close

หน้าแรก

menu
search

ราชกิจจาประกาศปรับปรุงค่าจัดการขยะ 32 อปท.

schedule
share

แชร์

 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดอัตราค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการกำหนดอัตราค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 239/2563 ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่างๆ ตามกฎหมายและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โดยคำแนะนำของคณะกรรมการ ควบคุมมลพิษ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

  ข้อ 1 ให้ยกเลิก

  (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอย ของเทศบาลเมืองตราด จังหวัดตราด, เทศบาลเมืองสะเดา จังหวัดสงขลา, เทศบาลตำบลเมืองแกลง จังหวัดระยอง, เทศบาลตำบลเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม, เทศบาลเมืองตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ และเทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ลงวันที่ 20 เมษายน 2553

  (2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น, เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย, เทศบาลเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร, เทศบาลเมืองเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, เทศบาลเมืองแม่สอด จังหวัดตาก, เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา, เทศบาลเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี, เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี, เทศบาลเมืองตะกั่วป่า จังหวัดพังงา และเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553

  (3) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอย ของเทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม, เทศบาลเมืองบ้านพรุ จังหวัดสงขลา, เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี, เทศบาลตำบลบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา, เทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร, เทศบาลเมืองเบตง จังหวัดยะลา, เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ลงวันที่ 19 เมษายน 2555

  ข้อ 2 ในประกาศนี้ “อาคารอยู่อาศัย” หมายความว่า อาคารซึ่งโดยปกติบุคคลใช้อยู่อาศัยได้ทั้งกลางวัน และกลางคืน ไม่ว่าจะเป็นการอยู่อาศัยอย่างถาวร หรือชั่วคราว

  ข้อ 3 อัตราค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยในแต่ละท้องที่ ให้เป็นไปตามอัตราค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอย บัญชีแนบท้ายประกาศนี้

  ข้อ 4 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นในเขตควบคุมมลพิษ หรือเขตท้องที่ที่มีการกำหนดอัตราค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยตามข้อ 3 ทบทวนอัตราค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยทุกๆ 5 ปี

  ข้อ 5 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

  สำหรับบัญชีแนบท้ายประกาศมีจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งสิ้น 32 แห่ง ประกอบด้วย

1.เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

2.เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี

3.เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

4.เทศบาลเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

5.เทศบาลเมืองตราด จังหวัดตราด

6.เทศบาลเมืองตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

7.เทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

8.เทศบาลเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

9.เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

10.เทศบาลเมืองเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

11.เทศบาลเมืองตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

12.เทศบาลตำบลเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

13.เทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

14.เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา

15.เทศบาลเมืองเบตง จังหวัดยะลา

16.เทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

17.เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

18.เทศบาลเมืองบ้านพรุ จังหวัดสงขลา

19.เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย

20.เทศบาลตำบลบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

21.เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก

22.เทศบาลตำบลเมืองแกลง จังหวัดระยอง

23.เทศบาลเมืองสะเดา จังหวัดสงขลา

24.เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

25.เทศบาลตำบลหันคา จังหวัดชัยนาท

26.เทศบาลเมืองหลังสวน จังหวัดชุมพร

27.เทศบาลตำบลเวียงฝาก จังหวัดเชียงใหม่

28.เทศบาลตำบลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

29.เทศบาลตำบลศรีพนา จังหวัดบึงกาฬ

30.เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

31.เทศบาลเมืองบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

32.เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

อ่านประกาศฉบับเต็มที่นี่ 

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

แจ้งข่าวดี! กรมการท่องเที่ยวจัดคอร์สเสริมพลังท้องถิ่น ด้านการท่องเที่ยวภาครัฐ

แจ้งข่าวดี! กรมการท่องเที่ยวจัดคอร์สเสริมพลังท้องถิ่น ด้านการท่องเที่ยวภาครัฐ

กรมการท่องเที่ยวจัดอบรมออนไลน์ ฟรี! เรื่อง “การเสริมพลั…

schedule
แซงทางโค้ง! ลุงชาญปาดบิ๊กแจ๊ส นั่งเก้าอี้นายก อบจ.ปทุมฯ

แซงทางโค้ง! ลุงชาญปาดบิ๊กแจ๊ส นั่งเก้าอี้นายก อบจ.ปทุมฯ

เมืองปทุมฯ ระอุ หลัง “ชาญ พวงเพ็ชร” ล้ม “บิ๊กแจ๊ส – พล.…

schedule
ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

“ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow”ภายใต้โครงการบูรณาก…

schedule
บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

ปี 66 ปริมาณขยะมูลฝอยในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นกว่าร้อยละ …

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]