close

หน้าแรก

menu
search

วางกรอบพัฒนาในทุกด้าน เพื่อขับเคลื่อน “เมืองกะทู้” สู่สมัยใหม่

schedule
share

แชร์

ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในหลายพื้นที่พยายามปรับตัวให้เท่าทันสถานการณ์โลกในยุคปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา “เทศบาลเมืองกะทู้” (ทม.) อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เป็นหนึ่งใน อปท. ที่พยายามมุ่งเน้นการพัฒนาในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพพลานามัยและสิ่งแวดล้อม ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม และ ด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร ภายใต้การบริหารของ “นายวรรณยุทธ์ สุทธิกุล” นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ ที่ได้กำหนดนโยบายการบริหารเพื่อประชาชนชาวกะทู้

นายวรรณยุทธ์ สุทธิกุล นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ เปิดเผยว่า ตามนโยบายที่สานต่อกันมาของทีมบ้านกะทู้ เราตั้งมั่นว่าจะดูแลคนกะทู้ ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา คลอด จนเจริญเติบโต ให้ความสำคัญตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวันสุดท้ายของชีวิต โดยเทศบาลจะเอาใจใส่ดูแลพี่น้องชาวกะทู้ทุกคน ภายใต้นโยบาย “กระทู้สู่เมืองสมัยใหม่ อย่างมืออาชีพ”

           สำหรับด้านการศึกษาเน้นเรื่อง “คุณภาพของเด็ก” ซึ่งเด็กจะดีได้ต้องมีการศึกษาและมีพลานามัยที่สมบูรณ์ ซึ่งเทศบาลเริ่มดูแลตั้งแต่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ภายในเขตเทศบาลมีอยู่ 2 แห่ง และมีอนุบาล ประถม จนถึงมัธยม 2 แห่ง การเรียนการสอนมีทั้งภาษาไทย ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังได้ลงนามข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต เพื่อส่งนักเรียนเข้าไปศึกษาต่อ เพราะเราเชื่อว่า ‘เด็ก’ คือ อนาคตของชาติ ต่อไปคนรุ่นหลังจะขึ้นมาป็นผู้นำของกะทู้ เราจะพยายามสร้างเด็กเหล่านี้ขึ้นมาเป็นตัวแทนของชาวกะทู้อย่างแน่นอน

ด้าน นายประเสริฐ จำสอง รองนายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ กล่าวเสริมว่า ทม.กะทู้ ได้มีแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน ด้วยการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนมากที่สุด ซึ่งปัจจุบันหลักสูตรการสอนของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองมากขึ้น อีกทั้งเทศบาลยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านอาคารสถานที่ เอื้อเฟื้อประโยชน์ต่อการเรียนการสอนให้ได้คุณภาพยิ่งขึ้น รวมไปถึงการคำนึงความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียนและบุคลากร โดยผู้บริหารได้ลงพื้นที่สำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารสถานที่ เพื่อป้องกันเหตุไม่คาดฝันในอนาคต

ส่วนด้านสุขภาพพลานามัยและสิ่งแวดล้อม นายสมบูรณ์ อัยรักษ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ กล่าวว่า จริง ๆ การดูแลสุขภาพต้องดูแลครบวงจร ตั้งแต่ครรภ์มารดา จนกระทั่งหมดอายุขัย แรกคลอดเราจะเข้าไปติดตาม เพื่อดูแลว่าเขาได้รับวัคซีนถูกต้องหรือไม่ ทุกคนที่เกิดมาต้องได้รับวัคซีนขั้นพื้นฐาน เมื่อโตขึ้นมาในระดับหนึ่ง ทางเทศบาลจะเน้นหนักในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพ มากกว่าการรักษาสุขภาพ อาทิ การออกกำลังกาย เทศบาลสนับสนุนให้มีการออกกำลังกายเพื่อสร้างสุขภาพ ที่สนามกีฬาของเทศบาล โดยรอบ ๆ สนามฟุตบอลที่เป็นลู่วิ่งก็สามารถเดินเล่นได้  

ตอนนี้อีกเรื่องนึงที่เป็นห่วงมาก คือ เรากำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยรัฐได้ประสานให้ท้องถิ่นช่วยกันดูแลในเรื่องของสวัสดิการ จริง ๆ สวัสดิการเราก็ให้ตั้งแต่เด็กแล้ว ตลอดจนผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง รวมถึงผู้ติดเชื้อบางชนิดที่ไม่สามารถรักษาได้ และผู้สูงอายุ เทศบาลได้พยายามเติมเต็มสิ่งที่เขาขาดอยู่ จึงทำให้เกิด ‘ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกะทู้’ ซึ่งการเข้าใช้บริการภายในศูนย์ดังกล่าว ทุกคนมีสิทธิอะไรก็สามารถเบิกได้ตามสิทธินั้น เราจะเป็นคนออกใบรับรองการตรวจรักษาให้ โดยเฉพาะโรคประจำตัวในกลุ่มผู้สูงอายุ จำพวก NCD อาทิ ความดัน เบาหวาน คอเรสเตอรอลสูง อาจจะไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาลมาที่ศูนย์นี้ได้เลย

ขณะที่ นายชัยยะ สุทธิกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ กล่าวว่า เมืองกะทู้ต้องพัฒนาอย่างมีระบบให้ก้าวทันต่อการเจริญเติบโตของเมือง แบ่งเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ‘ถนน’ ที่ต้องพร้อมใช้งาน เดินทางสะดวก และปรับปรุงภูมิทัศน์ไม่บดบังทัศนวิสัยการใช้รถใช้ถนน เรื่องที่สอง ‘แสงสว่าง’ ต้องติดตั้งแสงสว่างทั่วกะทู้ไม่ว่าจะเป็นซอย หรือพื้นที่ในเมือง เรื่องที่สาม ‘น้ำปะปา’ ต้องมีน้ำปะปาที่ได้ตามมาตรฐานทุกครัวเรือน อีกทั้งการดูแลคลองบางใหญ่ ซึ่งเป็นคลองที่เชื่อมต่อถึงในเมือง และเป็นสายน้ำสำคัญของจังหวัดภูเก็ตด้วย อีกที่เทศบาลบเน้นและให้ความสำคัญมาก คือ ‘กล้อง CCTV’ ตอนนี้เรามีกล้อง CCTV แทบทั่วกะทู้ ปัจจุบันมีอยู่ 139 กล้อง และพร้อมใช้งานได้ทุกกล้อง เพื่อความปลอดภัยของพ่อแม่พี่น้องชาวกะทู้

นายกฯ วรรณยุทธ์ กล่าวในตอนท้ายว่า นอกจาก 4 นโยบายหลักที่กล่าวมาข้างต้น ยังมีอีก 2 นโยบายสำคัญที่ขับเคลื่อนให้ ทม.กะทู้ ประสบความสำเร็จในการพัฒนา คือ นโยบายด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม และด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร

สำหรับนโยบายด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม อย่างที่ทราบกันดี กะทู้เป็นเทศบาลที่ไม่ติดทะเล แต่เรามีวัฒนธรรม มีศาลเจ้าที่เก่าแก่ เช่น ศาลเจ้ากะทู้ ศาลเจ้าฮกเซี้ยงเก้ง ศาลเจ้าปุ้นเถ้าก๋ง ศาลเจ้าฮกหงวนก้ง เป็นต้น รวมถึงโรงเหล้าเก่าและถนนคนเดิน เราจะดูแลสารทุกข์สุกดิบ ในทุกขั้นทุกตอนตนจะลงพื้นที่เอง ถ้าที่ใดมีปัญหาตนจะไปทันที หากติดธุระอาจจะล่าช้าไปบ้าง แต่จะไปทุกพื้นที่รับฟังปัญหาอย่างแน่นอน เพื่อเป็นแบบอย่างให้เยาวชนคนรุ่นหลังเห็นเป็นตัวอย่าง

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

เมืองพัทยา จับมือเอกชน MOU “ไม่ทอดซ้ำ” ท่องเที่ยวปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ

เมืองพัทยา จับมือเอกชน MOU “ไม่ทอดซ้ำ” ท่องเที่ยวปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ

เมืองพัทยาร่วมกับเอกชน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “ไ…

schedule
อบจ.หนองคาย หนุน อปท. บริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ระดับท้องถิ่น

อบจ.หนองคาย หนุน อปท. บริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ระดับท้องถิ่น

อบจ.หนองคาย เปิดประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินใน อปท. ระด…

schedule
ทม.หัวหิน ลงนามฯ เพิ่มปริมาณน้ำดิบจากเขื่อนเพชรบุรี สำหรับผลิตน้ำประปา

ทม.หัวหิน ลงนามฯ เพิ่มปริมาณน้ำดิบจากเขื่อนเพชรบุรี สำหรับผลิตน้ำประปา

ทม.หัวหิน จับมือ สำนักงานชลประทานที่ 14 ลงนามบันทึกข้อต…

schedule
ทน.นครขอนแก่น มั่นใจ! สงกรานต์ถนนข้าวเหนียวปี 67 สร้าง Impact ระดับโลก

ทน.นครขอนแก่น มั่นใจ! สงกรานต์ถนนข้าวเหนียวปี 67 สร้าง Impact ระดับโลก

เทศบาลนครขอนแก่น พร้อมหน่วยงานภาคีเครือข่าย แถลงข่าวมั่…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]