close

หน้าแรก

menu
search

ราชกิจจาฯ ประกาศหลักเกณฑ์ ชดเชยภาษีที่ดิน ทต.-อบต. 10,067,590,000 ลบ.

schedule
share

แชร์

          เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับชดเชยรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของเทศบาลตําบล และ องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.)

 

          ด้วยคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ได้มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การจัดสรร เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับชดเชยรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

 

          อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๒ (๑๑) และมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงกําหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงิน อุดหนุนทั่วไปสําหรับชดเชยรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

 

          ข้อ ๑ การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับชดเชยรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้พิจารณาจัดสรรให้แก่ เทศบาลตําบล และองค์การบริหารส่วนตําบล ที่มีรายได้ลดลงจากการจัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อเทียบกับรายได้ที่ได้รับจากการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบํารุงท้องที่ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยใช้ข้อมูลที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับรายงาน จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา
 
          ข้อ ๒ เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับชดเชยรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับ ผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จํานวน ๑๐,๐๖๗,๕๙๐,๐๐๐ บาท ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสรรแก่เทศบาลตําบล และองค์การบริหารส่วนตําบล ที่มีรายได้ลดลงจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้

(๑) ส่วนที่หนึ่ง ร้อยละ ๑๐ จํานวน ๑,๐๐๖,๗๕๔,๐๐๐ บาท จัดสรรให้เทศบาลตําบล และองค์การบริหารส่วนตําบล ตามสัดส่วนของผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (LPA) ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด ประจําปี ๒๕๖๓ ด้านที่ ๓ การบริหารงานการเงินและการคลัง (การจัดเก็บรายได้) เฉพาะตัวชี้วัด เรื่อง การประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษี การจัดทําแผนที่แม่บทเพื่อจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน อัตราการเพิ่มขึ้นของจํานวนผู้เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบํารุงท้องที่ ร้อยละ ของลูกหนี้ผู้ค้างชําระภาษีลดลงจากปีที่ผ่านมา การเพิ่มขึ้นโดยรวมของจํานวนเงินภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบํารุงท้องที่

(๒) ส่วนที่สอง ร้อยละ ๙๐ จํานวน ๔,๐๖๐,๘๓๑,๐๐๐ บาท และส่วนที่เหลือจากการ จัดสรรตาม (๑) จัดสรรให้เทศบาลตําบล และองค์การบริหารส่วนตําบลที่ยังคงมีรายได้ลดลง ตามสัดส่วนของรายได้คงเหลือหลังการจัดสรรตาม (๑)

 

          ข้อ ๓ ให้เทศบาลตําบล และองค์การบริหารส่วนตําบล นําเงินอุดหนุนทั่วไปที่ได้รับจัดสรร ตามข้อ ๒ ไปดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน ตามข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปี หากเทศบาลตําบล และองค์การบริหารส่วนตําบลใดนําไปใช้จ่าย และมีเงินเหลือให้ตกเป็นเงินสะสมของเทศบาลตําบล และองค์การบริหารส่วนตําบล นั้น

 

          ข้อ ๔ ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรายงานการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปตามข้อ ๒ ให้คณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ

 

          ข้อ ๕ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

 

          ประกาศ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

 

          วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี 

          ประธานกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

          

อ่านประกาศฉบับเต็มที่นี่

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ปิดฉาก “ท่าโขลงเกมส์ 2024” สะท้อนความยิ่งใหญ่กีฬานักเรียนท้องถิ่น

ปิดฉาก “ท่าโขลงเกมส์ 2024” สะท้อนความยิ่งใหญ่กีฬานักเรียนท้องถิ่น

การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเท…

schedule
เปิดฉาก ท่าโขลงเกมส์ 2024 กีฬานักเรียน อปท. ครั้งที่ 38 สุดยิ่งใหญ่!

เปิดฉาก ท่าโขลงเกมส์ 2024 กีฬานักเรียน อปท. ครั้งที่ 38 สุดยิ่งใหญ่!

การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่…

schedule
“ท่าโขลงเกมส์” จัดใหญ่! ยกระดับมาตรฐานกีฬานักเรียน อปท.

“ท่าโขลงเกมส์” จัดใหญ่! ยกระดับมาตรฐานกีฬานักเรียน อปท.

เทศบาลเมืองท่าโขลง ประกาศความพร้อมจัดศึกกีฬานักเรียนองค…

schedule
“บิ๊กแจ๊ส” แจงเหตุลาออก! นายก อบจ.

“บิ๊กแจ๊ส” แจงเหตุลาออก! นายก อบจ.

“บิ๊กแจ๊ส” พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธาน…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]