close

หน้าแรก

menu
search

ยกเครื่อง 14 เมือง อปท. พัฒนาไปสู่ “เมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืน” ระดับอาเซียน

schedule
share

แชร์

       กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) ได้เปิดเวทีประชุม National “SDGs” Workshop สร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 14 แห่ง และภาคีเครือข่าย จุดกระแสร่วมคิดและขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองและการจัดการสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมี อปท.14 แห่ง ประกาศพร้อมเป็นเมืองแนวหน้าสู่การพัฒนาเป็นเมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับอาเซียน

       นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า แนวคิด “การพัฒนาที่ยั่งยืน” หรือ SDGs เป็นแนวคิดกระแสหลักที่มุ่งให้เกิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุล โดยองค์การสหประชาชาติ (UN) ได้กำหนดให้เป็นวาระการพัฒนาระดับโลก และให้แต่ละประเทศใช้เป็นแนวทางพัฒนาในทิศทางเดียวกันทั่วโลกในอีก 15 ปีข้างหน้า
โดยประชาคมอาเซียนได้นำแนวคิดดังกล่าวมากำหนดเป็นทิศทางการพัฒนาภูมิภาคผ่านโครงการ “เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน” ภายใต้ยุทธศาสตร์หลักด้านความยั่งยืน ในวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนปี 2025 ซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับการพัฒนาและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมเมือง นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้พลังความร่วมมือของภาคีทุกระดับ ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และประชาสังคม โดยประสานการทำงานร่วมกันในลักษณะเครือข่ายอย่างครอบคลุมทั่วพื้นที่ทุกระดับ

       ด้าน นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวเสริมว่า กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีภารกิจในการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติตามกรอบระดับชาติและสากล รวมทั้งยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เพื่อขับเคลื่อนการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองของประเทศไทยให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาที่มีความสมดุลด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มาเป็นแนวทางในการพัฒนาตั้งแต่ระดับชุมชน ท้องถิ่น ไปสู่จังหวัด และประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

       นอกจากนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังมอบหมายกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เป็นหน่วยงานประสานโครงการ ASEAN SDGs Frontrunner City ของประเทศไทย ภายใต้ความร่วมมือกับรัฐบาลญี่ปุ่น สำนักงานเลขาธิการอาเซียน และ Japan – ASEAN Integrated Fund เพื่อยกระดับเมืองที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับประเทศ ตั้งแต่ปี 2558 ถึงปัจจุบัน ตามหลักการ เมืองอยู่ดี คนมีสุข สิ่งแวดล้อมยั่งยืน เทศบาลแห่งการเรียนรู้และการบริหารจัดการที่ดี ให้มีความพร้อมสู่การเป็นต้นแบบเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนอาเซียน

       การประชุมเชิงปฏิบัติการ National “SDGs” Workshop ครั้งที่ 1 เมื่อระหว่างวันที่ 10-11 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ที่โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร จึงเป็นเวทีติดเข้มเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่ายกับองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 14 เมือง ที่ได้ผ่านการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับประเทศ และมีความพร้อมในการเป็นเมืองต้นแบบ 4 ด้าน คือ 
       1) เป็นเมืองคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
       2) พร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ 
       3) เชิดชูอัตลักษณ์
       4) ยึดหลักการมีส่วนร่วม ในการร่วมคิดและเตรียมการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาเมืองและการจัดการสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในระดับประเทศและภูมิภาคอาเซียน เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 

       โดยเฉพาะการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองยั่งยืนและการเก็บข้อมูลตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ใน 3 ประเด็น ประกอบด้วย Zero Waste, พื้นที่สีเขียวยั่งยืน และการจัดการป่าชุมชน ซึ่งจะทำให้กลุ่มเป้าหมายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีความร่วมมือ เกิดความรู้ ความเข้าใจ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายเมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืนอาเซียน เป็นการจุดประกายเพิ่มพูนองค์ความรู้การพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมือง สู่ความเป็นเมืองต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับอาเซียนต่อไป

       สำหรับ 14 เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับประเทศ ประกอบด้วย เทศบาลนครเชียงราย เทศบาลตำบลเวียงเทียง และเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน จังหวัดเชียงราย , เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต , เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี , เทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ , เทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี , เทศบาลเมืองตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ , เทศบาลเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร , เทศบาลตำบลเกาะคา จังหวัดลำปาง เทศบาลตำบลบ้านสาง จังหวัดพะเยา , เทศบาลตำบลเรณูนคร จังหวัดนครพนม , เทศบาลตำบลหนองเต็ง จังหวัดบุรีรัมย์ และเทศบาลตำบลฉมัน จังหวัดจันทบุรี โดยมีเทศบาลนครภูเก็ตและเทศบาลนครอุดรธานี เป็น 2 เมืองแนวหน้า หรือ Frontrunner City ของประเทศไทย ที่เตรียมยกระดับสู่การเป็นเมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับอาเซียน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 11 ในเรื่องของเมืองและการตั้งถิ่นฐานอย่างปลอดภัยและมีการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

20 มกราคม 2562

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ชี้เป้า! มหาสงกรานต์ท้องถิ่น ชูเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใคร

ชี้เป้า! มหาสงกรานต์ท้องถิ่น ชูเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใคร

  เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 เพิ่มความพิเศษด้วยการเฉลิ…

schedule
เปิดตัว! โครงการ “1 ตำบล 1 ทนายความ” นำร่องอบต. 14 แห่ง

เปิดตัว! โครงการ “1 ตำบล 1 ทนายความ” นำร่องอบต. 14 แห่ง

สมาคม อบต. แห่งประเทศไทย จับมือ สภาทนายความฯ เปิดตัว “โ…

schedule
สร้างกรุงเทพฯ สู่ Learning City เรียนรู้ทุกที่ ทุกเวลา

สร้างกรุงเทพฯ สู่ Learning City เรียนรู้ทุกที่ ทุกเวลา

กทม. เปิดวิสัยทัศน์ตอบโจทย์การเรียนรู้ทุกมิติ สร้างกรุง…

schedule
หนุนท้องถิ่นป้องกัน – คุมไฟป่า นำร่อง 19 อปท. จังหวัดเชียงใหม่

หนุนท้องถิ่นป้องกัน – คุมไฟป่า นำร่อง 19 อปท. จังหวัดเชียงใหม่

ราชกิจจาฯ ออกประกาศ ก.ก.ถ. ด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]