องถิ่น

 

“ศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงวัยฯ” ทม.บึงยี่โถ หนึ่งความภูมิใจของคนท้องถิ่น

 

“ศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงวัยฯ” ทม.บึงยี่โถ หนึ่งความภูมิใจของคนท้องถิ่น

 

“ศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงวัยฯ” ทม.บึงยี่โถ หนึ่งความภูมิใจของคนท้องถิ่น

 

“ศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงวัยฯ” ทม.บึงยี่โถ หนึ่งความภูมิใจของคนท้องถิ่น

 

“ศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงวัยฯ” ทม.บึงยี่โถ หนึ่งความภูมิใจของคนท้องถิ่น

 

“ศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงวัยฯ” ทม.บึงยี่โถ หนึ่งความภูมิใจของคนท้องถิ่น

 

“ศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงวัยฯ” ทม.บึงยี่โถ หนึ่งความภูมิใจของคนท้องถิ่น

 

“ศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงวัยฯ” ทม.บึงยี่โถ หนึ่งความภูมิใจของคนท้องถิ่น

 

“ศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงวัยฯ” ทม.บึงยี่โถ หนึ่งความภูมิใจของคนท้องถิ่น

 

“ศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงวัยฯ” ทม.บึงยี่โถ หนึ่งความภูมิใจของคนท้องถิ่น

 

“ศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงวัยฯ” ทม.บึงยี่โถ หนึ่งความภูมิใจของคนท้องถิ่น

 

“ศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงวัยฯ” ทม.บึงยี่โถ หนึ่งความภูมิใจของคนท้องถิ่น

 

“ศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงวัยฯ” ทม.บึงยี่โถ หนึ่งความภูมิใจของคนท้องถิ่น

 

“ศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงวัยฯ” ทม.บึงยี่โถ หนึ่งความภูมิใจของคนท้องถิ่น

 

“ศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงวัยฯ” ทม.บึงยี่โถ หนึ่งความภูมิใจของคนท้องถิ่น

 

“ศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงวัยฯ” ทม.บึงยี่โถ หนึ่งความภูมิใจของคนท้องถิ่น

 

“ศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงวัยฯ” ทม.บึงยี่โถ หนึ่งความภูมิใจของคนท้องถิ่น

 

 

 

 

 

 

 

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ชี้เป้า! มหาสงกรานต์ท้องถิ่น ชูเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใคร

ชี้เป้า! มหาสงกรานต์ท้องถิ่น ชูเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใคร

  เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 เพิ่มความพิเศษด้วยการเฉลิ…

schedule
เปิดตัว! โครงการ “1 ตำบล 1 ทนายความ” นำร่องอบต. 14 แห่ง

เปิดตัว! โครงการ “1 ตำบล 1 ทนายความ” นำร่องอบต. 14 แห่ง

สมาคม อบต. แห่งประเทศไทย จับมือ สภาทนายความฯ เปิดตัว “โ…

schedule
สร้างกรุงเทพฯ สู่ Learning City เรียนรู้ทุกที่ ทุกเวลา

สร้างกรุงเทพฯ สู่ Learning City เรียนรู้ทุกที่ ทุกเวลา

กทม. เปิดวิสัยทัศน์ตอบโจทย์การเรียนรู้ทุกมิติ สร้างกรุง…

schedule
หนุนท้องถิ่นป้องกัน – คุมไฟป่า นำร่อง 19 อปท. จังหวัดเชียงใหม่

หนุนท้องถิ่นป้องกัน – คุมไฟป่า นำร่อง 19 อปท. จังหวัดเชียงใหม่

ราชกิจจาฯ ออกประกาศ ก.ก.ถ. ด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]