close

หน้าแรก

menu
search

ระเบียบใหม่! แผนพัฒนาฯ พื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 ผุด ก.บ.ต./ก.บ.อ. ทำงานแบบบูรณาการ

schedule
share

แชร์

  กระทรวงมหาดไทย ได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ออกหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เพื่อแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในพื้นที่ได้รับทราบและศึกษาการบังคับใช้ระเบียบดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามอย่างเคร่ดครัด อีกทั้ง ให้ อปท. พิจารณาแผนงานโครงการ/กิจกรรมของแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน แผนพัฒนาตำบล และแผนพัฒนาอำเภอ บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนให้การสนับสนุนงบประมาณแผนงานโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาดังกล่าวตามความเหมาะสม

  ในส่วนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้พิจารณากำหนดแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในแบบประเมินส่วนที่ 4 ในหัวข้อที่ 3 ยุทธศาสตร์ ประเด็นการพิจารณาข้อ 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม โดยกำหนดเพิ่มเติมรายละเอียดหลักเกณฑ์ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต / โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน แผนพัฒนาตำบล และแผนพัฒนาอำเภอ เข้าไปไว้ในแบบประเมินดังกล่าวตามการซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2562) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

ระเบียบกระทรวงมหาดว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562

 

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

แจ้งข่าวดี! กรมการท่องเที่ยวจัดคอร์สเสริมพลังท้องถิ่น ด้านการท่องเที่ยวภาครัฐ

แจ้งข่าวดี! กรมการท่องเที่ยวจัดคอร์สเสริมพลังท้องถิ่น ด้านการท่องเที่ยวภาครัฐ

กรมการท่องเที่ยวจัดอบรมออนไลน์ ฟรี! เรื่อง “การเสริมพลั…

schedule
แซงทางโค้ง! ลุงชาญปาดบิ๊กแจ๊ส นั่งเก้าอี้นายก อบจ.ปทุมฯ

แซงทางโค้ง! ลุงชาญปาดบิ๊กแจ๊ส นั่งเก้าอี้นายก อบจ.ปทุมฯ

เมืองปทุมฯ ระอุ หลัง “ชาญ พวงเพ็ชร” ล้ม “บิ๊กแจ๊ส – พล.…

schedule
ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

“ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow”ภายใต้โครงการบูรณาก…

schedule
บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

ปี 66 ปริมาณขยะมูลฝอยในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นกว่าร้อยละ …

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]