close

หน้าแรก

menu
search

ยกเครื่อง 14 เมือง อปท. พัฒนาไปสู่ “เมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืน” ระดับอาเซียน

schedule
share

แชร์

       กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) ได้เปิดเวทีประชุม National “SDGs” Workshop สร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 14 แห่ง และภาคีเครือข่าย จุดกระแสร่วมคิดและขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองและการจัดการสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมี อปท.14 แห่ง ประกาศพร้อมเป็นเมืองแนวหน้าสู่การพัฒนาเป็นเมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับอาเซียน

       นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า แนวคิด “การพัฒนาที่ยั่งยืน” หรือ SDGs เป็นแนวคิดกระแสหลักที่มุ่งให้เกิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุล โดยองค์การสหประชาชาติ (UN) ได้กำหนดให้เป็นวาระการพัฒนาระดับโลก และให้แต่ละประเทศใช้เป็นแนวทางพัฒนาในทิศทางเดียวกันทั่วโลกในอีก 15 ปีข้างหน้า
โดยประชาคมอาเซียนได้นำแนวคิดดังกล่าวมากำหนดเป็นทิศทางการพัฒนาภูมิภาคผ่านโครงการ “เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน” ภายใต้ยุทธศาสตร์หลักด้านความยั่งยืน ในวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนปี 2025 ซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับการพัฒนาและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมเมือง นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้พลังความร่วมมือของภาคีทุกระดับ ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และประชาสังคม โดยประสานการทำงานร่วมกันในลักษณะเครือข่ายอย่างครอบคลุมทั่วพื้นที่ทุกระดับ

       ด้าน นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวเสริมว่า กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีภารกิจในการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติตามกรอบระดับชาติและสากล รวมทั้งยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เพื่อขับเคลื่อนการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองของประเทศไทยให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาที่มีความสมดุลด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มาเป็นแนวทางในการพัฒนาตั้งแต่ระดับชุมชน ท้องถิ่น ไปสู่จังหวัด และประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

       นอกจากนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังมอบหมายกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เป็นหน่วยงานประสานโครงการ ASEAN SDGs Frontrunner City ของประเทศไทย ภายใต้ความร่วมมือกับรัฐบาลญี่ปุ่น สำนักงานเลขาธิการอาเซียน และ Japan – ASEAN Integrated Fund เพื่อยกระดับเมืองที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับประเทศ ตั้งแต่ปี 2558 ถึงปัจจุบัน ตามหลักการ เมืองอยู่ดี คนมีสุข สิ่งแวดล้อมยั่งยืน เทศบาลแห่งการเรียนรู้และการบริหารจัดการที่ดี ให้มีความพร้อมสู่การเป็นต้นแบบเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนอาเซียน

       การประชุมเชิงปฏิบัติการ National “SDGs” Workshop ครั้งที่ 1 เมื่อระหว่างวันที่ 10-11 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ที่โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร จึงเป็นเวทีติดเข้มเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่ายกับองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 14 เมือง ที่ได้ผ่านการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับประเทศ และมีความพร้อมในการเป็นเมืองต้นแบบ 4 ด้าน คือ 
       1) เป็นเมืองคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
       2) พร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ 
       3) เชิดชูอัตลักษณ์
       4) ยึดหลักการมีส่วนร่วม ในการร่วมคิดและเตรียมการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาเมืองและการจัดการสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในระดับประเทศและภูมิภาคอาเซียน เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 

       โดยเฉพาะการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองยั่งยืนและการเก็บข้อมูลตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ใน 3 ประเด็น ประกอบด้วย Zero Waste, พื้นที่สีเขียวยั่งยืน และการจัดการป่าชุมชน ซึ่งจะทำให้กลุ่มเป้าหมายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีความร่วมมือ เกิดความรู้ ความเข้าใจ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายเมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืนอาเซียน เป็นการจุดประกายเพิ่มพูนองค์ความรู้การพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมือง สู่ความเป็นเมืองต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับอาเซียนต่อไป

       สำหรับ 14 เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับประเทศ ประกอบด้วย เทศบาลนครเชียงราย เทศบาลตำบลเวียงเทียง และเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน จังหวัดเชียงราย , เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต , เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี , เทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ , เทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี , เทศบาลเมืองตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ , เทศบาลเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร , เทศบาลตำบลเกาะคา จังหวัดลำปาง เทศบาลตำบลบ้านสาง จังหวัดพะเยา , เทศบาลตำบลเรณูนคร จังหวัดนครพนม , เทศบาลตำบลหนองเต็ง จังหวัดบุรีรัมย์ และเทศบาลตำบลฉมัน จังหวัดจันทบุรี โดยมีเทศบาลนครภูเก็ตและเทศบาลนครอุดรธานี เป็น 2 เมืองแนวหน้า หรือ Frontrunner City ของประเทศไทย ที่เตรียมยกระดับสู่การเป็นเมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับอาเซียน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 11 ในเรื่องของเมืองและการตั้งถิ่นฐานอย่างปลอดภัยและมีการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

20 มกราคม 2562

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

3 ท้องถิ่นสุดเจ๋ง ผุดไอเดียกระทงรักษ์โลก

3 ท้องถิ่นสุดเจ๋ง ผุดไอเดียกระทงรักษ์โลก

กทม. – สุโขทัย – พิจิตร ผุดไอเดียกระทงดิจิทัลคลองโอ่งอ่…

schedule
มท. ไฟเขียว! ให้อบต. กู้เงินทำกิจการสาธารณะได้

มท. ไฟเขียว! ให้อบต. กู้เงินทำกิจการสาธารณะได้

มท.1 ลงนามระเบียบ มท. ว่าด้วยทุนส่งเสริมกิจการ อบต. ให้…

schedule
“ปากเกร็ด” หนุน Soft Power จัดงานลอยกระทงสุดยิ่งใหญ่ ปี 66

“ปากเกร็ด” หนุน Soft Power จัดงานลอยกระทงสุดยิ่งใหญ่ ปี 66

ปากเกร็ด จัดแถลงข่าวประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ชวนแต่…

schedule
ประชุมใหญ่เทศบาลทั่วประเทศ ชี้ปัญหาท้องถิ่น รอรัฐบาลใหม่

ประชุมใหญ่เทศบาลทั่วประเทศ ชี้ปัญหาท้องถิ่น รอรัฐบาลใหม่

สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยจัดการประชุมและสัมมนาทา…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]