close

หน้าแรก

menu
search

ราชกิจจาฯ ประกาศกฎกระทรวง ท้องถิ่นแก้ปัญหาแม่วัยใส

schedule
share

แชร์

          เว็บไซต์ราชกิจจาฯ ประกาศใช้กฎกระทรวงกำหนดการดำเนินการของราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อให้วัยรุ่นได้รับสิทธิ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น มีผลภายใน 90 วัน

 

          วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่กฎกระทรวง กำหนดการดำเนินการของราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อให้วัยรุ่นได้รับสิทธิ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

 

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 วรรคหนึ่ง และมาตรา 10 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

 

          ข้อ 1 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

 

          ข้อ 2 ในกฎกระทรวงนี้ “ราชการส่วนท้องถิ่น ” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหาร ส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น

 

          ข้อ 3 ให้ราชการส่วนท้องถิ่นจัดให้มีหรือสนับสนุนให้มีบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐหรือของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงความพร้อมของราชการส่วนท้องถิ่นด้วย

 

          ในกรณีที่ราชการส่วนท้องถิ่นใดไม่สามารถจัดให้มีหรือสนับสนุนให้มีบริการอนามัย การเจริญพันธุ์ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐหรือของเอกชนตามวรรคหนึ่งได้ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นนั้น ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ และส่งต่อวัยรุ่นซึ่งประสงค์จะได้รับการบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ไปยัง สถานบริการที่มีบริการอนามัยการเจริญพันธุ์

 

          ข้อ 4 ให้ราชการส่วนท้องถิ่นจัดให้มีการให้บริการข้อมูลข่าวสารและความรู้ รวมทั้ง การให้คำปรึกษาแก่วัยรุ่นด้านอนามัยการเจริญพันธุ์และการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

 

          การให้บริการข้อมูลข่าวสารและความรู้ตามวรรคหนึ่ง อาจกระทำโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การอบรม การจัดกิจกรรม การจัดทำเอกสารเผยแพร่ หรือวิธีการอื่นใด เพื่อให้วัยรุ่นสามารถเข้าถึง ข้อมูลข่าวสารและความรู้ได้โดยสะดวก

 

          ในการให้คำปรึกษาตามวรรคหนึ่ง ราชการส่วนท้องถิ่นต้องจัดให้มีบุคลากรซึ่งมีความรู้ความสามารถเพื่อให้คำปรึกษาที่ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการแก่วัยรุ่นเป็นรายบุคคล โดยต้องรักษาความลับและความเป็นส่วนตัวของวัยรุ่น

 

          ในกรณีที่ราชการส่วนท้องถิ่นใดไม่มีบุคลากรหรือมีบุคลากรไม่เพียงพอแก่การให้คำปรึกษาที่ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการแก่วัยรุ่นเป็นรายบุคคล โดยต้องรักษาความลับและความเป็นส่วนตัวของวัยรุ่น

ในกรณีที่ราชการส่วนท้องถิ่นใดไม่มีบุคลากรหรือมีบุคลากรไม่เพียงพอแก่การให้คำปรึกษาที่ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการตามวรรคที่หนึ่ง ราชการส่วนท้องถิ่นนั้น อาจประสานความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานของเอกชนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความพร้อมในการให้คำปรึกษาเพื่อร่วมดำเนินการด้วยก็ได้

ข้อ 5 ให้ราชการส่วนท้องถิ่นจัดให้มีสวัสดิการสังคมแก่วัยุร่นเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ดังต่อไปนี้

          (1) ส่งเสริมการประกอบอาชีพหรือการประสานงานเพื่อจัดหางาน

          (2) การสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต

          (3) ส่งเสริมการพัฒนาด้านสุขภาพ ร่างกาย และจิตใจ

          (4) การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายหรือการประสานส่งต่อไปยังหน่วยงานทางกระบวนการยุติธรรม

 

          นอกจากการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ราชการส่วนท้องถิ่นอาจประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานของเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้วัยรุ่นในเขตราชการส่วนท้องถิ่นได้รับการจัดสวัสดิการสังคม

 

          ข้อ 6 ให้ราชการส่วนท้องถิ่นจัดให้มีระบบการส่งต่อและการบูรณาการร่วมกับสถานศึกษา สถานบริการ สถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานของเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

 

          ข้อ 7 ราชการส่วนท้องถิ่นอาจจัดทำแผนงานหรือโครงการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น หรือสนับสนุนงบประมาณเกี่ยวกับการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ตามกฎ ระเบียบ หรือข้อบัญญัติเกี่ยวกับเงินอุดหนุนของราชการส่วนท้องถิ่นนั้นๆ ได้ตามความจำเป็น

 

          ข้อ 8 การดำเนินการใดๆ เพื่อให้วัยรุ่นได้รับสิทธิในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นที่ราชการส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นการดำเนินการตามกฎกระทรวงนี้

 

อ่านประกาศฉบับเต็มที่นี่

 

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

สส. หนุนแก้ พ.ร.บ. คืนอำนาจท้องถิ่นจัดสอบ ขรก.

สส. หนุนแก้ พ.ร.บ. คืนอำนาจท้องถิ่นจัดสอบ ขรก.

“พัฒนา สัพโส” สส. พรรคเพื่อไทย เสนอแก้ไขเพิ่มเติมร่าง พ…

schedule
ทม.ลพบุรี จับมือกรมอุทยานฯ แก้ปัญหาลิง

ทม.ลพบุรี จับมือกรมอุทยานฯ แก้ปัญหาลิง

กรมอุทยานฯ MOU ทม.ลพบุรี ไฟเขียวจัดระเบียบลิง บนพื้นที่…

schedule
กรมอนามัย หนุน อปท. ควบคุมกิจการบริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

กรมอนามัย หนุน อปท. ควบคุมกิจการบริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

กรมอนามัย สธ. สนับสนุน อปท. และ กทม. ออกข้อบัญญัติ/เทศบ…

schedule
“LAMPHUN LEARNING CITY” ส่งเสริมการเรียนรู้ท้องถิ่น ลดช่องว่างการศึกษา

“LAMPHUN LEARNING CITY” ส่งเสริมการเรียนรู้ท้องถิ่น ลดช่องว่างการศึกษา

ทม.ลำพูน เปิดตัว “โครงการลำพูนเมืองแห่งประวัติศาสตร์และ…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]