close

หน้าแรก

menu
search

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโยกย้ายขรก.บริหารระดับสูงมหาดไทย-ผู้ว่าฯ 36 ราย

schedule
share

แชร์

  วันที่ 24 สิงหาคม 2563  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ระบุว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกระทรวงมหาดไทย พ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 36 ราย ดังนี้

1. นายชยาวุธ จันทร พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

2. นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

3. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

4. นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม พ้นจากตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) กรมที่ดิน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

5. นายเสถียร เจริญเหรียญ พ้นจากตำแหน่ง วิศวกรใหญ่ (วิศวกรโยธาทรงคุณวุฒิ)กรมโยธาธิการและผังเมือง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

6. นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม พ้นจากตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

7. นายพรพจน์ เพ็ญพาส พ้นจากตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

8. นายทรงพล ใจกริ่ม พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

9. นายสุธี ทองแย้ม พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

10. นายไมตรี ไตรติลานันท์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา

11. นายสมบูรณ์ ศิริเวช พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท

12. นายภิญโญ ประกอบผล พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

13. นายอำพล อังคภากรณ์กุล พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

14. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

15. นายไกรสร กองฉลาด พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

16. นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

17. นายสิริรัฐ ชุมอุปการ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

18. นายนิพันธ์ บุญหลวง พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวงและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

19. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

20. นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี

21. นายราชิต สุดพุ่ม พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

22. นายรังสรรค์ ตันเจริญ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

23. นายรณชัย จิตรวิเศษ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

24. นายกฤษณ์ คงเมือง พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวงและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

25. นายชยันต์ ศิริมาศ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

26. นายชาญนะ เอี่ยมแสง พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

27. นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

28. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวงและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

29. นายชัยธวัช เนียมศิริ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

30. นายวันชัย คงเกษม พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

31. นายเกียรติศักดิ์ จันทรา พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

32. นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

33. นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์

34. นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

35. นายทวีป บุตรโพธิ์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ

36. นายสยาม ศิริมงคล พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ปิดฉาก “ท่าโขลงเกมส์ 2024” สะท้อนความยิ่งใหญ่กีฬานักเรียนท้องถิ่น

ปิดฉาก “ท่าโขลงเกมส์ 2024” สะท้อนความยิ่งใหญ่กีฬานักเรียนท้องถิ่น

การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเท…

schedule
เปิดฉาก ท่าโขลงเกมส์ 2024 กีฬานักเรียน อปท. ครั้งที่ 38 สุดยิ่งใหญ่!

เปิดฉาก ท่าโขลงเกมส์ 2024 กีฬานักเรียน อปท. ครั้งที่ 38 สุดยิ่งใหญ่!

การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่…

schedule
“ท่าโขลงเกมส์” จัดใหญ่! ยกระดับมาตรฐานกีฬานักเรียน อปท.

“ท่าโขลงเกมส์” จัดใหญ่! ยกระดับมาตรฐานกีฬานักเรียน อปท.

เทศบาลเมืองท่าโขลง ประกาศความพร้อมจัดศึกกีฬานักเรียนองค…

schedule
“บิ๊กแจ๊ส” แจงเหตุลาออก! นายก อบจ.

“บิ๊กแจ๊ส” แจงเหตุลาออก! นายก อบจ.

“บิ๊กแจ๊ส” พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธาน…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]