close

หน้าแรก

menu
search

รายงาน สตง.เผย “ส่วนกลาง-ภูมิภาค” ทำรัฐเสียหายมากกว่า “ท้องถิ่น”

schedule
share

แชร์

          สตง.สรุปรายงานประจำปี 62 ตรวจสอบการเงินภาครัฐพบ ราชการส่วนกลางและภูมิภาค ทำรัฐเสียหาย 5,000 ล้าน ด้านท้องถิ่นพบความเสียหาย  980 ล้านบาท

  ผลสรุปรายงานประจำปีของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ปี 2562 เกี่ยวกับการตรวจสอบรายงานทางการเงินของหน่วยงานราช 8,706 หน่วย พบว่ามีข้อสังเกตถึงความไม่ปกติอยู่ถึง 2,013 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 23.12 คิดเป็นเงินที่รัฐเสียหายทั้งสิ้น 6,273.77 ล้านบาท

  ในจำนวนหน่วยงานราชการ 8,706 แห่ง ประกอบด้วย 1. ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 303 หน่วย ได้แก่ สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงทั้ง 19 กระทรวง และส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวง  2. ราชการส่วนท้องถิ่น 8,082 หน่วย ได้แก่ อบจ. เทศบาล อบต. สถานธนานุบาล แผนกการประปาท้องถิ่น กทม. และเมืองพัทยา 3. รัฐวิสาหกิจและอื่นๆ 321 หน่วย

  โดยพบว่าหน่วยราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคถูกตรวจพบว่ามีข้อสังเกต (ความไม่ปกติ) ต่องบการเงินมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 55.12  ขณะที่หน่วยราชการส่วนท้องถิ่นพบข้อสังเกตร้อยละ 21.97

   จากการตรวจสอบรายงานการเงินของส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวนทั้งสิ้น 745 รายงาน ผลการตรวจสอบเป็นการแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข หรือเรียกง่ายๆ ว่างบที่ “ปกติ” จำนวน 471 รายงาน คิดเป็นร้อยละ 63.22 ส่วนอีก 274 รายงานหรือร้อยละ 36.78 เป็นงบการเงินในส่วนที่มีความ “ไม่ปกติ”

  ด้านส่วนท้องถิ่นมีการตรวจสอบรายงานทางการเงินทั้งสิ้น 8,396 รายงาน เป็น การแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข จำนวน 7,116 รายงาน คิดเป็นร้อยละ 85.03 และมีงบที่ “ไม่ปกติ” 1,280 รายงาน คิดเป็นร้อยละ 14.97

  ขณะที่เมื่อมองภาพรวมเป็นตัวเงิน พบว่า ส่วนราชการที่สร้างความเสียหายให้กับรัฐมากที่สุดคือ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค คิดเป็นเงิน 5,041.64 ล้านบาท โดยเป็นของกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมมากถึง 2,816.9 ล้านบาท รองลงมาคือกระทรวงมหาดไทย 1,736.86 ล้านบาท

  ด้านส่วนท้องถิ่น พบมูลค่าความเสียหายเป็นตัวเงินทั้งสิ้น 980.03 ล้านบาท มูลค่าความเสียหายมากที่สุดอยู่ที่หน่วยแผนกการประปาท้องถิ่น 303.63 ล้านบาท รองลงมาคือ อบต. 207.75 ล้านบาท เมืองพัทยา 188.48 ล้านบาท เทศบาล 157.12 ล้านบาท กทม. 78.2 ล้านบาท อบจ. 44.69 ล้านบาท และสถานธนานุบาล 0.16 ล้านบาท

  เมื่อคิดค่าความเสียหายเป็นสัดส่วนจะพบว่า มูลค่าความเสียหายทั้งสิ้น 6,273.77 ล้านบาท เกิดจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคร้อยละ 80.36 เกิดจากส่วนท้องถิ่นร้อยละ 15.62 และรัฐวิสาหกิจและอื่นๆ ร้อยละ 4.02

   หากย้อนกลับไปอ่านข่าวเกี่ยวกับการทุจริตและการเข้าตรวจสอบในหน่วยงานราชการ จะพบข่าวส่วนใหญ่เป็นของส่วนท้องถิ่นทั้งสิ้น ด้วยกระบวนการตรวจสอบอย่างเข้มข้น และการถูกจับตาจากสังคม ทำให้วันนี้หน่วยงานที่สร้างความเสียหายให้ประเทศมากที่สุดกลับไม่ใช่ส่วนท้องถิ่น แต่เป็นส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่ “เข้าวิน” มาแบบเงียบๆ

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

แซงทางโค้ง! ลุงชาญปาดบิ๊กแจ๊ส นั่งเก้าอี้นายก อบจ.ปทุมฯ

แซงทางโค้ง! ลุงชาญปาดบิ๊กแจ๊ส นั่งเก้าอี้นายก อบจ.ปทุมฯ

เมืองปทุมฯ ระอุ หลัง “ชาญ พวงเพ็ชร” ล้ม “บิ๊กแจ๊ส – พล.…

schedule
ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

“ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow”ภายใต้โครงการบูรณาก…

schedule
บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

ปี 66 ปริมาณขยะมูลฝอยในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นกว่าร้อยละ …

schedule
ศาล รธน. เคาะ! ห้ามผู้บริหารท้องถิ่นลง สว. หากออกไม่ถึง 5 ปี

ศาล รธน. เคาะ! ห้ามผู้บริหารท้องถิ่นลง สว. หากออกไม่ถึง 5 ปี

ศาลรัฐธรรมนูญ ลงมติเอกฉันท์ ผู้สมัคร สว. ต้องไม่เคยเป็น…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]