close

หน้าแรก

menu
search

ยกฐานะ “เทศบาลนครขามใหญ่” เทศบาลนครแห่งที่ 2 ของ จ.อุบลราชธานี

schedule
share

แชร์

 มหาดไทยประกาศยุบ ทต.ปทุม รวม อบต.ไร่น้อย-ทต.ขามใหญ่ เพื่อยกฐานะเป็น “เทศบาลนครขามใหญ่” เทศบาลนครแห่งที่ 2 ของ จ.อุบลราชธานี

  เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 มีรายงานข่าว ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ยุบเลิกเทศบาลตำบลปทุม รวมองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อยกับเทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี และเปลี่ยนแปลงเขตและฐานะเป็นเทศบาลนครขามใหญ่ ลงนามโดยพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ระบุว่า

  โดยที่องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อยและเทศบาลตำบลปทุม ประสงค์ที่จะยุบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของตน ไปรวมกับเทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ที่มีเขตติดต่อกันภายในเขตอำเภอเดียวกัน เพื่อประโยชนในการจัดบริการสาธารณะ ซึ่งมีผลให้เทศบาลตำบลขามใหญ่ มีราษฎรเกินกว่าห้าหมื่นคนขึ้นไป และมีรายได้พอควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่อันต้องทำตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ประกอบกับได้มีการสำรวจเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงขอเปลี่ยนแปลงเขตให้ครอบคลุมพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย และเทศบาลตำบลปทุม และเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลนคร และกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นสมควรดำเนินการให้เป็นไปตามความประสงค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  1. ให้ยุบเลิกเทศบาลตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
  2. ให้องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานีไปรวมกับเทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
  3. ให้เทศบาลตำบลขามใหญ่ เปลี่ยนแปลงเขตและฐานะเป็นเทศบาลนครตามประกาศนี้
  4. ให้องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย เทศบาลตำบลปทุม และเทศบาลตำบลขามใหญ่พันสภาพแห่งการเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลตำบล รวมทั้งให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ้นจากตำแหน่งนับแต่วันที่ได้มีประกาศนี้เป็นต้นไป

  และเพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลนครที่จัดตั้งขึ้นเป็นไปโดยต่อเนื่อง ให้ดำเนินการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครจำนวนสิบสองคน โดยให้ปลัดเทศบาลนครขามใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครขามใหญ่เป็นการชั่วคราวตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 29/2559 ลงวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

  1. ให้โอนบรรดางบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิ สิทธิเรียกร้อง และหนี้ขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย เทศบาลตำบลปทุม และเทศบาลตำบลขามใหญ่ ไปเป็นของเทศบาลนครขามใหญ่
  2. ให้โอนพนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย เทศบาลตำบลปทุมและเทศบาลตำบลขามใหญ่ ไปเป็นของเทศบาลนครชามใหญ่ ทั้งนี้ การจัดกรอบอัตรกำลังของเทศบาลนครขามใหญ่ให้เป็นไปตามที่คณะคมการพนักงานเทศบาลกำหนดตามกฎหมายว่าต้วยระเบียบริหางานบุคคลส่วนท้องถิ่นในระหว่างดำเนินการจัดกรอบอัตรากำลังและแต่งตั้งพนักงานและลูกจ้างให้เป็นไปตามกรอบอัตรากำลัง ให้ปลัดเทศบาลตำบลขามใหญ่ปฏิบัติหน้ที่ปลัดทศบาลนครขามใหญ่ไปพลางก่อน
  3. บรรดาเทศบัญญัติของเทศบาลตำบลขามใหญ่ที่ได้ใช้บังคับในเรื่องใดอยู่ก่อนแล้วให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเป็นการชั่คราว จนกว่จะได้มีการตราเทศบัญญัติในเรื่องนั้นขึ้นใหม่ ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546
  4. ในกรณีได้มีการอนุมัติ การอนุญาต ใบอนุญาต หรือความเห็นชอบจากผู้มีอำนาจตามกฎหมายกฎ ระเบียบ ข้อบัญญัติ และทศบัญญัติ จากองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย เทศบาลตำบลปทุมและเทศบาลตำบลขามใหญ่แล้ว ให้การอนุมัติ การอนุญาต ใบอนุญาต หรือความเห็นชอบดังกล่าวคงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุ

  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

  ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

  พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

 

           

 

 

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

“ชาดา” ย้ำท้องถิ่นสามัคคีกันไว้ หลังเยือนขอนแก่นเปิดงานสัมมนาวิชาการฯ

“ชาดา” ย้ำท้องถิ่นสามัคคีกันไว้ หลังเยือนขอนแก่นเปิดงานสัมมนาวิชาการฯ

“ชาดา ไทยเศรษฐ์” รมช.มท. เปิดงานสัมมนาวิชาการ “ทิศทางอง…

schedule
Kick off 7,000 ท้องถิ่น โหลดแอป OCPB Connect ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภค

Kick off 7,000 ท้องถิ่น โหลดแอป OCPB Connect ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภค

“พวงเพ็ชร” Kick off 7,000 เทศบาล อบต โหลดแอป OCPB Conne…

schedule
จ่อตั้ง 3 หน่วยงานใหม่ เปลี่ยนชื่อ สถ. เป็น “กรมท้องถิ่น”

จ่อตั้ง 3 หน่วยงานใหม่ เปลี่ยนชื่อ สถ. เป็น “กรมท้องถิ่น”

มท.1 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวง…

schedule
3 ท้องถิ่นสุดเจ๋ง ผุดไอเดียกระทงรักษ์โลก

3 ท้องถิ่นสุดเจ๋ง ผุดไอเดียกระทงรักษ์โลก

กทม. – สุโขทัย – พิจิตร ผุดไอเดียกระทงดิจิทัลคลองโอ่งอ่…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]