close

หน้าแรก

menu
search

ระเบียบใหม่! แผนพัฒนาฯ พื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 ผุด ก.บ.ต. / ก.บ.อ. ทำงานแบบบูรณาการ

schedule
share

แชร์

  กระทรวงมหาดไทย ได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ออกหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เพื่อแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในพื้นที่ได้รับทราบและศึกษาการบังคับใช้ระเบียบดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามอย่างเคร่ดครัด อีกทั้ง ให้ อปท. พิจารณาแผนงานโครงการ/กิจกรรมของแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน แผนพัฒนาตำบล และแผนพัฒนาอำเภอ บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนให้การสนับสนุนงบประมาณแผนงานโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาดังกล่าวตามความเหมาะสม

  ในส่วนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้พิจารณากำหนดแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในแบบประเมินส่วนที่ 4 ในหัวข้อที่ 3 ยุทธศาสตร์ ประเด็นการพิจารณาข้อ 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม โดยกำหนดเพิ่มเติมรายละเอียดหลักเกณฑ์ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน แผนพัฒนาตำบล และแผนพัฒนาอำเภอ เข้าไปไว้ในแบบประเมินดังกล่าวตามการซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2562) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

 

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

“ชาดา” ย้ำท้องถิ่นสามัคคีกันไว้ หลังเยือนขอนแก่นเปิดงานสัมมนาวิชาการฯ

“ชาดา” ย้ำท้องถิ่นสามัคคีกันไว้ หลังเยือนขอนแก่นเปิดงานสัมมนาวิชาการฯ

“ชาดา ไทยเศรษฐ์” รมช.มท. เปิดงานสัมมนาวิชาการ “ทิศทางอง…

schedule
Kick off 7,000 ท้องถิ่น โหลดแอป OCPB Connect ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภค

Kick off 7,000 ท้องถิ่น โหลดแอป OCPB Connect ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภค

“พวงเพ็ชร” Kick off 7,000 เทศบาล อบต โหลดแอป OCPB Conne…

schedule
จ่อตั้ง 3 หน่วยงานใหม่ เปลี่ยนชื่อ สถ. เป็น “กรมท้องถิ่น”

จ่อตั้ง 3 หน่วยงานใหม่ เปลี่ยนชื่อ สถ. เป็น “กรมท้องถิ่น”

มท.1 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวง…

schedule
3 ท้องถิ่นสุดเจ๋ง ผุดไอเดียกระทงรักษ์โลก

3 ท้องถิ่นสุดเจ๋ง ผุดไอเดียกระทงรักษ์โลก

กทม. – สุโขทัย – พิจิตร ผุดไอเดียกระทงดิจิทัลคลองโอ่งอ่…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]